| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Gminy Przytoczna

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.), art. 15 , art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Przytoczna uchwala co następuje:

§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy Przytoczna w wysokości 50,00 zł za sprzedaż na targowiskach.

§ 2. Zwalnia się z opłat wymienionych w § 1 sprzedaż płodów rolnych, owoców, warzyw oraz runa leśnego dokonywaną przez mieszkańców gminy.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów oraz Panią Ewę Gajewską.

3. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci przekazują na rachunek bankowy Gminy Przytoczna lub wpłacają do kasy Urzędu Gminy w Przytocznej w terminie do końca każdego miesiąca.

4. Za pobór opłaty targowej przysługuje prowizja w wysokości 20 % zainkasowanej kwoty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIII/191/2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 329 listopada 2005 r. w sprawie określenia opłaty targowej oraz uchwała Nr IX/51/2007 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia opłaty targowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określona w niej stawka obowiązuje od dnia 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Barski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Art.19. pkt 1 lit. a w/w ustawy wskazuje, iż rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej, z tym, że w roku 2012 stawka ta nie może być wyższa niż 728,64 dziennie, oraz na podstawie pkt 2 rada gminy może zarządzić pobór opłaty w drodze inkasa, określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »