| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/218/2012 Rady Miejskiej w Sulejowie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sulejów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) i art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sulejów powinien spełniać następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów:

1) pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym;

2) posiadać prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymido usuwania i transportu nieczystości ciekłych, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

3) pojazdy, o których mowa w ust. 1, winny spełniać standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r., w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, w tym powinny być wyposażone w:

a) pływakowy zawór regulacyjny umieszczony w najwyższym punkcie zbiornika dla zabezpieczenia przed przepływem nieczystości ze zbiornika do układu ssącego;

b) odstojnik w celu niedopuszczenia do zalania pompy próżniowej;

c) zawór czterodrożny, który może stanowić jedną całość z odstojnikiem, za pomocą którego uzyskuje się ssanie lub tłoczenie powietrza do zbiornika;

d) zawór bezpieczeństwa zabezpieczającym przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku;

e) zawór zwrotny umieszczony w układzie ssąco - tłoczącym w celu zabezpieczenia wypływu powietrza ze zbiornika w przypadku, gdy pompa próżniowa zostanie wyłączona;

f) zawór dolnego ssania, za pomocą którego odbywa się opróżnianie zbiornika, zakończony łącznikiem do mocowania węża;

g) zestaw węży ssawnych, z których co najmniej jeden posiada kosz ssawny;

h) manowakuometr;

i) wskaźnik płynu ze skalą służący do określenia ilości pobranych ścieków;

j) komplet węży elastycznych z łącznikami;

k) zbiornik.

4) pojazdy asenizacyjne winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu kontaktowego;

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sulejów powinien spełniać następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego bazy magazynowej:

1) przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową do parkowania pojazdów asenizacyjnych z możliwością wykonania obsługi technicznej i sanitarnej.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sulejów powinien spełniać następujące wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych:

1) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny być myte po zakończeniu pracy;

2) w przypadku braku możliwości wykonania obsługi sanitarnej pojazdów asenizacyjnych we własnej bazie transportowej przedsiębiorca powinien dysponować prawem do wykonywania obsługi sanitarnej pojazdów w miejscu należącym do innego podmiotu gospodarczego;

3) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu;

4) świadczenie usług winno się odbywać w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sulejów powinien spełniać następujące wymagania w zakresie zabiegów porządkowych:

1) przedsiębiorca winien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie procedury opracowanej przez Urząd Miejski w Sulejowie;

2) świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych może być prowadzone na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i na warunkach w niej określonych;

3) przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia dowodów wykonania usługi ( faktur VAT lub rachunków) z podaniem daty wykonania usług, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny;

4) przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewną, przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,

b) adres nieruchomości,

c) data zawarcia umowy,

d) pojemność zbiornika bezodpływowego,

e) częstotliwość opróżniania,

5) przedsiębiorca zobowiązany jest do gromadzenia danych o świadczonych usługach,

6) przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów świadczenia usług pracownikom Urzędu Miejskiego w Sulejowie, posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza Sulejowa,

7) przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania kwartalnego sprawozdania i przekazywania do Urzędu Miejskiego w Sulejowie w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy, zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

8) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

9) przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w odzież ochronną oraz identyfikatory.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sulejów powinien spełniać następujące wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

1) Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w Sulejowie przy ul. Psarskiego - teren oczyszczalni ścieków lub innych stacji zlewnych wskazanych przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków albo do innej stacji położonej najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru.

§ 4. 1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszej uchwale zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2. Wygaśniecie lub cofniecie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

§ 5. Działalność przedsiębiorcy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winna być prowadzona zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulejów, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i unormowaniami.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Sulejowa Nr 95/2006 z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 7. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie


Przemysław Majchrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »