| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/253/2013 Rady Gminy Zduńska Wola

z dnia 10 kwietnia 2013r.

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13, art. 24, art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323,z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz.1529), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady gospodarowania nieruchomościami przez Wójta Gminy Zduńska Wola, zwanego dalej Wójtem, w zakresie ich nabycia, zbycia, obciążania oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2. Zasady nabywania, zbywania, obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość zwane dalej " zasadami" określają:

1) zasady nabywania nieruchomości przez Gminę Zduńska Wola, zwaną dalej Gminą, do gminnego zasobu nieruchomości od osób fizycznych, Skarbu Państwa i innych osób prawnych;

2) zasady zbywania nieruchomości stanowiących własność Gminy na rzecz osób fizycznych, Skarbu Państwa i innych osób prawnych, w szczególności poprzez sprzedaż, darowiznę, zamianę, oddanie w użytkowanie wieczyste;

3) zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich części, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata;

4) warunki i zakres obciążania nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowanie, służebność) na rzecz osób fizycznych, Skarbu Państwa, innych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§ 3. 1. Zasady niniejsze dotyczą nieruchomości komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

2. Wójt gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości z zachowaniem obowiązujących ustaw oraz zasad określonych w treści niniejszej uchwały z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zgody Rady Gminy wyrażonej odrębną uchwałą wymaga:

1) dokonywanie przez Gminę darowizny nieruchomości komunalnych;

2) zamiana nieruchomości dokonywanej pomiędzy Gminą a Skarbem Państwa oraz między jednostkami samorządu terytorialnego bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości lub praw;

3) sprzedaż nieruchomości stanowiących przedmiot własności Gminy Skarbowi Państwa lub innym jednostkom samorządu terytorialnego za cenę niższą niż wartość nieruchomości.

§ 4. 1. Wójt uprawniony jest do nabywania nieruchomości na rzecz Gminy w szczególności w drodze:

1) zakupu nieruchomości na cele rozwojowe i inwestycyjne Gminy określone w planach zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub gdy mają istotne znaczenie dla gospodarki Gminy;

2) nabycia nieruchomości w wykonaniu prawa pierwokupu;

3) nabycia jako zamiany, darowizny, nieodpłatnego przekazania, spadku i zapisu od osób fizycznych, Skarbu Państwa, jednostek samorządowych i innych osób prawnych;

4) nabycia prawa użytkowania wieczystego;

5) przejęcia nieruchomości za zobowiązania dłużników wobec Gminy;

6) innych czynności prawnych.

2. Jeżeli na realizację zadań, o których mowa w ust.1 niezbędna jest część nieruchomości, na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nabyciem może być objęta cała nieruchomość, gdy pozostała jej część nie nadawałaby się do racjonalnego wykorzystania.

3. W celu nabycia nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2 Wójt uczestniczy w przetargach lub prowadzi rokowania.

4. Gmina pokrywa koszty nabycia lub zamiany nieruchomości jeżeli następuje ono na potrzeby Gminy, w tym:

1) wykonania dokumentacji geodezyjnej na grunty będące własnością Gminy i gruntów zamiennych;

2) wyceny nieruchomości;

3) wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów;

4) zawarcia umów notarialnych nabycia własności lub prawa użytkowania wieczystego oraz zamiany nieruchomości;

5) jeżeli zamiana nieruchomości następuje na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego Gmina pokrywa połowę kosztów zawarcia umów notarialnych;

6) w uzasadnionych przypadkach Gmina może pokryć całe koszty zawarcia umów notarialnych dotyczących zamiany nieruchomości, o których mowa w pkt 5.

§ 5. Wójt przeznacza nieruchomości do zbycia stosując tryb przetargowy z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego z ustawy.

§ 6. Sprzedaż budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych w zasobach mienia komunalnego następuje według zasad określonych odrębną uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola.

§ 7. Nieruchomości komunalne mogą być oddawane osobom prawnym, osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym Gminy nie posiadającym osobowości prawnej w użytkowanie, dzierżawę oraz najem.

§ 8. 1. Zawarcie umowy najmu lub dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość będąca własnością Gminy, następuje po przeprowadzeniu przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, przeprowadza się drugi przetarg, w którym cenę wywoławczą stawki czynszu dzierżawnego można obniżyć, jednak nie więcej niż 50 %.

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy lub najmu, o których mowa w ust. 1, jeżeli oddanie w dzierżawę lub najem następuje:

1) na rzecz osoby, która przez okres co najmniej trzech ostatnich lat była najemcą lub dzierżawcą danej nieruchomości i nie posiada zaległości w zapłacie czynszu oraz innych opłat wynikających z zawartej umowy lub na rzecz jej współmałżonka, jeżeli małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej;

2) na rzecz osoby, która wybudowała na gruncie Gminy stały lub tymczasowy obiekt budowlany lub jej następcy prawnego;

3) na cele rolnicze, rolniczo - ogrodnicze lub urządzenia ogródków przydomowych;

4) w celu urządzenia dróg dojazdowych;

5) na rzecz osób fizycznych lub prawnych, prowadzących w szczególności działalność charytatywną, opiekuńczą, wychowawczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, na cele nie związane z działalnością zarobkową a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności;

6) na rzecz klubów i stowarzyszeń sportowych na cele związane z realizacją ich statutowej działalności;

7) na cele publiczne w rozumieniu ustawy;

8) na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych;

9) na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa;

10) w celu ustawienia reklamy;

11) na cele związane z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej;

12) jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

§ 9. Dopuszcza się zbycie nieruchomości w czasie trwania najmu lub dzierżawy.

§ 10. Wójt uprawniony jest, do obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy następującymi ograniczonymi prawami rzeczowymi: użytkowaniem, służebnością gruntową, służebnością przesyłu.

§ 11. 1. Grunty stanowiące własność Gminy mogą być obciążone służebnością gruntową na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych gruntów sąsiednich w przypadku stwierdzenia niemożności racjonalnego korzystania z tych gruntów.

2. Służebność gruntowa oraz przesyłu powstaje na podstawie umowy stron wymagającej formy aktu notarialnego, podlega ujawnieniu w księdze wieczystej.

3. Służebność gruntowa oraz przesyłu jest ustanawiana za wynagrodzeniem.

§ 12. Do spraw nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr 52/IX/2003 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 5 września 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 273, poz. 2381).

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Sakiewa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »