| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 336 Burmistrza Miasta i Gminy Stryków; Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 30 września 2011r.

zawarte w dniu 30.09.2011r. pomiędzy Zarządem Powiatu Zgierskiego, zwanym dalej "Przekazującym", w imieniu którego działają:

1)Krzysztof Kozanecki - Starosta Zgierski

2)Marcin Karpiński - Wicestarosta Zgierski a Gminą Stryków reprezentowaną przez Andrzeja Jankowskiego - Burmistrza Miasta - Gminy Stryków zwanym dalej "Przyjmującym"

§ 1. Niniejsze porozumienie zawarte zostaje na podstawie następujących przepisów:

a) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230);

b) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r., Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, );

c) art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami: z 2007r, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011r. Nr 5, poz. 13);

d) art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. 2010r. Nr 80, poz. 526, Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857);

e) art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726).

f) uchwały Nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28.09.2011 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Stryków zadania Powiatu Zgierskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5112 E - ul. Szkolna w m. Bratoszewice, gm. Stryków".

g) uchwały Nr XIV/145/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30.09.2011 roku w sprawie udzielenia pomocy Gminie Miastu Stryków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5112 E - ul. Szkolna w m. Bratoszewice, gm. Stryków".

§ 2. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Przekazującego Przyjmującemu, zadania i uprawnień w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 5112 E - ul. Szkolna w m. Bratoszewice, gm. Stryków.

§ 3. Przekazujący udziela Przyjmującemu dotacji celowej w wysokości 60.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)).

§ 4. Dotację celową, o której mowa w § 3 Przekazujący przekaże Przyjmującemu na wskazany przez Przyjmującego rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia przez Przyjmującego umowy z Wykonawcą.

§ 5. 1. Termin realizacji zadania strony ustalają nie później niż do dnia 15.12.2012r.

2. Przyjmujący przedstawi Przekazującemu rozliczenie końcowe w terminie 20 dni od dokonania zapłaty Wykonawcy.

3. Do rozliczenia końcowego Przyjmujący dołączy:

a) końcowy protokół odbioru robót,

b) kopie faktur potwierdzone za zgodność wraz z potwierdzeniem dokonania przelewów.

4. W przypadku niewykorzystania dotacji w całości Przyjmujący zwróci Przekazującemu niewykorzystaną część dotacji, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia dokonania zapłaty wykonawcy.

§ 6. 1. Przyjmujący wyłoni wykonawcę robót budowlanych zadania, o którym mowa w § 2 w sposób określony w przepisach o zamówieniach publicznych.

2. Odbiór robót nastąpi przy udziale przedstawiciela Przekazującego.

§ 7. 1. W przypadku wykorzystania przez Przyjmującego udzielonej dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem Przekazujący może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.

2. W przypadku określonym w ust. 1 do zwrotu dotacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 8. 1. Odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację porozumienia:

1)ze strony Przekazującego jest: Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu,

2)ze strony Przyjmującego jest: Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury Urzędu Miasta - Gminy Stryków.

2. Osobami odpowiedzialnymi za finansową realizację porozumienia są:

1)ze strony Przekazującego: Skarbnik Powiatu Zgierskiego,

2)ze strony Przyjmującego: Skarbnik Miasta - Gminy Stryków.

§ 9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej (aneksu), pod rygorem nieważności.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 11. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w granicach upoważnień udzielonych przez uchwały Rady Miejskiej w Strykowie i Rady Powiatu Zgierskiego i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Starosta Zgierski


Krzysztof Kozanecki


Wicestarosta Zgierski


Marcin Karpiński


Skarbnik Powiatu Zgierskiego


Iwona Stańczyk

Burmistrz Miasta - Gminy Stryków


Andrzej Jankowski


Skarbnik Miasta - Gminy Stryków


Barbara Walak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »