Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie nadania Statutu dla Biblioteki Samorządowej Gminy i Miasta w Drzewicy

Tekst pierwotny

Na podstawie Art. 18 ust.2 pkt 15 i Art. 40 ust.2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072), Art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2012 r. poz.406, z 2014 r. poz.423), Art. 11 ust. 1 i 3 i Art. 19 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz.642, poz.908, z 2013 r. poz.829) Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Bibliotece Samorządowej Gminy i Miasta w Drzewicy, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały:

- § 1 Uchwały Nr XIII/78/2003 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie nadania Statutu dla Biblioteki Samorządowej Gminy i Miasta w Drzewicy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 33 poz.335),

- Uchwała Nr XXXIV/215/2009 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/78/2003 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie nadania Statutu dla Biblioteki Samorządowej Gminy i Miasta w Drzewicy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 7 poz.50).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy i umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Drzewicy


Marian Kalużny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Statut

Biblioteki Samorządowej Gminy i Miasta w Drzewicy

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Biblioteka Samorządowa Gminy i Miasta w Drzewicy, zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;

2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

3) Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

4) Niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina i Miasto Drzewica.

2. Siedzibą Biblioteki jest lokal przy ulicy Stawowej 27A w Drzewicy, a obszarem jej działania miasto i gmina Drzewica.

§ 3. 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy .

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują:

1) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi;

2) Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie.

§ 4. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 5. Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb informacyjnych i czytelniczych społeczeństwa, oraz upowszechnianie wiedzy i dziedzictwa kulturowego.

§ 6. Do zakresu działań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym materiałów audiowizualnych;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

3) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych, w tym informacji o tematyce turystycznej dotyczących gminy, powiatu i regionu;

4) popularyzacja książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa;

5) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami upowszechniania kultury , oraz innymi podmiotami, w tym z branży turystycznej z terenu gminy;

6) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 7. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb społeczeństwa na terenie jej działania.

III. Organizacja i zarządzanie Biblioteką

§ 8. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy .

§ 9. Pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi zatrudnia i zwalnia kierownik Biblioteki, informując o swym zamiarze Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy .

§ 10. 1. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.

2. Wynagrodzenia pracowników biblioteki ustalane są na podstawie Regulaminu wynagradzania.

§ 11. 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych i informacji.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez kierownika.

§ 12. Strukturę Biblioteki tworzą: kierownik, samodzielne stanowisko głównego księgowego, stanowisko kasjera oraz wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci, czytelnia multimedialna z kawiarenką internetową i punkt informacji turystycznej.

§ 13. Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 14. Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji podmiotowej, dotacji celowych, wpływów z prowadzonej działalności, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, oraz innych źródeł.

§ 15. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§ 16. Biblioteka może pobierać opłaty za:

1) usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczanie międzybiblioteczne;

2) wypożyczanie materiałów audiowizualnych;

3) niezwrócone w terminie materiały biblioteczne;

4) uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych;

5) wypożyczone materiały biblioteczne (w formie kaucji);

6) wydawnictwa własne.

V. Postanowienia końcowe

§ 17. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe