| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/27/2011 Rady Gminy Zawonia

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zawonia lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Zawonia uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej "należnościami", przypadających Gminie Zawonia lub jej jednostkom podległym, od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - zwanych dalej "dłużnikami", warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organy i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

2. Przepisów tej uchwały nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty określają odrębne przepisy.

3. Przez należność, o której mowa w ust. 1 rozumie się należność obejmującą należność główną, odsetki od należności głównej oraz inne należności uboczne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego i inne).

§ 2. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości, jeżeli:

1. dłużnik - osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł;

2. dłużnik - osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4. dłużnik - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5. należności pieniężne uległy przedawnieniu;

6. zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

§ 3. 1. Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty może nastąpić na uzasadniony wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w § 2 ust. 1, 2, 3, 4, 5 również z urzędu.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości, lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.

§ 4. 1. Udzielenie ulgi w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 6 na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą może mieć miejsce jeżeli ulga:

1) nie stanowi pomocy publicznej lub

2) stanowi pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.), lub

3) stanowi pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21 grudnia 2007 r.).

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym się ubiega o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) pozostałych informacji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) wraz z wypełnionym formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) pozostałych informacji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) wraz z wypełnionym formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie, stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

§ 5. 1. Odroczenie terminu spłaty należności lub rozłożenie spłaty na raty następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie ugody (porozumienia) między dłużnikiem a organem lub osobą uprawnioną wskazaną w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały.

2. Umarzanie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę uprawnioną wskazaną w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały.

3. Odmowa udzielenia ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę uprawnioną wskazaną w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały.

4. Okres odroczenia terminu spłaty należności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

5. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 18 miesięcy.

6. Od należności pieniężnej, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym upływa termin spłaty określony w ugodzie (porozumieniu).

7. Jeżeli dłużnik nie dokona zapłaty należności w odroczonym terminie płatności lub nie zapłaci we wskazanym terminie którejkolwiek z rat, na które należność została rozłożona, należność staje się natychmiast wymagalna w pełnej wysokości wraz z naliczeniem odsetek od pierwszego terminu płatności (istniejącego przed zawarciem ugody/porozumienia) i podlega windykacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. 1. Do umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłat należności, uprawnieni są:

1) kierownicy jednostek podległych w zakresie przypadających tym jednostkom należności pieniężnych, jeżeli wysokość tych należności w dniu złożenia wniosku (w przypadku postępowań prowadzonych na wniosek dłużnika) lub w dniu umorzenia (w przypadku postępowania z urzędu) nie przekracza kwoty 1000,- zł od jednego dłużnika.

2) w pozostałych przypadkach uprawnionym jest Wójt Gminy Zawonia.

2. Jeżeli kwota należności przypadającej jednostce podległej przekracza kwotę 1000,- zł to jednostka podległa niezwłocznie kompletuje dokumenty niezbędne do rozpoznania wniosku, sporządza opinię, projekt ugody (porozumienia) lub jednostronnego oświadczenia woli i przekazuje Wójtowi Gminy Zawonia.

3. Kwoty należności od tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

4. Podmioty upoważnione do umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłaty należności głównej, są również uprawnione do umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych na zasadach określonych w uchwale.

§ 7. 1. Kierownicy jednostek podległych przedstawiają Wójtowi Gminy Zawonia sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych należności oraz odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części należności na raty, udzielonych w trybie określonym uchwałą, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 15 lutego następnego roku.

§ 8. Wnioski o umorzenie należności i udzielenie ulg nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XI/87/2004 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »