| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/120/11 Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1 m2 powierzchni;

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,23 zł od 1 ha powierzchni;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,36 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,02 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 3. Z upływem dnia 31 grudnia 2011 roku traci moc uchwała Nr LXVI/307/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2012.

Przewodniczący Rady


Andrzej Machnica


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) "górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego".

Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 roku mówi, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 roku w stosunku do I półrocza 2010 roku wzrósł o 4,2% (M. P. z 2011 r. Nr 68, poz. 679).

Zaproponowane w projekcie uchwały stawki podatku od nieruchomości na rok 2012 wzrosły o 2%. Zaproponowane stawki podatku od nieruchomości na rok 2012 nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

W roku podatkowym 2012 nie przewiduje się zwolnień w podatku od nieruchomości, poza zwolnieniami ustawowymi określonymi w art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »