| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/56/11 Rady Gminy Chąśno

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842) Rada Gminy Chąśno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego, zwani dalej "członkami zespołu" powoływani są spośród:

1) przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) przedstawicieli gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) przedstawicieli Policji;

4) przedstawicieli oświaty;

5) przedstawicieli ochrony zdrowia;

6) przedstawicieli organizacji pozarządowych;

7) kuratorów sądowych.

2. Członkowie zespołu mogą być powoływani spośród:

1) prokuratorów;

2) przedstawicieli innych podmiotów, niż określone w ust. 1 pkt 1-6, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. W razie potrzeby powołania członka zespołu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwraca się do podmiotów wskazanych w ust. 1 i 2, o wyznaczenie osoby bądź osób mających wejść w skład zespołu interdyscyplinarnego, zwanych dalej "kandydatami".

4. W terminie 14 dni od dnia przekazania informacji zawierającej wskazanie kandydata na członka zespołu, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składa Wójtowi Gminy Chąśno pisemny wniosek o powołanie kandydata do zespołu interdyscyplinarnego.

5. Wójt Gminy Chąśno niezwłocznie powołuje kandydata na członka zespołu oraz odbiera od niego oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym".

§ 2. 1. Członek zespołu może być odwołany ze składu zespołu interdyscyplinarnego w następujących przypadkach:

1) utraty statusu przedstawiciela podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, albo stanowiska kuratora sądowego bądź prokuratora;

2) pisemnej rezygnacji dokonanej przez członka zespołu, zawierającej wskazanie przyczyn tej rezygnacji;

3) niewykonywania obowiązków członka zespołu z przyczyn:

a) niezawinionych przez członka zespołu - w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego oraz trwającej przeszkody w uczestniczeniu w następnych posiedzeniach;

b) zawinionych przez członka zespołu - w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego.

2. Członek zespołu jest obowiązany przekazać Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chąśnie usprawiedliwienie swej nieobecności na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego w terminie 3 dni od dnia posiedzenia. W przypadku, gdy przyczyną nieobecności była choroba powinien załączyć kopię stosownego zwolnienia lekarskiego.

3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chąśnie przekazuje Wójtowi Gminy Chąśno informację o zajściu okoliczności wskazanych w ust. 1.

4. Wójt niezwłocznie po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. poprzedzającym, odwołuje członka zespołu. W przypadku, gdy odwołanie następuje z przyczyn, wskazanych w ust. 1 pkt 3) lit. a), odwołanie powinno być poprzedzone wysłuchaniem członka zespołu.

§ 3. 1. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy w Chąśnie, Chąśno 55, 99-413 Chąśno.

2. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się raz na trzy miesiące, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, zwany dalej "Przewodniczącym" jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków.

4. Przewodniczący zwołuje posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego poza przypadkami określonymi w ust. 2, także w sytuacji zgłoszenia potrzeby pilnej pracy zespołu przez:

a) członka zespołu interdyscyplinarnego;

b) inne podmioty w razie uzyskania przez nie informacji o przypadku zagrożenia przemocą w rodzinie bądź przemocy w rodzinie.

5. W sytuacji określonej w ust. 4 posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego powinno odbyć się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia.

6. Przewodniczący prowadzi posiedzenie, według ustalonego porządku obrad. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant.

7. Zespół interdyscyplinarny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w drodze głosowania jawnego.

8. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chąśnie.

9. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

10. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Sołtysiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pancewicz

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »