| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/13/10 Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842), art. 17 ust.1 pkt. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zadaniem gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwanym dalej "zespołem" jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowe zadania zespołu zostaną określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie.

§ 2. 1. Prezydent Miasta Legnicy występuje do podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie o wskazanie kandydata na członka zespołu.

2. Członków zespołu powołuje i odwołuje postanowieniem Prezydent Miasta Legnicy.

§ 3. Skład zespołu ustala się w liczbie od 10 do 15 osób.

§ 4. Zespół wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza zespołu.

§ 5. Przewodniczący kieruje pracami zespołu, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

§ 6. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej zwołuje się posiedzenie zespołu w trybie natychmiastowym.

§ 7. Ustalenia zespołu zapadają większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu zespołu. W razie równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego.

§ 8. Ze spotkań zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zespołu, a członkowie podpisują listę obecności, które stanowią dokumentację zespołu.

§ 9. Odwołanie członka zespołu następuje w wyniku:

1) ustania zatrudnienia w danym podmiocie działającym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

2) na wniosek przewodniczącego,

3) na jego wniosek,

4) na wniosek podmiotu, który członka wskazał,

5) postanowienia organu powołującego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady


Ryszard Kępa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Schindler Polska

Schindler Polska to spółka-córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »