| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157 poz. 1240; z 2010r Nr 28 poz. 146, Dz.U Nr 96 poz. 620, Dz.U 123 poz. 835, Dz.U Nr 152 poz. 1020,) uchwala się co następuje :

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazuje organ i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) należnościach - należy przez to rozumieć należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Sulęcin i jej jednostkom budżetowym oraz zakładom budżetowym;

2) ulgach - należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności w całości lub w części;

3) dłużniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia należności;

4) działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, w tym działalność w sektorze produkcji rolnej, do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5) organie uprawnionym - należy przez to rozumieć organ lub osoby wskazane w niniejszej uchwale, uprawnione do udzielania ulg;

6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U Nr 59 poz. 404 z póź.zm.).

§ 3. 1. Należności mogą być na wniosek dłużnika umarzane w całości lub w części, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, a w szczególności jeżeli:

1) dłużnik nieprowadzący działalności gospodarczej, ze względu na trudną sytuację finansową nie jest w stanie spłacić należności, a jej wyegzekwowanie może zagrozić egzystencji lub dalszemu funkcjonowaniu dłużnika;

2) dłużnik prowadzący działalność gospodarczą znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji ekonomicznej, z zastrzeżeniem że nie jest przedsiębiorcą zagrożonym w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz.Urz.UE C 244 z 01.10.2004r).

2. Od należności, której spłatę odroczono lub rozłożono na raty, odsetki są naliczane do dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi, włącznie z tym dniem.

3. Jeżeli dłużnik nie dokonał zapłaty odroczonej należności lub nie zapłacił którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie albo w pełnej wysokości, niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

4. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części należności, organ uprawniony wyznacza termin spłaty pozostałej części należności z zastrzeżeniem, że w razie jego niedotrzymania oświadczenie woli dotyczące udzielonej ulgi traci moc i należność staje się wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do zapłaty.

5. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności mogą zostać umorzone na wniosek dłużnika tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 4. 1. Należności mogą być umarzane w całości z urzędu, jeżeli :

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

2. Do umarzania z urzędu należności stosuje się odpowiednio § 3 ust. 5 uchwały.

§ 5. Do udzielania ulg uprawnieni są :

1. Burmistrz Sulęcina;

2. dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, w zakresie należności przypadających tym jednostkom lub zakładom, jeżeli wartość należności nie przekracza 5.000 zł.( słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 6. 1. Udzielanie ulg następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego, a w szczególności w formie oświadczenia woli organu uprawnionego lub ugody zawartej z dłużnikiem.

2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie oświadczenia woli organu uprawnionego.

3. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust.1, umorzenie należności w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego, które stanowi podstawę odpisu w księgach rachunkowych.

§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności dłużnik składa organowi uprawnionemu.

2. Wniosek winien zawierać uzasadnienie wskazujące na wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 3 ust.1.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w nim okoliczności oraz dodatkowo dłużnik :

1) osoba fizyczna - składa informację o sytuacji majątkowej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały;

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - składa dokumenty świadczące o sytuacji finansowej.

4. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności i może wezwać dłużnika do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niezastosowanie się do powyższego wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia oraz bez odrębnego powiadomienia.

§ 8. 1. Organ uprawniony, w sytuacji określonej w § 3 ust.1 pkt 2, na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać ulg, które :

1) stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji ( WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006r).

2) stanowią pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej - w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej ( Dz.Urz. UE L 337 z 21.12.2007r).

2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany przekazać wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U Nr 53 poz. 311);

3) sprawozdania finansowe, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w pkt 2.

3. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust 1 pkt 2, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany przekazać wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz.U Nr 121 poz. 810).

4. W celu zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 lub rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 organ uprawniony, na podstawie otrzymanych zaświadczeń lub oświadczeń oraz informacji i sprawozdań wymienionych w ust. 2 lub ust 3 dokonuje oceny dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis lub pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej w formie ulg wynikających z niniejszej uchwały.

§ 9. Przepisy § 3 - 8 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

§ 10. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr XXXVII/297/06 z dnia 30 maja 2006r w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych ( Dz .Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 53 poz. 1173).

§ 11. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Leon Szczepański


Załącznik do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

……………………………………....

Imię i nazwisko.

……………………………………....

……………………………………....

Adres

……………………………………..

PESEL

…………………………………….

NIP

INFORMACJA O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ

osoby ubiegającej się o zastosowanie ulgi w spłacie należności pieniężnych1)

1. Stan rodzinny

1) wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp.

Imię i nazwisko

Wiek

Pokrewieństwo

Miejsce pracy/nauki źródło dochodu

Wyskość dochodu

Dołączam dokumenty potwierdzające wykazane dochody / brak dochodów.

2) Pozostaję w związku małżeńskim

? TAK , majątkowe stosunki małżeńskie określa:

? wspólność ustawowa

? rozdzielność majątkowa ..................................................................................................................................

Data i nr Rep. Umowy małżeńskiej

? NIE ..................................................................................................................................................................

Data rozwiązania małżeństwa, sygnatura akt, sąd który wydał orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa

? NIE

2. Warunki mieszkaniowe

Zajmowane mieszkanie stanowi moją własność

? TAK

? NIE

...............................................................................................................................................................................

Na jakich zasadach jest zajmowane ( najem, użyczenie)

......................................................................................................................................................................

Powierzchnia lokalu : ........................ m2.

3. Miesięczne, stałe obciążenia finansowe wnioskodawcy :

1) czynsz ………………………………………………………………….

2) gaz ……………………………………………………………………..

3) energia elektryczna …………………………………………………….

4) woda ……………………………………………………………………

5) wywóz nieczystości …………………………………………………….

6) telefon, w tym abonament telefoniczny…………………………………

7) RTV, opłaty abonamentowe…………………………………………….

8) alimenty………………………………………………………………….

9) spłata kredytu……………………………………………………………

10) inne ( np. opał) ………………………………………………………...

4. Majątek wnioskodawcy

1) posiadam nieruchomości :

? TAK .........................................................................................................................................................

Proszę podać rodzaj, położenie, powierzchnię

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

? NIE

2) posiadam majątek ruchomy (pojazd, sprzęt AGD, RTV, komputer itp.):

? TAK ........................................................................................................................................................

pojazd ..........................................................................................................................................................

Proszę podać rodzaj, markę, rok produkcji i nr rejestracyjny

inne ...............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

? NIE

3) posiadam inne składniki majątku np. papiery wartościowe, lokaty pieniężne, wierzytelności, udziały lub akcje spółek kapitałowych prawa handlowego :

? TAK .........................................................................................................................................................

Proszę podać rodzaj i wartość

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

? NIE

5. Prowadzona działalność gospodarcza:

Prowadzę, prowadziłem/am działalność gospodarczą :

? TAK

1) nazwa .....................................................................................................................................................................

2) nr w ewidencji działalności gospodarczej , organ prowadzący ewidencję ...........................................................

3) adres siedziby firmy ..............................................................................................................................................

4) rodzaj przeważającej działalności .........................................................................................................................

5) wyposażenie firmy ( środki trwałe) .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

6) osiągnięty dochód ( poniesiona strata) w 3 ostatnich latach obrotowych wyniósł (a) :

a) w roku _________ (do miesiąca _________ ....................................... zł

b) w roku _________ ............................................................................... zł

c) w roku _________ ............................................................................... zł

co potwierdzają zeznania PIT 36 lub PIT 36L albo - dla osób opodatkowanych ryczałtowo bądź na kartę podatkową - oświadczenia za te lata obrotowe.

7) zestawienie należności i zobowiązań wymagalnych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek o udzielenie ulgi :

1) ................................................................................................................

2) ................................................................................................................

3) ................................................................................................................

4) ................................................................................................................

8) data likwidacji ...........................................................................................

? NIE

6. Pomoc osób trzecich:

1) jestem na utrzymaniu osób trzecich :

? TAK ...........................................................................................................................................................

Proszę podać imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, rodzaj i rozmiar pomocy

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

? NIE

2) korzystam z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych:

? TAK ...........................................................................................................................................................

Proszę podać formę, przeznaczenie i wysokość pomocy

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

? NIE

7. Zobowiązania wnioskodawcy :

Posiadam zobowiązania lub zaległości :

? TAK ( proszę podać wysokość)

1) ZUS ................................................................................................................................................................

2) Urząd Skarbowy w .........................................................................................................................................

3) banki ...............................................................................................................................................................

4) kontrahenci .....................................................................................................................................................

5) opłaty związane z mieszkaniem .....................................................................................................................

6) alimenty ..........................................................................................................................................................

7) inne .................................................................................................................................................................

Dołączam dokumenty potwierdzające powyższe zobowiązania.

? NIE

8. Zdarzenia losowe mające wpływ na stan majątkowy wnioskodawcy ( klęski żywiołowe, wypadki itp.)

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Dołączam dokumenty potwierdzające powyższe zdarzenia losowe.

Oświadczam, że wszystkie podane informacje są zgodne z rzeczywistością...................................................................

Data i podpis wnioskodawcy


1) Wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o zastosowanie ulgi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »