| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Głogów

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Rada Gminy Głogów uchwala co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zgłaszanej przez mieszkańców Gminy Głogów.

§ 2. 1) Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Głogów.

2) Termin składania wniosków ustala się do dnia 30 września roku poprzedzającego rok realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

§ 3. Wójt Gminy Głogów ustala komórkę organizacyjną Urzędu Gminy lub jednostkę organizacyjną Gminy właściwą do realizacji danego zadania.

§ 4. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Gminy Głogów lub jednostka organizacyjna Gminy:

a) dokonuje analizy wniosku oraz ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji zadania,

b) dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w §5,

c) rekomenduje Wójtowi Gminy Głogów przyjęcie wniosku do realizacji lub odrzucenie go z podaniem uzasadnienia oraz jego kosztów, w szczególności wkładu Gminy Głogów.

§ 5. 1) Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Gminy Głogów lub jednostka organizacyjna Gminy, dokonuje oceny wniosku biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:

a) celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,

b) udział finansowy wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej,

c) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej

d) wkład pracy społecznej zadeklarowany przez wnioskodawcę,

e) zaawansowanie przygotowań do realizacji inicjatywy lokalnej,

f) koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, jeśli wystąpią, ponoszone przez Gminę po jej zrealizowaniu,

g) udział środków z budżetu Gminy Głogów potrzebnych do realizacji inicjatywy lokalnej.

2) Za każde kryterium wniosek może otrzymać od 0 do 5 punktów, przy czym gdy wniosek nie spełnia danego kryterium otrzymuje za to kryterium 0 punktów, natomiast gdy spełnia dane kryterium wniosek może otrzymać od 1 do 5 punktów.

3) Pierwszeństwo w realizacji mają te wnioski, które uzyskają największą liczbę punktów, przy czym wnioski będą realizowane w ramach możliwości finansowych Gminy Głogów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady


Lech Gostyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »