| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/94/2011 Rady Gminy Wińsko

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stryjno

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art.35, ust.1, art.40 ust.2 pkt 1, art.42 oraz art.48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Wińsko, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala

Statut Sołectwa Stryjno

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Ogół mieszkańców Sołectwa Stryjno stanowi samorząd mieszkańców wsi.

2. Sołectwo Stryjno jest jednostką pomocniczą Gminy Wińsko obejmującą miejscowość Stryjno.

3. Mieszkańcy Sołectwa, wraz z innymi sołectwami i mieszkańcami Gminy, tworzą wspólnotę samorządową Gminy Wińsko.

§ 2.

Użyte w niniejszym statucie określenia oznaczają:

1) gmina - Gminę Wińsko,

2) sołectwo - jednostkę pomocniczą określoną w § 1 niniejszego statutu,

3) statut - Statut Sołectwa,

4) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa,

5) Rada Sołecka - organ wspomagający Sołtysa,

6) Rada Gminy - Radę Gminy Wińsko,

7) zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa,

8) Wójt - Wójta Gminy Wińsko,

9) urząd - Urząd Gminy Wińsko.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 3.

1. Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy.

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy poprzez:

1) inicjowanie działań organów gminy,

2) opiniowanie projektów aktów prawnych organów gminy,

3) podejmowanie innych czynności i działań.

3. Działania, o których mowa w ust.2, sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw określonych niniejszym statutem.

§ 4.

Zadania sołectwa obejmują w szczególności:

1) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, tj. regulacji prawnych dotyczących tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w tym zmiany granic czy nazwy sołectwa, zmiany statutu sołectwa, przekazania lub odebrania sołectwu składników majątkowych należących do gminy jako właściciela,

2) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa,

3) współpracę w organizowaniu spotkań Radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami sołectwa,

4) współpracę z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

5) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa.

§ 5.

Sołectwo jest właściwe w sprawach:

1) zarządzania i korzystania z mienia komunalnego przekazanego sołectwu,

2) przeznaczenia środków finansowych znajdujących się w jego dyspozycji,

3) kierunków, zakresu i form prac społecznie-użytecznych na swoim terenie,

4) utrzymania, konserwacji, remontu obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych oraz wyposażenia w ramach planów oraz budżetu gminy.

§ 6.

Sołectwo współdziała z organami gminy oraz może wyrażać opinię w sprawach:

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wińsko oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru sołectwa,

2) lokalizacji inwestycji komunikacyjnych i uciążliwych dla otoczenia oraz środowiska naturalnego,

3) remontów oraz budowy dróg i ulic, oświetlenia, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zaopatrzenia w energie elektryczną, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

4) zmian w rozkładach jazdy środków komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków.

Rozdział 3.
ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI

§ 7.

1. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys i Rada Sołecka - jako organ wykonawczy.

2. Działalność Sołtysa wspiera Rada Sołecka.

§ 8.

1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania, posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.

2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.

3. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do:

1) zabierania głosu w dyskusji,

2) przedstawiania wniosków i projektów uchwał,

3) głosowania,

4) składania oświadczeń, żądania zapisu do protokołu złożonego oświadczenia lub deklaracji.

4. W zebraniu wiejskim może uczestniczyć Wójt lub jego przedstawiciele, zabierać głos i składać oświadczenia poza porządkiem obrad.

5. W zebraniu wiejskim mogą również uczestniczyć Radni Rady Gminy i inne osoby zaproszone.

6. W przypadku gdy przewodniczący zebrania wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana osoba przybyła na zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień.

§ 9.

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek 1/5 uprawnionych do udziału w zebraniu,

4) na wniosek Wójta,

5) na pisemny wniosek radnego danego okręgu wyborczego.

2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożności wykonywania przez Sołtysa zadań statutowych, do zwołania zebrania wiejskiego upoważnionym jest wskazany przez Sołtysa lub Radę Sołecką członek Rady Sołeckiej.

§ 10.

1. O zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania i informuje w szczególności: o miejscu, terminie oraz proponowanym porządku obrad.

2. W każdym przypadku ogłoszenie - zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego wywiesza się na tablicach ogłoszeń sołectwa.

3. Zebranie wiejskie jest prawomocne, jeżeli:

1) uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców, o których mowa w § 8 ust.1,

2) uczestniczy w nim mniej niż 1/5 mieszkańców, o których mowa w § 8 ust.1, ale odbywa się w drugim terminie, co najmniej 15 minut po ustalonej godzinie pierwszego zebrania.

§ 11.

1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w § 5.

2. Do wyłącznych kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwoływanie,

2) określanie przeznaczenia składników mienia komunalnego przekazanego sołectwu, oraz dochodów z tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych sołectwu przez Radę Gminy,

3) określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień przyznanych sołectwu przez radę Gminy,

4) wyrażenie stanowiska sołectwa w sprawach określonych przepisami prawnymi lub gdy o zajęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi organ gminy.

§ 12.

1. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys.

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej wskazany przez Sołtysa.

3. W przypadku gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego zebrania wiejskiego i nie wskazał członka Rady Sołeckiej, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej najstarszy wiekiem.

§ 13.

1. Przewodniczący obrad zebrania wiejskiego uprawniony jest do decydowania o :

1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

2) udzielaniu głosu poza kolejnością,

3) określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,

4) odebraniu głosu,

5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

6) żądaniu zachowania powagi od uczestników zebrania wiejskiego.

2. Przewodniczący zebrania wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 14.

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad zebrania wiejskiego .

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej zebrania wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu .

§ 15.

1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią inaczej, uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych uczestniczących w nim.

2. W przypadku równiej liczby głosów uchwała nie zostaje podjęta.

§ 16.

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy.

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności :

1) przygotowanie projektów uchwał zebrania wiejskiego,

2) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,

3) wraz z Radą Sołecką gospodarowanie mieniem przekazanym sołectwu,

4) wykonywanie uchwal rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy,

5) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,

6) uczestnictwo w sesjach Rady Gminy,

7) zawiadamianie o terminie i miejscu zebrania wiejskiego.

§ 17.

1. W zakresie określonym w §16 ust.2 pkt.1-5 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób.

3. Czynności wspomagania działalności Sołtysa, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w §10, §12 i §13.

§ 18.

1) Odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego i następuje w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.

2) Wójt zarządzeniem postanawia o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu odwołania Sołtysa, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

3) Odwołanie Rady Sołeckiej albo poszczególnych jej członków następuje na zebraniu wiejskim, zwołanym przez Sołtysa.

4) Wnioski o odwołanie kierowane są do Wójta.

5) O odwołanie mogą występować mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska poparcie co najmniej 1/5 osób uprawnionych do głosowania.

6) Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.

7) Wnioskom bez uzasadnienia Wójt nie nadaje biegu.

8) Rozpatrywane są wnioski:

a) stawiające zarzuty nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,

b) niewykonywania uchwal zebrania wiejskiego.

9) Odwołanie nie może nastąpić pod nieobecność Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, chyba że zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwionych przyczyn.

10) Zebranie wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień zainteresowanego.

11) Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego, w tym celu zebranie wiejskie powołuje Komisję Skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania.

12) Wyniki uchwał zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

13) Sołtys, a także członek Rady Sołeckiej, może złożyć rezygnację w czasie kadencji z pełnionej funkcji.

14) Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania urzędu przez Sołtysa jest równoznaczne z zarządzeniem przez Wójta wyborów uzupełniających dla wyboru Sołtysa. Przepis § 23 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys.

15) Uzupełniające wybory Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przeprowadza się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

16) W przypadku nie dokonania wyboru Sołtysa na zebraniu wiejskim, Wójt wyznacza osobę, która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy.

§ 19.

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 20.

1. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

2. Sołtys otrzymuje dietę z tytułu pełnienia funkcji na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy.

Rozdział 4.
ZASADY I TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 21.

1. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej trwa cztery lata.

2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadzane są oddzielnie z zachowaniem następujących zasad:

1) tajności,

2) bezpośredniości

3) powszechności,

4) równości.

§ 22.

1. Zarządzenie wyborów.

1) Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza Rada Gminy w drodze uchwały, w terminie przewidzianym w § 23 niniejszego statutu.

2) W zarządzeniu o wyborach podaje się:

a) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego,

b) propozycję porządku obrad.

3) Porządek obrad powinien zawierać:

a) wybór przewodniczącego zebrania,

b) sprawozdanie sołtysa z działalności organu wykonawczego za kadencję,

c) dyskusję nad sprawozdaniem,

d) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

e) zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

f) przeprowadzenie głosowania,

g) ogłoszenie wyników wyborów.

2. Komisja Skrutacyjna.

1) Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego.

2) Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

3) Członkowie komisji spośród swego składu wybierają Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej .

4) Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

a) przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej,

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

c) przygotowanie warunków organizacyjnych (urna wyborcza, karty do głosowania) i przeprowadzenie tajnego głosowania,

d) ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich ogłoszenie,

e) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oraz wszyscy jej członkowie.

3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba kandydatów.

1) Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybierają Sołtysa i członków rady Sołeckiej tylko spośród kandydatów zgłaszanych na zebraniu wiejskim.

2) Liczba kandydatów na Sołtysa i poszczególnych członków Rady Sołeckiej jest nieograniczona. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie w czasie zebrania wiejskiego, na którym dokonany jest wybór.

3) Głosowanie na Sołtysa i na członków Rady Sołeckiej odbywa się wyłącznie osobiście.

4. Karty do tajnego głosowania.

1) Uprawnieni uczestnicy głosują kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią sołectwa.

2) Na karcie głosowania uprawnieni umieszczają znak "X" obok nazwiska wybieranego kandydata.

3) Nieważne są głosy:

a) oddane na kartach całkowicie przedartych,

b) oddane na kartach nieopatrzonych pieczęcią,

c) oddane na kartach do głosowania, na których wyborca umieścił znak "X" przy więcej niż jednym nazwisku kandydata na Sołtysa,

d) oddane na kartach do głosowania, na których wyborca umieścił znak "X" więcej razy niż liczba wybieranych członków Rady Soleckiej, określonej w § 17 ust.2,

e) oddane na kartach do głosowania, na których wyborca nie umieścił znaku "X" przy żadnym z nazwisk kandydatów,

f) oddane na kartach do głosowania, na których umieszczono inne nazwiska kandydatów niż osoby ubiegające się o wybór,

g) oddane na kartach zniszczonych w stopniu uniemożliwiającym odczytanie nazwisk wszystkich kandydatów.

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów.

1) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów.

2) W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało największą, równa liczbę głosów, przeprowadza się powtórne głosowanie nad tymi kandydatami.

§ 23.

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy w drodze uchwały w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kadencji.

2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.

3. Uchwała, o której mowa w ust.1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie.

Rozdział 5.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 24.

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego, przekazanego przez Gminę na zasadach określonych w Statucie Gminy oraz przepisach ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.

2. Bieżący zarząd mieniem komunalnym sołectwa należy do Sołtysa.

3. Sołectwu przyznaje się uprawnienia mieszczące się w zakresie zwykłego zarządu. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:

1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,

2) utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia,

3) zachowanie mienia.

4) Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego w zarząd mienia stanowią dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.

5) Dochody uzyskane z imprez organizowanych przez Radę Sołecką mogą być przeznaczane na realizację zadań Sołectwa.

§ 25.

1. Mienie komunalne przekazywane sołectwu inwentaryzuje się zgodnie z zasadami określonymi w art.26 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz.694 z późn.zm.).

2. Inwentaryzacje mienia komunalnego przeprowadza przy udziale Sołtysa komisja powołana przez Wójta.

§ 26.

1. Środki finansowe Sołectwa gromadzone są na rachunku bankowym Gminy.

2. Urząd prowadzi obsługę finansową sołectwa.

3. Gospodarka finansowa sołectwa jest jawna.

4. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w sposób określony w Statucie Gminy oraz odrębnych uchwałach Rady Gminy.

Rozdział 6.
NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 27.

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetelności, gospodarności.

§ 28.

Kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt.

§ 29.

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa, dokonywania kontroli organów sołectwa oraz uczestniczenia w ich posiedzeniach.

2. Do wykonywania czynności, o jakich mowa w ust.1, organy wymienione mogą delegować swych przedstawicieli.

§ 30.

1. Sołtys przekazuje uchwały zebrania wiejskiego Wójtowi w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.

2. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

3. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada Gminy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

§ 31.

W przypadku ustalenia rażącego lub uporczywego naruszania prawa przez Sołtysa - na wniosek Wójta - Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32.

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz sołectwa decyduje Rada Gminy.

§ 33.

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy Wińsko w drodze uchwały.

§ 34.

Traci moc Uchwała Nr IX/31/1991 Rady Gminy Wińsko z dnia 12 lutego 1991r. w sprawie nadania statutu sołectwom w gminie Wińsko.

§ 35.

Działające w dniu wejścia w życie niniejszego statutu organy Sołtys i Rada Sołecka działają do czasu kadencji, na którą zostały wybrane lub powołane.

§ 36.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 37.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń sołectwa.

§ 38.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Wińsko


Zofia Baranowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »