| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/230/14 Rady Gminy Kobiele Wielkie

z dnia 23 maja 2014r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kobiele Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645; poz. 1318, poz.) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zmiany z 2013 r. poz.1593) Rada Gminy Kobiele Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Kobiele Wielkie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7,50 zł (słownie: siedem złotych 50/100 gr.) miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/158/13 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobiele Wielkie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Janusz Rybak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy

kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »