| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PD.28.2011 Burmistrza Gminy Przedbórz; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 24 października 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

zawarte pomiędzy Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
Starosty - Roberta Zakrzewskiego
Wicestarosty - Andrzeja Pluteckiego
a
Gminą Przedbórz reprezentowaną przez:
Burmistrza - Miłosza Naczyńskiego

Porozumienie zawarto na podstawie Uchwały NR VII/34/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz oraz Uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych.

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Przedbórz przyjmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz w sezonie zimowym 2011/2012 r.

§ 2. 1. Powiat Radomszczański przekazuje Gminie Przedbórz do wykonania zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych wg wykazu i standardów zawartych w Załączniku do ninieszego porozumienia za kwotę 1 000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) od 1 km przejętych dróg.

2. Gmina Przedbórz odpowiada za prowadzenie zgodnie z prawem oraz za sprawną organizację i załatwianie spraw związanych z powierzonym zadaniem.

§ 3. 1. Powiat Radomszczański zachowuje prawo kontroli i oceny wykonywania powierzonych zadań, w szczególności pod kątem spełniania kryteriów określonych w § 2 porozumienia.

2. Powiat Radomszczański zastrzega sobie prawo potrącenia, w przypadku nienależytego prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu zimowego utrzymania dróg zostanie potrącona kwota w wysokości 1 % z wynagrodzenia tj. iloczynu stawki za 1 km oraz ilości przejętych dróg przez Gminę, za każdy dzień niedotrzymania standardów zimowego utrzymania określonych w Załączniku do niniejszego porozumienia.

4. Powiat Radomszczański może cofnąć powierzenie prowadzenia wszystkich lub niektórych spraw w przypadku niedotrzymania warunków określonych w § 2 porozumienia.

§ 4. 1. Termin realizacji porozumienia: od dnia podpisania do dnia 15.04.2012 roku..

2. Rozliczenie pomiędzy Powiatem Radomszczańskim a Gminą Przedbórz następować będzie w trzech transzach tj.

- pierwsza płatna do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 200,00 zł/km,

- druga płatna do 31 stycznia 2012 r. w wysokości 400,00 zł/km,

- trzecia płatna do 31 marca 2012 r. w wysokości 400,00 zł/km.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Powiatu i dwa egzemplarze dla Gminy.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego


Robert Zakrzewski


Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego


Andrzej Plutecki

Burmistrz Miasta Przedborza


Miłosz Naczyński


Załącznik do Porozumienia Nr PD.28.2011
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 24 października 2011 r.

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz

Nr drogi

Nazwa drogi wg wykazu urzędowego

Długość odcinka [km]

Standard zim. utrz.

3921E

Przedbórz (ul. Zarnowska) - Skotniki - Jaksonek - Radonia - Błogie Szlacheckie

12,335

V

3920E

Przedbórz (ul. Częstochowska) - Wielgomłyny

1,308

V

3920E

Przedbórz (ul. Częstochowska) - Wielgomłyny

0,407

V

3910E

Przedbórz (ul.Kielecka) - Ruda Pilczycka

13,271

V

3911E

od dr. 3910E - Góry Mokre

7,039

V

3914E

Góry Mokre - Żeleźnica - gr. woj. święt.

7,027

V

Łączna długość dróg

41,387

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych

Standard

Opis warunków ruchu na jezdni

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu

śniegu

śliskość zimowa

1

2

3

4

V

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odsnieżony conajmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujacych o możliwości ruchu.

~ luźny ~ 16 godz
~ zajeżdżony ~ występuje
~ nabój śnieżny ~ wystepuje
~ zaspy ~ do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji
do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych
~ gołoledź 8 godz.
~ pośniegowa 8 godz.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »