| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/39/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,uchwala się , co nastepuje:

§ 1. W celu realizacji zdań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniom przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Zespół interdyscyplinarny powinien składać się z od 8 do 12 osób.

2. W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący zespołu;

2) zastępca przewodniczącego;

3) sekretarz zespołu;

4) członkowie zespołu.

§ 3. Zespół interdyscyplinarny powoływany jest na okres 4 lat przez Burmistrza Dzierżoniowa.

§ 4. Siedziba zespołu interdyscyplinarnego mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Złota 8.

§ 5. 1. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na 4-letnią kadencję na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków zwykłą wiekszością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Na wniosek przewodniczącego zespołu, podczas pierwszego posiedzenia zespołu, dokonuje się wyboru zastępcy przewodniczącego zespołu oraz sekretarza zespołu spośród pozostałych członków zespołu zwykłą większością głosów.

§ 6. 1. Burmistrz Dzierżoniowa może odwołać członka zespołu interdyscyplinarnego przed upływem kadencji w następujących sytuacjach:

1) na wniosek członka;

2) na wniosek instytucji, która go delegowała do pracy w zespole interdyscyplinarnym;

3) na wniosek przewodniczącego zespołu w uzasadnionych przypadkach.

§ 7. 1. Pracami zespołu interdysyplinarnego kieruje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemożliwe - zastępca przewodniczącego lub sekretarz.

2. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w miarę potrzeb lub na wniosek przynajmniej połowy członków zespołu, jednak nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące.

3. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący zespołu, a gdy to jest niemożliwe - zastępca przewodniczącego lub sekretarz.

4. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Dzierżoniowa spawozdań z pracy zespołu w terminach:

1) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie półroczne;

2) do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie roczne.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Mirosław Piorun

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Jastrzębski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »