| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/396/13 Rady Miasta Kutno

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Żwirki i Wigury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445; z 2013 r. poz. 21 i poz. 405) oraz w związku z Uchwałą Nr XXVII/286/12 Rady Miasta Kutno z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Żwirki i Wigury, Rada Miasta uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Zakres spraw regulowanych uchwałą i objaśnienie użytych w uchwale określeń

§ 1. Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Żwirki i Wigury nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutno, uchwalonego uchwałą Nr 227/XX/2000 Rady Miejskiej w Kutnie z dnia 1 lutego 2000 r. zmienionego uchwałą Nr XXVII/282/08 Rady Miasta Kutno z dnia 29 października 2008 r. i uchwałą Nr XXVII/285/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku.

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej planem obejmujący obszar określony w załączniku graficznym do Uchwały Nr XXVII/286/12 Rady Miasta Kutno z dnia 18 grudnia 2012 roku wraz z rysunkiem planu w skali 1:1000 stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

3. Granice obszaru objętego uchwałą stanowią:

1) od północy: północne granice działek o numerach ewidencyjnych 4/3, 4/10, 4/11, 514/3, 514/2, 112/7, 110/4, 514/5, 110/8, 110/7;

2) od zachodu: zachodnie granice działek o numerach ewidencyjnych 4/3, 5/2;

3) od wschodu: wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych 110/7, 110/8, 110/9, 111/1, 8/15, 8/12, 8/13, 8/14, 8/9, 8/5, 8/2;

4) od południa: północna granica ul. Grunwaldzkiej;

i zostały pokazane na rysunku planu.

4. Integralną częścią planu są:

1) rysunek planu, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej uchwały - wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutno - stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu - stanowiące Załącznik Nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania - stanowiące Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest podniesienie poziomu warunków życia mieszkańców oraz stworzenie możliwości rozwoju gminy poprzez:

1) tworzenie warunków dla wielofunkcyjnego rozwoju miasta i lokalizacji inwestycji usługowych, w tym handlu wielkopowierzchniowego;

2) poprawę ładu przestrzennego i określenie zasad zagospodarowania;

3) ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) działce inwestycyjnej- należy przez to rozumieć działkę lub zespół działek zainwestowanych lub przeznaczonych do zainwestowania objętych jednym (również realizowanym etapowo) zamierzeniem inwestycyjnym;

2) intensywności zabudowy- należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków znajdujących się na danej działce inwestycyjnej, do jej powierzchni;

3) linii rozgraniczającej- należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania o przebiegu oznaczonym na rysunku planu;

4) licu budynku- należy przez to rozumieć zewnętrzną powierzchnię ściany budynku, stanowiącą minimum 80% długości całkowitej rzutu poziomego ściany budynku;

5) maksymalnej wysokości zabudowy- należy przez to rozumieć największą wysokość budynku, mierzoną od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi lub najwyżej położonego punktu stropodachu, dachu lub innego przekrycia;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy- należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię wyznaczającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej, w jakiej można sytuować budynek z dopuszczeniem wysunięcia przed linię zabudowy na głębokość do 5,0 m: wykuszy, balkonów, zadaszeń oraz innych elementów elewacji, a także schodów zewnętrznych, wind dla osób niepełnosprawnych, podjazdów dla wózków itp. (nie dotyczy obiektów małej architektury);

7) obowiązującej linii zabudowy- należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię wyznaczającą odległość od linii rozgraniczającej, zgodnie z którą należy sytuować lico budynku;

8) planie- należy przez to rozumieć ustalenia i rysunek planu, będące przedmiotem niniejszej uchwały, określone w § 2 ust. 1 uchwały;

9) przepisach odrębnych- należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

10) powierzchni zabudowy- należy przez to rozumieć powierzchnię terenu lub działki inwestycyjnej zajętą przez obiekty budowlane wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu;

11) podstawowym przeznaczeniu terenu- należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który - w wyniku realizacji ustaleń planu - dominuje w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, jest realizowany w pierwszej kolejności i któremu należy podporządkować inne sposoby użytkowania terenu;

12) uzupełniającym przeznaczeniu terenu- należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;

13) rysunku planu- należy przez to rozumieć rysunek planu wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

14) terenie- należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wydzieloną
na rysunku planu przy pomocy linii rozgraniczających o określonym przeznaczeniu lub o odrębnych zasadach zagospodarowania;

15) uchwale- należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Kutno;

16) reklamie- należy przez to rozumieć grafikę umieszczaną na materialnym podłożu
na konstrukcji nośnej lub formę przestrzenną niosącą przekaz informacyjno-reklamowy.

§ 5. 1. W planie ustala się:

1) przeznaczenie terenów oraz przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności zabudowy;

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

7) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;

11) stawki procentowe stanowiące podstawę do określenia opłaty, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. W planie nie określa się:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

3) terenów z zakazem zabudowy;

ze względu na niewystępowanie na obszarze objętym planem.

§ 6. 1. Rysunek planu obowiązuje w zakresie:

1) granic obszaru objętego planem;

2) przeznaczenia terenów wraz z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przebiegu linii zabudowy - obowiązujących i nieprzekraczalnych;

4) przebiegu dróg publicznych i ich klas.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny.

3. Podstawowe formy przeznaczenia i zagospodarowania wyznaczonych terenów oznaczono na rysunku planu według następującej zasady:

1) początkowe cyfry arabskie określają numery wyznaczonych na rysunku planu terenów, dla których sformułowano odrębne ustalenia;

2) oznaczenia literowe - wielkie litery - określają podstawowe formy przeznaczenia i zasady zagospodarowania terenów.

§ 7. Ustala się następujące symbole określające w planie podstawowe formy przeznaczenia i zagospodarowania terenów:

1) U- tereny zabudowy usługowej;

2) UC- tereny zabudowy usługowej, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

3) US- teren urządzeń sportu i rekreacji;

4) C- teren urządzeń infrastruktury technicznej - ciepłowni;

5) KDL- teren drogi publicznej klasy lokalnej;

6) KD- teren komunikacji.

§ 8. O ile ustalenia szczegółowe zawarte w Rozdziale 6 uchwały nie stanowią inaczej - ustala się możliwość zagospodarowania i użytkowania wyznaczonych w planie terenów w sposób dotychczasowy - do czasu zagospodarowania ich zgodnie z przeznaczeniem ustalonym niniejszym planem.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i dziedzictwa kulturowego na całym obszarze objętym planem

§ 9. W zakresie zasad zagospodarowania terenów ustala się:

1) realizację zabudowy zgodnie z przebiegiem nieprzekraczalnych linii zabudowy jak oznaczono na rysunku planu, przy czym dla budynków lub ich fragmentów będących w dobrym stanie technicznym zlokalizowanych poza lub na tej linii dopuszcza się remont, przebudowę a także rozbudowę jednakże wyłącznie w kierunku tej linii oraz zgodnie z warunkami niniejszego planu;

2) zagospodarowanie poszczególnych nieruchomości pod warunkiem zapewnienia im dostępu do drogi publicznej, drogi wewnętrznej lub ciągu pieszo-jezdnego - z uwzględnieniem regulacji wynikających z przepisów odrębnych;

3) tereny do zagospodarowania jako przestrzenie publiczne wskazuje się tereny oznaczone KDL i KD;

4) w zakresie zasad zagospodarowania przestrzeni publicznych:

a) zagospodarowanie w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się w nich osobom niepełnosprawnym ruchowo,

b) konieczność zapewnienia oświetlenia terenów w sposób zapewniający prawidłowe ich funkcjonowanie;

5) w zakresie zasad kształtowania nowej zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy dla poszczególnych terenów określona w Rozdziale 6 Uchwały nie dotyczy takich elementów jak: maszty, kominy, pylony, totemy informacyjne, urządzenia techniczne i konstrukcyjne, stacje bazowe sieci szerokopasmowych, telefonii komórkowej, internetowych, instalacji i urządzeń wytwarzających energię nie wyższych niż 30m,

b) realizację zewnętrznych części budynków z zakazem użycia z tworzyw sztucznych typu "siding", okładzin z tzw. "stłuczki szklanej" i podobnych,

c) stosowanie kolorystyki elewacji budynków z zakazem używania kolorów agresywnych, przy czym dopuszcza się realizację części elewacji w kolorystyce zgodnej z identyfikacją wizualną danego podmiotu gospodarczego,

d) realizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o formach architektonicznych, wykończeniu elewacji i kolorystyce nawiązujących do budynku podstawowego;

6) w zakresie realizacji ogrodzeń na granicy z terenami przestrzeni publicznych:

a) zakaz stosowania ogrodzeń z tworzyw sztucznych oraz ogrodzeń z gotowych elementów betonowych,

b) zakaz stosowania ogrodzeń o wysokości przekraczającej 1,8m;

7) w zakresie lokalizacji reklam:

a) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących w terenach przestrzeni publicznych,

b) możliwość lokalizacji reklam wolnostojących, bądź w formie reklam mocowanych na elewacjach budynków pod warunkiem dopasowania ich do formy architektonicznej budynku, nie przekraczającej 20% jej powierzchni, związanych z działalnością prowadzoną na danej działce inwestycyjnej,

c) możliwość lokalizacji reklam wielkogabarytowych w terenach oznaczonych 1.UC i 2.UC, o wysokości całkowitej (nośnik wraz z planszą) nie przekraczającej 20 m;

8) zakaz realizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem obiektów realizowanych na czas prowadzenia prac budowlanych oraz tymczasowych obiektów o charakterze promocyjnym związanych z realizowaną inwestycją;

9) dla obiektów i budowli o wysokości 50,0 m n.p.t. i wyższych, przed wydaniem pozwolenia na budowę, ustala się konieczność zgłoszenia, zgodnie z przepisami odrębnymi, celem uzgodnienia lokalizacji i sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektów.

§ 10. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oraz mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - za wyjątkiem: dróg, stacji paliw, sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym telekomunikacji, stacji bazowych sieci szerokopasmowych, telefonii komórkowej, internetowej), instalacji i urządzeń wytwarzających energię odnawialną, zabudowy przemysłowej i magazynowej, zespołów parkingów, obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2przy zachowaniu przepisów odrębnych;

2) w zakresie ochrony akustycznej - tereny zagospodarowane zgodnie z ustaleniami niniejszego planu nie zaliczają się według przepisów odrębnych do grupy terenów, dla których należy ustalić dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku;

3) w zakresie ochrony zieleni:

a) utrzymanie części powierzchni działki inwestycyjnej lub terenu jako powierzchni biologicznie czynnej - zgodnie z ustaleniami planu,

b) utrzymanie istniejących grup drzew i wprowadzenie nowych nasadzeń;

4) możliwość wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej celem wykorzystania dla własnych potrzeb danego podmiotu gospodarczego bądź komercyjnego;

5) obszar objęty planem stanowi fragment Kutnowskiej Strefy Turystycznej wskazanej do utworzenia wg. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

§ 11. W zakresie dziedzictwa kulturowego ustala się:

1) ochronę obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków - zespołu dawnych koszar 37 Pułku Piechoty (część budynku koszar, kasyno), ul. Grunwaldzka nr 3 (lata 30 XX w.);

2) dla obiektów wymienionych w pkt. 1) obowiązuje prowadzenie inwestycji zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi wydanymi na etapie prac projektowych.

§ 12. W zakresie ochrony archeologicznej ustala się:

1) dla części obszaru objętego strefą ochrony stanowiska archeologicznego - realizacja inwestycji zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dla całego obszaru objętego planem - w przypadku znalezienia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym - obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych według przepisów odrębnych, w przypadku znalezienia nowego zabytku archeologicznego należy włączyć go do gminnej ewidencji zabytków i objąć ochroną konserwatorsko-archeologiczną.

Rozdział 3.
Zasady dokonywania podziału na nowe działki budowlane

§ 13. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) brak wskazania nieruchomości objętych obowiązkiem przeprowadzenia scalenia i podziału;

2) możliwość przeprowadzenia scalenia a następnie podziału nieruchomości - z zachowaniem regulacji wynikających z przepisów odrębnych, przy zachowaniu parametrów nowych działek jak dla działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów, na warunkach o których mowa w niniejszym rozdziale oraz Rozdziale 6 uchwały zawierającym ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów.

§ 14. 1. Warunkiem wydzielenia nowych działek budowlanych jest zapewnienie im dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych oraz możliwości obsługi infrastrukturą techniczną na warunkach określonych niniejszym planem.

2. Kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego zgodny lub prostopadły do istniejących granic działki podlegającej podziałowi z możliwością odchylenia do 200z uwagi na istniejące uwarunkowania.

3. Ustalenia niniejszego rozdziału oraz ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów w zakresie parametrów nowych działek budowlanych nie dotyczą podziałów dokonywanych w celu sytuowania urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji paliw, wyznaczania linii rozgraniczających dróg (w tym wewnętrznych), podziałów dokonywanych w celu regulacji stanu prawnego i poprawy warunków istniejącego zagospodarowania oraz innych dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 15. 1. Dla terenów dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu ustala się następujące warunki funkcjonalno-techniczne:

1) KDL, ul. Żwirki i Wigury, klasa drogi lokalna, kategoria gminna, szerokość w liniach rozgraniczających od 19m do 21m, stanowi połączenie w nowym śladzie istniejących odcinków ulicy;

2) KD, teren komunikacji stanowiący fragment ul. Eugeniusza Filipowicza (poza obszarem objętym planem).

2. W ramach zagospodarowania terenów dróg publicznych wymienionych w ust. 1, ustala się dodatkowo:

1) zagospodarowanie z zachowaniem regulacji wynikających z przepisów odrębnych w zakresie realizacji dróg publicznych;

2) realizację chodników co najmniej jednostronnie;

3) możliwość realizacji ścieżek rowerowych;

4) możliwość lokalizowania obiektów małej architektury, takich jak ławki, śmietniki, latarnie uliczne itp. związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem ciągów komunikacyjnych;

5) możliwość realizowania nadziemnych oraz podziemnych sieci i urządzeń infrastruktury.

3. Ustala się możliwość tworzenia dróg wewnętrznych przy zachowaniu ustaleń:

1) jako włączonych do istniejącego układu dróg publicznych, a w przypadku, gdy z uwagi na istniejące uwarunkowania, włączenie obustronne nie jest możliwe - jako zakończonych placem do zawracania, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) możliwość realizowania nadziemnych oraz podziemnych sieci i urządzeń infrastruktury;

3) możliwość lokalizowania obiektów malej architektury.

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

§ 16. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów uzbrojenia terenu ustala się:

1) prowadzenie budowy sieci uzbrojenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających dróg po uzgodnieniu z dostawcami mediów i zarządcami dróg oraz w nawiązaniu do przebiegu sieci istniejących;

2) lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej na wydzielonych działkach o powierzchni wynikającej z technologii, z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej z terenów z dróg publicznych, bądź za pośrednictwem dróg wewnętrznych;

3) w przypadku wystąpienia kolizji planowanego zagospodarowania z istniejącymi urządzeniami nadziemnego lub podziemnego uzbrojenia - możliwość przebudowy urządzeń (pod warunkiem uzgodnienia przebudowy z ich gestorami), bez konieczności zmiany niniejszego planu.

§ 17. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) budowę nowych oraz wykorzystanie istniejących elementów miejskiej sieci wodociągowej i przyłączy do budynków, z możliwością wymiany, remontu i rozbudowy z dopasowaniem ich parametrów do potrzeb wynikających ze sposobu zagospodarowania;

2) zaopatrzenie planowanej zabudowy w wodę do celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych poprzez rozbudowę miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej, wyposażonej w przeciwpożarowe hydranty zewnętrzne nadziemne;

3) jako bezpośrednie źródło zaopatrzenia - istniejący przewód wodociągowy O 350mm
w ul. Żwirki i Wigury oraz O 100mm w ul. Grunwaldzkiej.

§ 18. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:

1) odprowadzanie ścieków sanitarnych do systemu miejskiej sieci kanalizacyjnej;

2) obsługę planowanej zabudowy poprzez rozbudowę miejskiej sieci kanalizacyjnej,
z podłączeniem do kolektora O 250mm w ul. Grunwaldzkiej;

3) obowiązek podczyszczania na terenie własnej nieruchomości ścieków o stężeniach zanieczyszczeń przekraczających wartości dopuszczalne dla wprowadzenia ich do sieci komunalnej.

§ 19. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód deszczowych z terenów powierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji deszczowej, po ich wstępnym oczyszczeniu na wlotach;

2) obsługę planowanej zabudowy poprzez rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej z podłączeniem do kolektora O 500mm w ul. Żwirki i Wigury oraz O 300mm w ul. Grunwaldzkiej;

3) zasadę separacji zanieczyszczeń (substancji ropopochodnych na terenach parkingów i stacji paliw) u źródeł ich powstania, nie zaś na końcu systemu miejskiego kanału deszczowego.

§ 20. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się możliwość zaopatrzenia poprzez rozbudowę istniejącego układu sieciowego gazu średniego ciśnienia O 160mm w ul. Żwirki i Wigury, jeżeli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki.

§ 21. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się możliwość ogrzewania budynków:

1) poprzez podłączenie bądź rozbudowę sieci ogólnomiejskiej;

2) z lokalnych alternatywnych źródeł ciepła w postaci:

a) paliwa zapewniającego wysoki stopień czystości emisji spalin (gaz ziemny przewodowy, gaz płynny, olej opałowy niskosiarkowy, energia elektryczna i inne),

b) energii ze źródeł odnawialnych: energii słonecznej, biomasy, energii geotermalnej i innych.

§ 22. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zasilanie odbiorców z sieci elektroenergetycznych napowietrzno-kablowych 0,4 kV i 15 kV;

2) zasilanie odbiorców z istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej w pasach drogowych, liniach rozgraniczających lub po terenach inwestycyjnych z uwzględnieniem zachowania odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu, przy zachowaniu przepisów odrębnych;

3) w przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy, możliwość lokalizacji stacji transformatorowych SN/nN (w wykonaniu napowietrznym, budynkowym lub kontenerowym), w zależności od zapotrzebowania mocy, możliwości terenowych, uwzględniając najdogodniejszy dojazd, co nie wymaga zmiany niniejszego planu;

4) szerokość strefy ochronnej dla linii elektroenergetycznych:

a) dla linii napowietrznych:

- 15 kV - po 7,5m od osi,

- 0,4 kV - po 1,5m od osi;

b) dla linii kablowych:

- 15 kV - po 1,5m od osi,

- 0,4 kV - po 1m od osi;

5) dopuszcza się zmniejszenie stref ochronnych od linii elektroenergetycznych
z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących norm, przepisów i zasad branżowych, po uzgodnieniu indywidualnych przypadków z gestorem sieci;

6) dopuszcza się stosowanie źródeł odnawialnych: energii słonecznej, biomasy, energii geotermalnej i innych.

§ 23. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1) rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o selektywną zbiórkę do pojemników lub worków zlokalizowanych na terenie posesji i wywóz ich na zorganizowane składowisko odpadów;

2) gromadzenie, usuwanie, utylizacja i wykorzystanie wtórne odpadów innych niż komunalne - stosownie do ustaleń obowiązujących przepisów odrębnych, w tym zakresie.

§ 24. W zakresie łączności ustala się:

1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z sieci w liniach rozgraniczających dróg poza pasami jezdni oraz przez aktywację telefonów komórkowych;

2) dla podłączenia do szaf i sieci zasilających poszczególne obiekty - możliwość lokalizacji sieci telefonicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg;

3) bezpośrednią obsługę abonentów realizowaną za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na warunkach określonych przez operatora telekomunikacyjnego.

Rozdział 6.
Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów

§ 25. Dla terenów oznaczonych symbolem od1.Udo4.Uustala się:

1) jako przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy usługowej, z możliwością utrzymania istniejącej zabudowy a także rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania - zgodnie z ustaleniami niniejszego planu;

2) jako przeznaczenie uzupełniające - wewnętrzna obsługa komunikacyjna, zabudowa biurowa, administracyjna, rzemieślnicza, stacja paliw, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona, mała architektura, parkingi;

3) w zakresie zasad zagospodarowania terenów:

a) zachowanie co najmniej 30% powierzchni działki inwestycyjnej jako powierzchni terenu biologicznie czynnej, a dla terenu 4.U - co najmniej 5% powierzchni działki inwestycyjnej,

b) udział powierzchni zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną nie większy niż 70% powierzchni działki inwestycyjnej, a dla terenu 4.U - nie większy niż 95% powierzchni działki inwestycyjnej,

c) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,2 do 2,0,

d) zagospodarowanie terenów przy udziale zieleni istniejącej oraz uzupełnianiu o zieleń nową,

e) realizacja ogrodzeń- uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 2 uchwały;

4) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:

a) maksymalną wysokość zabudowy: nie więcej niż 15 m,

b) maksymalną wysokość budynków garażowych i gospodarczych - nie więcej niż 5 m,

c) realizację zabudowy o kącie nachylenia połaci dachowych nie przekraczającym 40oa dla zabudowy istniejącej - możliwość zachowania istniejącego kąta nachylenia połaci dachowej;

5) w zakresie zasad i warunków podziału i łączenia nieruchomości - możliwość dokonywania nowych podziałów, w wyniku których powstała działka inwestycyjna w terenach będzie miała następujące parametry:

a) w terenach 1.U i 2.U:

- szerokość frontu: co najmniej 50 m, od drogi oznaczonej symbolem KDL,

- powierzchnię: co najmniej 3000 m2, z tolerancją 10% w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

b) w terenach 3.U i 4.U:

- szerokość frontu: co najmniej 18 m,

- powierzchnię: co najmniej 1000 m2, z tolerancją 10% w szczególnie uzasadnionych przypadkach;

6) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej:

a) dla terenów 1.U i 2.U - zachowanie obsługi z ul. Żwirki i Wigury, z możliwością wydzielenia dróg wewnętrznych,

b) dla terenu 3.U - zachowanie obsługi z ul. Eugeniusza Filipowicza (poza obszarem objętym planem),

c) dla terenu 4.U - zachowanie obsługi z ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Eugeniusza Filipowicza (poza obszarem objętym planem;

7) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych, w odniesieniu do działki inwestycyjnej - co najmniej 1 miejsce na każde 50 m2powierzchni użytkowej oraz 1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych;

8) w zakresie obsługi infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale 5 uchwały;

9) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 2 uchwały;

10) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i dziedzictwa kulturowego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 2 uchwały.

§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolem1.UCustala się:

1) jako przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy usługowej, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) jako przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa związana z funkcją podstawową oraz biurową, hotelową, rekreacyjną, wypoczynkową, medyczną, rzemieślniczą oraz stacja paliw, wewnętrzna obsługa komunikacyjna, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parking wielopoziomowy;

3) w zakresie zasad zagospodarowania terenów:

a) udział powierzchni zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną 100% powierzchni działki inwestycyjnej,

b) wskaźnik intensywności zabudowy od 1,0 do 3,0,

c) realizacja ogrodzeń - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 2 uchwały,

d) możliwość sytuowania budynku w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką inwestycyjną lub bezpośrednio przy jej granicy, przy zachowaniu przepisów odrębnych;

4) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:

a) wysokość zabudowy usługowej: minimalna - 10 m, maksymalna - 18 m,

b) realizację zabudowy o dachach płaskich, jedno- lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych nie przekraczającym 250, z możliwością stosowania dachów powłokowych o zróżnicowanej formie,

c) możliwość zastosowania elewacji interaktywnej, od strony ul. Żwirki i Wigury, nie przekraczającej 20% jej powierzchni;

5) w zakresie zasad i warunków podziału i łączenia nieruchomości - możliwość dokonywania nowych podziałów, w wyniku których powstała działka inwestycyjna będzie miała następujące parametry:

a) szerokość frontu: co najmniej 30 m,

b) powierzchnię: co najmniej 2000 m2, z tolerancją 10% w szczególnie uzasadnionych przypadkach;

6) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej - z drogi publicznej ul. Żwirki i Wigury, z możliwością wydzielania dróg wewnętrznych oraz od ul. Grunwaldzkiej (poza obszarem objętym planem) za pośrednictwem drogi wewnętrznej;

7) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych, w odniesieniu do działki inwestycyjnej - realizacja miejsc parkingowych w ilości odpowiadającej programowi przewidzianemu w granicach działki inwestycyjnej, tj. dla usług handlu min. 1 miejsce na każde 100 m2powierzchni użytkowej oraz 1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych, dodatkowo przestrzeń zatowarowania z placem manewrowym - dla 4 samochodów ciężarowych typu TIR;

8) w zakresie obsługi infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale 5 uchwały;

9) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 2 uchwały;

10) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i dziedzictwa kulturowego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 2 uchwały.

§ 27. Dla terenu oznaczonego symbolem2.UCustala się:

1) jako przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy usługowej, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) jako przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa, związana z funkcją podstawową oraz biurową, hotelową, rzemieślniczą, produkcyjną, magazynową, usług sportu i rekreacji, stacje paliw, wewnętrzna obsługa komunikacyjna, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona, parkingi naziemne i wielopoziomowe;

3) w zakresie zasad zagospodarowania terenów:

a) zachowanie co najmniej 20% powierzchni działki inwestycyjnej jako powierzchni terenu biologicznie czynnej,

b) udział powierzchni zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną nie większy niż 80% powierzchni działki inwestycyjnej,

c) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,2 do 2,0,

d) zagospodarowanie terenów przy udziale zieleni istniejącej oraz uzupełnianiu o zieleń nową,

e) realizacja ogrodzeń - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 2 uchwały;

4) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:

a) maksymalną wysokość zabudowy usługowej: nie więcej niż 20 m,

b) maksymalną wysokość budynków garażowych i gospodarczych - nie więcej niż 5 m,

c) realizację zabudowy o dachach płaskich, jedno- lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych nie przekraczającym 250, z możliwością stosowania dachów powłokowych o zróżnicowanej formie;

5) w zakresie zasad i warunków podziału i łączenia nieruchomości - możliwość dokonywania nowych podziałów, w wyniku których powstała działka inwestycyjna będzie miała następujące parametry:

a) szerokość frontu: co najmniej 25 m,

b) powierzchnię: co najmniej 2000 m2, z tolerancją 10% w szczególnie uzasadnionych przypadkach;

6) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej - z drogi publicznej ul. Grunwaldzkiej (poza obszarem objętym planem), z możliwością wydzielania dróg wewnętrznych;

7) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych, w odniesieniu do działki inwestycyjnej - realizacja miejsc parkingowych w ilości odpowiadającej programowi przewidzianemu w granicach działki inwestycyjnej, tj. dla usług handlu min. 2 miejsca na każde 100 m2powierzchni użytkowej oraz 1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych, dodatkowo 1 miejsce postojowe dla samochodów ciężarowych na każde 1000 m2powierzchni użytkowej usług;

8) w zakresie obsługi infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale 5 uchwały;

9) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 2 uchwały;

10) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i dziedzictwa kulturowego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 2 uchwały.

§ 28. Dla terenów oznaczonych symbolem1.USi2.USustala się:

1) jako przeznaczenie podstawowe - teren urządzeń sportu i rekreacji, z możliwością utrzymania istniejącej zabudowy, a także rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania - zgodnie z ustaleniami niniejszego planu;

2) jako przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa związana z funkcją podstawową, terenowe urządzenia sportowe, korty, boiska i inne, wewnętrzna obsługa komunikacyjna, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona, parkingi;

3) w zakresie zasad zagospodarowania terenów:

a) zachowanie co najmniej 20% powierzchni działki inwestycyjnej jako powierzchni terenu biologicznie czynnej,

b) udział powierzchni zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną nie większy niż 80% powierzchni działki inwestycyjnej,

c) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,2 do 1,0,

d) zagospodarowanie terenów przy udziale zieleni istniejącej oraz uzupełnianiu
o zieleń nową,

e) realizacja ogrodzeń - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 2 uchwały;

4) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:

a) maksymalną wysokość zabudowy usługowej: nie więcej niż 10 m,

b) realizację zabudowy o dachach płaskich, jedno- lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych nie przekraczającym 250, z możliwością stosowania dachów powłokowych o zróżnicowanej formie;

5) w zakresie zasad i warunków podziału i łączenia nieruchomości - możliwość dokonywania nowych podziałów, w wyniku których powstała działka inwestycyjna będzie miała następujące parametry:

a) szerokość frontu: co najmniej 25 m,

b) powierzchnię: co najmniej 400 m2, z tolerancją 10% w szczególnie uzasadnionych przypadkach;

6) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej - zachowanie obsługi z ul. Eugeniusza Filipowicza (poza obszarem objętym planem);

7) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych - realizacja miejsc parkingowych w ilości odpowiadającej programowi przewidzianemu w granicach działki inwestycyjnej, tj. min. 2 miejsca na każde 100 m2powierzchni użytkowej;

8) w zakresie obsługi infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale 5 uchwały;

9) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 2 uchwały;

10) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i dziedzictwa kulturowego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 2 uchwały.

§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem1.Custala się:

1) jako przeznaczenie podstawowe - teren urządzeń infrastruktury technicznej - ciepłowni;

2) jako przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa związana z funkcją podstawową, wewnętrzna obsługa komunikacyjna, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi;

3) w zakresie zasad zagospodarowania terenów:

a) zachowanie co najmniej 10% powierzchni działki inwestycyjnej jako powierzchni terenu biologicznie czynnej,

b) udział powierzchni zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną nie większy niż 90% powierzchni działki inwestycyjnej,

c) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,2 do 1,0,

d) realizacja ogrodzeń - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 2 uchwały;

4) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:

a) maksymalną wysokość zabudowy usługowej: nie więcej niż 15 m,

b) maksymalną wysokość budynków garażowych i gospodarczych - nie więcej niż 5 m,

c) realizację zabudowy o dachach płaskich, jedno- lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych nie przekraczającym 250, z możliwością stosowania dachów powłokowych o zróżnicowanej formie;

5) w zakresie zasad i warunków podziału i łączenia nieruchomości - możliwość dokonywania nowych podziałów, w wyniku których powstała działka inwestycyjna będzie miała następujące parametry:

a) szerokość frontu: co najmniej 30 m,

b) powierzchnię: co najmniej 4000 m2, z tolerancją 10% w szczególnie uzasadnionych przypadkach;

6) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej - zachowanie obsługi z ul. Żwirki i Wigury, z możliwością wydzielania dróg wewnętrznych;

7) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych- realizacja miejsc parkingowych w ilości odpowiadającej programowi przewidzianemu w granicach działki inwestycyjnej, tj. 1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych;

8) w zakresie obsługi infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale 5 uchwały;

9) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 2 uchwały;

10) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i dziedzictwa kulturowego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 2 uchwały.

Rozdział 7.
Ustalenia końcowe

§ 30. W celu zapewnienia warunków ochrony ludności w sytuacji zagrożenia ustala się:

1) konieczność uwzględnienia wymogów obrony cywilnej zgodnych z przepisami odrębnymi przy realizacji zabudowy;

2) możliwość lokalizacji na obszarze objętym planem urządzeń sygnalizacji alarmowej obrony cywilnej.

§ 31. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.U, 2.U, 3,U, 1.UC, 2.UC, ustala się następującą stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, a mianowicie:

a) dla terenów oznaczonych symbolami od 1.U do 4.U - 15%,

b) dla terenów oznaczonych symbolami 1.UC i 2.UC - 20%.

2. Dla pozostałych terenów nie stwierdza się wzrostu wartości wskutek uchwalenia planu.

§ 32. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno.

§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/396/13
Rady Miasta Kutno
z dnia 12 listopada 2013 r.

Rysunek planu

infoRgrafika

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/396/13
Rady Miasta Kutno
z dnia 12 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ulicy Grunwaldzkiej i ul. Żwirki i Wigury

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożeń do publicznego wglądu oraz w terminie obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi, Rada Miasta Kutno nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445; z 2013 r. poz. 21 i 405).

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/396/13
Rady Miasta Kutno
z dnia 12 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Żwirki i Wigury, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

W oparciu o "Prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego" ustala się:

1) Zakres inwestycji:

1.

Wykup gruntów pod budowę nowej drogi

13.520 PLN

2.

Budowa nowych ulic:

3.599.115 PLN

3.

Budowa kanałów sanitarnych

479.987 PLN

4.

Budowa sieci wodociągowej

165.025 PLN

5.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

271.112 PLN

ŁĄCZNIE:

4.528.759 PLN

2) Źródła finansowania:

- budżet gminy z możliwością wykorzystania środków pomocowych i funduszy strukturalnych.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »