| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/399/2014 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 21 marca 2014r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 w związku z art.5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.z 2013r., poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Konsultacji Społecznych określający zasady i tryb ich przeprowadzania.

§ 2. Regulamin Konsultacji Społecznych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie


Zdzisław Wojciechowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/399/2014
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 marca 2014 r.

Regulamin Konsultacji Społecznych

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Regulamin konsultacji społecznych, zwany dalej Regulaminem, określa tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Opoczno w sprawach ważnych dla Gminy.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do przedsięwzięć, dla których tryb konsultacji nie został określony w przepisach odrębnych.

§ 2. Celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom uczestnictwa w ważnych dla Gminy Opoczno sprawach, w tym poprzez informowanie zainteresowanych mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbieranie opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących tych przedsięwzięć.

§ 3. Konsultacje powinny być organizowane w sposób umożliwiający ich uczestnikom zapoznanie się z przedsięwzięciem będącym przedmiotem konsultacji i konsekwencjami jego realizacji oraz umożliwiający wzięcie udziału w procesie konsultacji.

§ 4. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:

1) ogólno gminny - dotyczący przedsięwzięć istotnych dla wszystkich mieszkańców Gminy;

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego obszaru w granicach Gminy Opoczno.

§ 5. 1. Konsultowanie przedsięwzięć o zasięgu lokalnym może być prowadzone według procedury uproszczonej w stosunku do wymogów niniejszego Regulaminu.

2. W procedurze uproszczonej, o której mowa w ust.1:

1) przeprowadzenie konsultacji ogłasza Burmistrz Opoczna albo osoba przez niego upoważniona;

2) informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest co najmniej 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia;

3) ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno zawierać elementy, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1-6;

4) wyniki konsultacji powinny zawierać stanowisko Burmistrza albo osoby, o której mowa w pkt 1, do wszystkich kategorii uzyskanych opinii i propozycji.

§ 6. Zaleca się prowadzenie konsultacji na możliwie najwcześniejszym etapie danego przedsięwzięcia.

§ 7. Konsultacje z uwagi na ich podstawę prawną mogą być obligatoryjne i fakultatywne.

Zakres konsultacji

§ 8. 1. W sprawach podziału lub połączenia Gminy Opoczno z inną gminą, konsultacje przeprowadza się w trybie referendum lokalnego poprzedzone prezentacją analizy ekonomicznej i kampanią informacyjną.

2. Inicjatywa przeprowadzenia referendum, o którym mowa w ust. 1 należy do Rady Miejskiej w ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 4a ust.1 i 4b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

3. W przypadku, gdy referendum nie zakończy się wynikiem rozstrzygającym, jego rezultaty traktuje się jako przeprowadzone konsultacje.

§ 9. Burmistrz może poddać konsultacjom ważne dla Gminy przedsięwzięcia, inne niż wyszczególnione w §8 ust.1, w szczególności dotyczące budżetu Gminy na etapie jego projektowania, strategii i programów związanych z realizacją polityk publicznych Gminy z własnej inicjatywy albo na wniosek:

1) Rady Miejskiej w Opocznie, który jest dla Burmistrza wiążący;

2) komisji Rady Miejskiej w Opocznie;

3) grupy, co najmniej 5 radnych Rady Miejskiej w Opocznie;

4) grupy, co najmniej 100 mieszkańców Gminy Opoczno;

5) jednostki pomocniczej Gminy Opoczno przedstawiony w formie uchwały zebrania wiejskiego podjętej przez większość mieszkańców ujętych w rejestrze wyborców.

§ 10. Rada Miejska w Opocznie występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały, w której opisuje przedmiot konsultacji oraz uzasadnia ich przeprowadzenie.

Procedura prowadzenia konsultacji

§ 11. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji z zastrzeżeniem §8 składa się do Burmistrza Opoczna.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) cel konsultacji;

2) przedmiot konsultacji;

3) zasięg konsultacji;

4) propozycję terminu konsultacji;

5) propozycję form konsultacji;

6) uzasadnienie.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców Gminy Opoczno, o których mowa w § 9 pkt 4, powinien ponadto zawierać:

1) wskazanie osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawców oraz adresu do korespondencji;

2) listę osób popierających wniosek, w liczbie nie mniejszej niż 100 , mających czynne prawo wyborcze zgodnie z postanowieniami kodeksu wyborczego. Lista powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i podpis osoby popierającej wniosek, a także - w nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy - określenie przedmiotu konsultacji.

4. Burmistrz Opoczna rozpatruje wniosek, uwzględniając istotność przedmiotu konsultacji dla mieszkańców Gminy, koszty konsultacji oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji.

5. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz informuje wnioskodawców na piśmie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 12. W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy Gminy Opoczno ujęci w rejestrze wyborców.

§ 13. 1. Burmistrz Opoczna wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) cel konsultacji;

2) przedmiot konsultacji;

3) zasięg konsultacji;

4) formy konsultacji;

5) termin przeprowadzenia konsultacji;

6) nazwę komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Opocznie lub gminnej jednostki organizacyjnej wyznaczonej do przeprowadzenia konsultacji, a w przypadku, o którym mowa w § 16, dodatkowo nazwę podmiotu, któremu Burmistrz powierzył przeprowadzenie konsultacji;

7) treść informacji o ogłoszeniu konsultacji, o której mowa w §17 ust. 3.

3. Czas trwania konsultacji nie powinien być krótszy niż 21 dni, chyba że szczególnie ważne przyczyny uzasadniają przeprowadzenie konsultacji w krótszym czasie.

Formy konsultacji

§ 14. 1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem dostępnych instrumentów dialogu społecznego, a w szczególności w formie :

1) zebrań z mieszkańcami Gminy Opoczno umożliwiających wyrażenie opinii oraz składanie propozycji do protokołu;

2) warsztatów dla mieszkańców Gminy umożliwiających zdobycie wiedzy na temat konsultowanego przedsięwzięcia i wypracowanie rozwiązań; z warsztatów sporządza się protokół zawierający zgłoszone opinie i propozycje;

3) badań ankietowych , sondaży internetowych, badań opinii publicznej;

4) zbierania opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego;

5) przez powołanie zespołów roboczych składających się z przedstawicieli mieszkańców, zainteresowanych podmiotów i przedstawicieli Burmistrza.

2. Dopuszczalne są także inne formy konsultacji zapewniające szeroki dostęp mieszkańców Gminy Opoczno do uczestnictwa w nich.

3. Jeżeli konsultacje społeczne w formie spotkań odbywają się w dni powszednie, to nie mogą się zaczynać wcześniej niż o godzinie 17.30 i nie później niż o godz. 19.00.

4. Burmistrz Opoczna zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej obsługi merytorycznej i organizacyjnej konsultacji społecznych oraz bezstronnego ich prowadzenia.

5. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy prowadzone w formie ankiet uzasadniają żądanie okazania dowodu osobistego, a zawiadomienie o takich konsultacjach powinno zawierać informację o potrzebie posiadania dowodu osobistego.

§ 15. 1. Konsultacje przedsięwzięć wymagających specjalistycznej wiedzy mogą odbywać się z udziałem ekspertów w danej dziedzinie.

2. Eksperci mogą być zapraszani w szczególności do:

1) udziału w pracach zespołów prowadzących analizę i ocenę zgłoszonych opinii i propozycji;

2) udziału w panelach ekspertów, w tym dotyczących ewaluacji danego przedsięwzięcia bądź przedstawienia rozwiązań jego dotyczących;

3) sporządzenia opinii lub ekspertyz z dziedziny konsultowanego przedsięwzięcia.

§ 16. Burmistrz Opoczna może powierzyć przeprowadzenie konsultacji, zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu, wyspecjalizowanym podmiotom.

§ 17. 1. Konsultacje powinny być poprzedzone akcją informacyjną, w szczególności na stronie internetowej pod adresem http://www.um.opoczno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opocznie.

2. Wskazane jest bezpośrednie informowanie mieszkańców.

3. Informacja o ogłoszeniu konsultacji, zwana dalej informacją, powinna zawierać cel i przedmiot konsultacji, termin konsultacji, zasięg i formy konsultacji oraz uzasadnienie, a w przypadku, o którym mowa w § 16, dodatkowo nazwę podmiotu, któremu Burmistrz powierzył przeprowadzenie konsultacji.

4. Informacja powinna być rozesłana do lokalnych mediów.

5. Informacja publikowana jest co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji, z zastrzeżeniem ust.6 oraz §5 ust.2 pkt 2.

6. W uzasadnionych przypadkach informacja może być publikowana co najmniej 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 18. Burmistrz Opoczna prowadzi stronę internetową dotyczącą konsultacji, która powinna zawierać:

1) wnioski o przeprowadzenie konsultacji wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia tych wniosków;

2) zarządzenia Burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji;

3) informacje o poszczególnych konsultacjach;

4) dokumentację związaną z konsultacjami zakończonymi, prowadzonymi i planowanymi, w szczególności ankiety, opracowania, wizualizacje, a także protokoły ze spotkań i raporty z przeprowadzonych konsultacji;

5) forum internetowe czynne w okresie od rozpoczęcia do zakończenia poszczególnych konsultacji.

§ 19. 1. Raport z konsultacji, zawierający ich przebieg i wyniki, podaje się do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opocznie pod adresemhttp://www.um.opoczno.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresemhttp://bip.um.opoczno.pl, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji winny w szczególności uwzględniać analizę uzyskanych informacji, a w przypadku opinii i propozycji, ich zestawienie wraz ze stanowiskiem Burmistrza do wszystkich kategorii opinii i propozycji zawartych w zestawieniu.

Przepisy końcowe

§ 20. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla Burmistrza, jednakże w przypadku odrzucenia wyników, wymagane jest uzasadnienie negatywnego stanowiska Burmistrza.

§ 21. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców i podmiotów Gminy biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone z zachowaniem powyższych zasad.

§ 22. Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy Opoczno.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »