| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/101/12 Rady Gminy Łowicz

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łowicz na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 233 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 403 ust. 3,4,5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 21 poz. 104, Nr 19 poz. 100, Nr 20 poz. 106, Nr 79 poz. 666, Nr 130 poz. 1070, Nr 215 poz. 1664; z 2010 r. Nr 28 poz. 145, Nr 182 poz. 1228, Nr 229 poz. 1498, Nr 249 poz. 1657; z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341; z 2011 r. poz. 460) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady postępowania o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w szczególności:

1) kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania;

2) tryb postępowania o udzielenie dotacji;

3) sposób rozliczania dotacji.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Łowicz;

2) Wójcie - neleży przez to rozumieć Wójta Gminy Łowicz;

3) podmiocie - należy przez to rozumieć właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości położonej na terenie Gminy Łowicz, posiadającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.);

4) zadaniu - należy przez to rozumieć zadanie wymienione w § 2 niniejszej uchwały realizowane w granicach administracyjnych Gminy Łowicz.

§ 2. 1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m 3 /d posadowionej w granicach administracyjnych Gminy w miejscowościach, w których nie jest planowana budowa sieci kanalizacyjnej lub brak jest możliwości przyłączenia gospodarstwa domowego do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

2. Dotacja udzielana będzie jako dofinansowanie kosztów zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków.

3. Dotacją nie będą objęte:

1) przebudowa lub zmiana lokalizacji istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków;

2) koszty montażu;

3) koszty sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia;

4) inwentaryzacja przydomowej oczyszczalni ścieków.

4. Wnioskodawca tylko jeden raz może uzyskać dofinansowanie z budżetu Gminy Łowicz na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla danej nieruchomości.

5. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być podłączona do dwóch lub więcej budynków o dotację może ubiegać się tylko ta osoba, która udokumentuje koszt zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 3. 1. Podstawą wydatkowania środków w ramach dotacji jest umowa zawarta pomiędzy podmiotem ubiegającym się o przyznanie dotacji, a Gminą Łowicz.

2. Umowa, októrej mowa w ust. 1, w szczególności określa:

1) szczegółowy opis zadania;

2) wysokość dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji i sposób jej rozliczania;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji.

§ 4. 1. Warunkiem uzyskania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest :

1) złożenie wniosku o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami;

2) podpisanie umowy;

3) nie zaleganie z płatnościami wobec Gminy Łowicz.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy składać w Urzędzie Gminy Łowicz w terminie do 30 października na każdy kolejny roku budżetowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. W roku 2012 wnioski należy składać w terminie umożliwiającym wykorzystywanie dotacji do końca roku budżetowego.

4. Umowy o dofinansowanie podpisywane są z wnioskodawcami w kolejności składanych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w planie wydatków budżetowych na dany rok.

§ 5. 1. Kwotę dofinansowania ustala się w zależności od wartości inwestycji i odpowiednio wysokość przyznawanej dotacji nie może przekroczyć 50 % kosztów brutto zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków, nie więcej niż 6 000 zł. brutto.

2. Maksymalną kwotę dotacji zwiększa się o 30 % w przeliczeniu na każdy przyłączony budynek w przypadku podłączenia do przydomowej oczyszczalni ścieków dwóch lub więcej budynków mieszkalnych.

3. Wysokość dofinansowania ustalona zgodnie z ust. 1 podlega zaokrągleniu do 1 zł.

§ 6. 1. Podmiot występujący o przyznanie dotacji zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:

1) pisemnego wniosku o udzielenie dotacji;

2) aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości bądź prawo użytkowania wieczystego nieruchomości;

3) dokumentu wymaganego do rozpoczęcia budowy, tj.: zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę;

4) projektu technicznego z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan zagospodarowania pod budowę przydomowej oczyszczalni.

2. Pozytywnie będą rozpatrywane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w niniejszym regulaminie oraz złożone wwyznaczonym terminie określonym w § 4.

3. Wnioski złożone po ustalonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Wnioski złożone w terminie, a niezrealizowane z uwagi na wyczerpanie środków budżetu gminy będą rozpatrywane odmownie przez Wójta.

5. Wójt Gminy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dotacji, informuje podmiot o przyznaniu dotacji i terminie podpisania umowy dotacji.

6. Niezawarcie umowy dotacji w terminie wyznaczonym przez Wójta, będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o dotację.

§ 7. 1. Dotacja będzie wypłacana po podpisaniu umowy.

2. Dotacja będzie wypłacana na wskazane we wniosku konto bankowe podmiotu ubiegającego się o dotację.

3. Dotacje przyznane w danym roku muszą zostać wykorzystane w tym samym roku, w którym zostały przyznane.

§ 8. 1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie:

1) sprawozdania sporządzonego przez podmiot;

2) faktur, rachunków potwierdzających wykonanie zadania.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji, o których mowa w uchwale, Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Łowicz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łowicz.

§ 9. 1. Wójt Gminy Łowicz bądź osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli realizacji zadania, na które udzielono pomocy finansowej.

2. Otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie Wójta Gminy, bądź osoby przez niego upoważnionej, wszelką dokumentację niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.

3. Zakres kontroli obejmuje:

1) wykonanie zadania zgodnie z umową;

2) udokumentowanie realizowanego zadania;

3) przeznaczenie i wykorzystywanie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Łowicz.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

5. Na podstawie protokołu kontroli, w przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji zadania z warunkami umowy, Wójt ma prawo do:

1) wezwania otrzymującego dotację do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

2) wezwania do zwrotu przekazanych środków oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 10. W sprawach dotyczących rozliczenia udzielonych dotacji, zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zpóźn. zm.).

§ 11. 1. W przypadku ubiegania się o dotację celową przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o dotację jest dodatkowo:

1) spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności, w:

a) rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L z 2006 r. Nr 379 poz.5),

b) rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 875/2007 z 24.07.2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy wramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE seria L, Nr 193 s.6 z 25.07.2007 r.),

c) rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 z 20.12.2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE seria L, Nr 337, s.35 z 21.12.2007 r.);

2) przedłożenie przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się opomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810).

2. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji celowej stanowiącej pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie, przepisy § 11 uchwały tracą moc zdniem 1 stycznia 2014 roku.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łowicz.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XX/87/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Andrzej Lenarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ManpowerGroup

ManpowerGroup to światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy. Usługi w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarządzanie karierą i outplacement.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »