| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/182/2014 Rady Gminy w Bolesławcu

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz.645, poz.1318 i z 2014 r.poz.379), Rada Gminy w Bolesławcu uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady zbywania, nabywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony.

2. Ilekroć w dalszej treści uchwały powoływana jest ustawa bez bliższego jej określenia należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami (Dz.U.z 2012 r. Nr 102,poz.651 ze zmianami).

§ 2. 1. Wójt Gminy Bolesławiec zbywa, nabywa, obciąża, wydzierżawia i wynajmuje nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony z zachowaniem:

1) obowiązujących w tym zakresie zasad prawa, a w szczególności ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2012 r. Nr 102, poz.651);

2) zasad określonych w dalszych postanowieniach niniejszej uchwały;

3) treści obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec.

2. Z zastrzeżeniem §11 i §12 zbycie, nabycie i obciążenie oraz wydzierżawianie i wynajęcie na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości o wartości rynkowej przewyższającej kwotę 100.000 zł lub o powierzchni przekraczającej 0,2000 ha albo dokonywane z pominięciem zasad, o których mowa w ust.1 pkt 2 wymaga zgody Rady.

§ 3. Nieruchomości niezabudowane mogą być sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem:

1) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

2) pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

3) pod zabudowę służącą prowadzeniu działalności gospodarczej;

4) pod zabudowę garażami;

5) pod zabudowę na cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy;

6) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy spełnieniu przesłanek z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy;

7) na inny niewymieniony cel, jeżeli jest to zgodne z treścią obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec.

§ 4. Nieruchomości zabudowane mogą być przeznaczone do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste jeżeli:

1) zabudowa tych nieruchomości przeznaczona jest do rozbiórki lub znajduje się w złym stanie technicznym, a brak jest ekonomicznego uzasadnienia do przeprowadzenia jej remontu przez Gminę Bolesławiec;

2) zabudowane są obiektami służącymi do prowadzenia działalności gospodarczej lub garażami wybudowanymi przez użytkowników tych nieruchomości lub ich poprzedników prawnych;

3) zabudowane są niezasiedlonymi budynkami mieszkalnymi.

§ 5. Do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste mogą być przeznaczone inne nieruchomości gruntowe nie wymienione w § 3 i § 4 jeżeli zostaną uznane prze Wójta Gminy Bolesławiec za zbędne dla realizacji zadań własnych Gminy Bolesławiec, w tym lokale mieszkalne wolne oraz lokale mieszkalne oddane w najem.

§ 6. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali najemcom lub dzierżawcom.

§ 7. Nieruchomości z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych zasiedlonymi budynkami mieszkalnymi mogą, gdy są Gminie Bolesławiec zbędne, zostać zamienione na nieruchomości osób fizycznych i prawnych, jeżeli nieruchomości tych osób są niezbędne do realizacji zadań własnych Gminy Bolesławiec.

§ 8. 1. Udziały w nieruchomościach niezabudowanych lub zabudowanych stanowiących współwłasność lub współużytkowanie wieczyste Gminy Bolesławiec mogą być sprzedane lub oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz innych współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości.

2. Zbycie, o którym mowa w ust.1 nie wymaga zgody Rady, w przypadku, gdy wartość zbywanego udziału nie przewyższa kwoty 50.000zł,a powierzchnia gruntu wyliczonego proporcjonalnie do zbywanego udziału nie przekracza 0,5000 ha.

§ 9. 1. Przedmiotem dzierżawy lub najmu może być nieruchomość zabudowana, niezabudowana, część nieruchomości lub lokalu.

2. W przypadku wydzierżawiana, wynajęcia nieruchomości lub jej części okres trwania umowy nie może być dłuższy niż 10 lat jeżeli nieruchomość lub jej część jest przeznaczona na następujące cele:

1) budowę obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej o lokalizacji czasowej;

2) rolne;

3) przedłużenie wcześniejszej umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości zabudowanej przez najemców i dzierżawców obiektami służącymi do prowadzenia działalności gospodarczej lub garażami;

4) rekreacyjne lub drobne uprawy warzywnicze i ogrodnicze.

§ 10. 1. Czynsz z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości, ustala się na poziomie stawek obowiązujących dla nieruchomości o podobnym rodzaju użytkowania, lokalizacji i stanie technicznym, stosowanych przez Wójta Bolesławca na terenie Gminy Bolesławiec.

2. Stawki czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu ustal Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

3. Stawka określona w ust.2 jest stawką wywoławczą w przypadku ustalania stawki czynszu w drodze przetargu.

§ 11. Zasady określone w § 9 i § 10 stosuje się do dzierżawy i wynajmowania nieruchomości będących własnością Gminy Bolesławiec wydzierżawianych i wynajmowanych przez Wójta Gminy Bolesławiec.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Bolesławiec do wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 13. 1. Nabycie nieruchomości lub nabycie udziału w nieruchomości przez Gminę Bolesławiec w drodze zakupu lub przyjęcia darowizny może nastąpić, gdy nabywana nieruchomość jest niezbędna do:

1) realizacji budownictwa mieszkaniowego;

2) budowy i eksploatacji obiektów służących do realizacji zadań własnych Gminy Bolesławiec;

3) realizacji przez Gminę Bolesławiec innych celów wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Wójt Bolesławca może skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Bolesławiec, gdy nabywana w ten sposób nieruchomość jest niezbędna do realizacji celów określonych w ust.1.

3. Nabycie udziału w nieruchomości, o których mowa w ust.1, nie wymaga zgody Rady w przypadku, gdy wartość nabywanego udziału nie przewyższa kwoty 50.000 zł, a powierzchnia gruntu wyliczona proporcjonalnie do nabywanego udziału nie przekracza 0,5000 ha.

4. Wójt Bolesławca wykonuje swoje czynności związane z nabyciem nieruchomości lub udziału w nieruchomości w kwocie nieprzekraczającej zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Bolesławiec środków finansowych.

§ 14. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy do 31 marca każdego roku za rok poprzedni pisemne sprawozdanie o zbytych, nabytych, wydzierżawionych, wynajętych i obciążonych nieruchomościach oraz uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Justyna Lipska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »