| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/184/11 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), oraz pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( M.P. z 2011 r. Nr 95 poz. 961 ) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następującą wysokość dziennych stawek opłaty targowej (w zł):

Lp.

Wyszczególnienie

Artykuły spożywcze

Artukuły pozostałe

1

Samochód ciężarowy powyżej 1 tony i ciągnik rolniczy z przyczepą

75.-

93.-

2

Samochód ciężarowy do 1 tony i ciągnik rolniczy

50.-

68.-

3

Samochód osobowy

42.-

60.-

4

Zaprzęg konny

27.-

40.-

5

Sprzedaż ze stołu od jednego stanowiska (1,5 m)

28.-

38.-

6

Z własnego stolika

24.-

28.-

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Strażacka 13.

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 50% od zainkasowanych kwot.

3. Inkaso opłaty targowej dokonywane jest na kwitariuszach pobranych z kasy Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej - kwitariusz jest drukiem ścisłego zarachowania.

4. Inkasenci, o których mowa w § 2 ust. 1, z pobranej opłaty targowej rozliczają się raz w tygodniu w piątek. W tym celu zobowiązani są dokonać zbiorowej wpłaty na rachunek Gminy Bystrzyca Kłodzka lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej oraz dostarczyć imienne dowody wpłat z kwitariusza przychodowego pobranego z kasy Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej.

5. Inkasent jest odpowiedzialny za prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie pobranej gotówki i kwitariuszy.

6. Wypłata wynagrodzenia (prowizji) inkasentowi odbywa się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za ubiegły miesiąc, na rachunek bankowy inkasenta (Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Strażacka 13).

§ 3. Traci moc uchwała nr XLIX/428/09 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Andrzej Wziątek


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie wysokości stawki opłaty targowej na 2012 r. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych określa obowiązek podatkowy w opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa wysokość stawki opłaty targowej. Ostatnia uchwała w przedmiotowej sprawie była podjęta w 2009 r. Proponowane w uchwale stawki opłaty targowej uwzględniają wzrost cen towarów i usług.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »