| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/218/2013 Rady Gminy Rusiec

z dnia 5 lipca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/196/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6n ust. 1 oraz art. 12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951; z 2013 r. poz. 21 i poz. 228), Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/196/2013 Rady Gminy Rusiec z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

2) w §2 w pkt. 1 i w pkt. 2 daty 29.05.2013 r. zastępuje się datami 24.07.2013 r.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXIII/216/2013 Rady Gminy Rusiec z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/196/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Rusiec


Bartłomiej Bieniek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/218/2013
Rady Gminy Rusiec z dnia 5 lipca 2013 r.

NR DEKLARACJI ...............................

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY RUSIEC

Podstawa prawna:


Składający:

Miejsce składania deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z poźn. zm.).

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Rusiec
Urząd Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, pok. nr 16 lub pocztą pod wskazany wyżej adres

Nazwa i adres siedziby organu właściwego do złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Rusiec
Urząd Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35 97-438 Rusiec

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

?pierwsza deklaracja?zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

?właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz?współwłaściciel, współposiadacz
? inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Rodzaj składającego(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

?osoba fizyczna?osoba prawna?jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Imię i Nazwisko(dotyczy osób fizycznych)/Pełna nazwa(dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)

1.

Pesel(dotyczy osób fizycznych)/NIP(dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

2.

Adres zamieszkania / Adres siedziby

Kraj

Województwo

Powiat

3.

4.

5.

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

6.

7.

8.

9

Miejscowość

Kod pocztowy

Numer telefonu(nieobowiązkowy)

10.

11

12

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość

Ulica

13.

14.

Nr domu

Nr lokalu

15.

16

Nieruchomość wskazana w częściDjest:
(proszę zaznaczy właściwy kwadrat)

?zamieszkała
(nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy)Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział F

?niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne (nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, hotele, ogródki działkowe, cmentarze, targowiska, itp.)
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział G

?w części zamieszkała oraz
w części niezamieszkała,
na której powstają odpady
komunalneWłaściciel takiej nieruchomości wypełnia działy F, G, H.


E. Oświadczam, żena terenie nieruchomości wskazanej wczęści Dniniejszej deklaracjibędzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych u źródła


? TAK? NIE

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części Dniniejszej deklaracji zamieszkuje:

(np. w gospodarstwie domowym zamieszkałym przez 8 osób w poz. 17 wpisuje się 6 i w poz. 18 wpisuje się 2)

17.
(należy podać ilość osób 1-6)

18.
(należy podać ilość osób powyżej 6)


Miesięczna stawka opłaty za jednego
mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-6 osób

(proszę zaznaczyćjedenwłaściwy kwadrat)

19.?…...... zł


jeżeli zaznaczonoTAK
wdziale E

20.?…..... zł


jeżeli zaznaczonoNIE
wdziale E


Miesięczna stawka opłaty za siódmego
i kolejnego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 6 osób
(proszę zaznaczyćjedenwłaściwy kwadrat)

21.?…...... zł

jeżeli zaznaczonoTAK
wdziale E

22.?…..... zł

jeżeli zaznaczonoNIE
wdziale E


Wysokość miesięcznej opłaty dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-6 osób
proszę wypełnić tylkojednopole:
1. w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny jest toiloczyn pozycji 17 x 19
2. w przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych jest to
iloczyn pozycji 17 x 20

23.
(poz. 17 x poz. 19)
(należy wpisać kwotę w PLN)

24.
(poz. 17 x poz. 20)
(należy wpisać kwotę w PLN)

Wysokość miesięcznej opłaty dla siódmego
i kolejnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość
proszę wypełnić tylkojednopole:
1. w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny jest toiloczyn pozycji 18 x 21
2. w przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych jest toiloczyn pozycji 18 x 22

25.
(poz. 18 x poz. 21)
(należy wpisać kwotę w PLN)

26.
(poz. 18 x poz. 22)
(należy wpisać kwotę w PLN)

Wysokość miesięcznej opłaty dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 osób i więcej
proszę wypełnić tylkojednopole:
1. w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny jest tosuma pozycji 23 + 25
2. w przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych jest tosuma pozycji 24 + 26

27.(poz. 23 + poz. 25)
(należy wpisać kwotę w PLN)

28.(poz. 24 + poz. 26)
(należy wpisać kwotę w PLN)

G. Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne


I.Wielkość pojemników na odpady zmieszane


II.Stawka opłaty za pojemnik


III.Liczba pojemników


IV.Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn kolumnIIax IIIlubIIbx III)

a.jeżeli zaznaczonoTAKwdziale E

b.jeżeli zaznaczonoNIE
wdziale E

120 l

…...... zł

…...... zł

240 l

…...... zł

…...... zł

1100 l

…...... zł

…...... zł

7500 l

…...... zł

…...... zł

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi( suma kwot kolumnyIV)

29.

(należy podać kwotę w PLN)

H. Dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy (dział E) oraz w części, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dział F)

Wielkość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
1. w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny jest to suma :poz. 23 lub poz. 27 + poz. 29
2. w przypadku odpadów wyłącznie zmieszanych jest to suma:poz. 24 lub poz.28 + poz. 29)

30
(należy podać kwotę w PLN)

I. DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Data (dzień - miesiąc - rok)

Czytelny podpis

J. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:

1. Zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

2. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391. z poźn. zm.):

- w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstającą na nieruchomościach o podobnym charakterze,

- w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Objaśnienia:

1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Rusiec w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Ruścu nr 18 9264 0009 0000 0097 2000 0020.

3. Wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Gminy Rusiec Nr XXIII/215/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty za pojemnik.

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do 15 dnia po upływie każdego miesiąca, którego dotyczy opłata zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rusiec Nr XXII/194/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędy Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35 pok. nr 13, przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres za potwierdzeniem odbioru lub przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Ruścu za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku w formatach: PDF, DOC lub ODT.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »