| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/285/14 Rady Gminy Czerniewice

z dnia 21 marca 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318) art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała LII/270/14 Rady Gminy Czerniewice z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerniewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wiesława Koczywąs


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/285/14
Rady Gminy Czerniewice
z dnia 21 marca 2014 r.

WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2014 - 2020

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

Wieloletni program osłonowy "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 został opracowany na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej (zwanej dalej ustawą) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy określającym zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym.

Program został opracowany w związku z ustanowieniem wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024).

II. CEL PROGRAMU

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

III. OCENA SYTUACJI

Na terenie gminy Czerniewice zamieszkuje około 200 rodzin wymagających wsparcia w postaci zakupu posiłków dla dzieci. Uczęszczają one do szkół położonych na terenie administracyjnym Gminy Czerniewice i poza gminą. W zakresie dożywiania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniewicach współpracuje z 7 szkołami.

Dzieci spędzają przeciętnie 6-7 godzin poza domem, a doliczając do tego dojazdy, czas ten znacznie się wydłuża. Pochodzące z rodzin ubogich, dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością, bezradnością w sprawach opiekuńczo - wychowawczych lub innymi dysfunkcjami, często wychodzą do szkoły bez śniadania. W tym stanie rzeczy staje się jak najbardziej zasadne stworzenie programu osłonowego Gminy, który wzbogaci istniejący system dożywiania w postaci jednego gorącego posiłku dziennie. Realizacja niniejszego Programu pozwoli na zminimalizowanie zjawiska niedożywienia dzieci na terenie Gminy Czerniewice.

Wśród naszych mieszkańców są osoby i rodziny, których bardzo często nie stać nawet na zaspokojenie elementarnych potrzeb życiowych. Szczególnie zagrożonymi grupami społecznymi są dzieci, młodzież oraz osoby starsze. Niedożywienie w okresie dojrzewania dziecka i nastolatka powoduje poważne konsekwencje mające wpływ na aktywność umysłową, sprawność fizyczną i rozwój intelektualny.


Liczba osób otrzymujących świadczenia w ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w latach 2012- 2013


Rok

Liczba osób którym przyznano świadczenia

rzeczywista
liczba osób

zasiłki celowe

posiłki

w tym dzieci

2012

577

345

303

303

2013

584

354

308

308

Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach.

Jak wynika z powyższych danych liczba osób zwłaszcza dzieci korzystających z dożywiania w ramach Programu utrzymuje się na tym samym poziomie.

IV. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM

Koordynatorem Programu będzie Wójt Gminy Czerniewice we współpracy z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach.

Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniewicach w latach 2014-2020. Program obejmuje mieszkańców gminy Czerniewice. Program realizowany będzie we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi tj. Urząd Gminy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerniewicach i Gimnazjum w Czerniewicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Czerniewice.

V. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU

W ramach Programu udziela się wsparcia:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego .

Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w w/w sposób, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU

Program finansowany jest z środków własnych gminy oraz z dotacji budżetu państwa otrzymanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

VII. MONITORING PROGRAMU

Monitoring programu obejmuje sporządzenie kwartalnej informacji zgodnie wytycznymi zawartymi w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 1024).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »