| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OŁO-4210-54(16)/2009-2010/185/VIII/MN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 19 marca 2010r.

VIII taryfa dla ciepła "CIEPŁOWNI" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim


Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 29 października 2009 r.
przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą:
"CIEPŁOWNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Piotrkowska 10/12,
posiadającego:
• numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców (KRS): 0000089283
• numer identyfikacji podatkowej (NIP): 732-17-89-124,
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez to przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła, o której mowa w punkcie 1 niniejszej decyzji, do dnia 31 marca 2011 roku.
UZASADNINIE
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesje z dnia 10 marca 1999 roku na: wytwarzanie ciepła nr WCC/767/185/W/OŁO/99/BW (z późn. zm.) oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/802/185/W/OŁO/99/BW (z póżn. zm.), w dniu 3 listopada 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia ósmej taryfy dla ciepła, ustalonej przez to przedsiębiorstwo energetyczne.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zwanego dalej "Prezesem URE". Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu działania Prezesa URE należy zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46 tej ustawy, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat zawartych w taryfie.
W trakcie postępowania administracyjnego, zwrócono się do przedsiębiorstwa energetycznego o złożenie dodatkowych wyjaśnień, dotyczących wielkości rzeczowych i kosztów jakie przedsiębiorstwo energetyczne uwzględniło jako uzasadnione do skalkulowania cen i stawek opłat zawartych w przedmiotowej taryfie. Na podstawie dostarczonej dokumentacji i złożonych wyjaśnień ustalono, że przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym".
Ceny i stawki opłat ustalone zostały przez przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionego planowanego przychodu ze sprzedaży ciepła - określonego dla pierwszego roku stosowania taryfy - obejmującego uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Podstawę dla oceny planowanych kosztów jednostkowych na pierwszy rok stosowania taryfy stanowiły porównywalne koszty jednostkowe poniesione przez przedsiębiorstwo energetyczne w roku kalendarzowym 2008 w zakresie wytwarzania i przesyłania ciepła.
Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami cen i stawek opłat ustalonych w zatwierdzonej taryfie skutkuje przewidywanym średnim wzrostem opłat dla odbiorców w wysokości 9,24 %. Wzrost opłat jest konsekwencją wzrostu przede wszystkim kosztów zakupu paliwa. Ponadto, na wzrost opłat ma wpływ potrzeba przeprowadzenia prac remontowych niezbednych do prawidłowego funkcjonowania systemu ciepłowniczego.
Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ przedsiębiorstwo w okresie stosowania taryfy nie planuje przyłączania nowych odbiorców ciepła. Jeżeli wystapi taka potrzeba przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.
Ustalony okres obowiązywania taryfy, do dnia 31 marca 2011 r. zgodny z wnioskiem przedsiębiorstwa energetycznego, nie powoduje konieczności ustalania współczynnika korekcyjnego Xr, o którym mowa w § 26 ust. 2 rozporządzenia taryfowego.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 94C.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE

Tadeusz Polak
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 2 listopada 2009 r. na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045
Otrzymują: 1. "CIEPOWNIA" SPÓŁKA Z OGRANOCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 10/12
2. Wojewoda Łódzki
3. a/a
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »