| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy w Osjakowie

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" w latach 2015-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 o samorządzie gminnym , w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2010 r. i Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, z 2013 r. , poz. 509 i poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146 i poz. 1188) Rada Gminy w Osjakowie uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" w latach 2015 - 2018, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osjaków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie


Ryszard Drutowski


Załącznik do Uchwały Nr V/19/2015
Rady Gminy w Osjakowie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA'' W LATACH 2015-2018

Podstawa prawna programu

Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy w Osjakowie w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz.1024).

Program będzie realizowany w latach 2015- 2018 i obejmie swym zasięgiem mieszkańców gminy Osjaków.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu:

Informacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Osjakowie - Szkoła Podstawowa

Rok

Liczba dzieci realizujących obowiązek szkolny ogółem

Liczba wszystkich dzieci żywionych w stołówkach szkolnych

W tym liczba dzieci którym posiłek opłacają:

rodzice

gmina/gops

2012

224

154

79

75

2013

237

134

76

58

2014

250

123

68

55

Informacja Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Czernicach

Rok

Liczba dzieci realizujących obowiązek szkolny ogółem

Liczba wszystkich dzieci żywionych w stołówkach szkolnych

W tym liczba dzieci którym posiłek opłacają:

rodzice

gmina/gops

2012

93

42

20

22

2013

73

23

10

13

2014

76

21

10

11

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie

W roku 2013 objęto 78 rodzin (269 osób) wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 26 uczniów.

W roku 2014 objęto 71 rodzin (230 osób) wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 18 uczniów.

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.

Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Podmioty realizujące program

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazjum) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z gminy Osjaków.

Koordynatorem programu jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów dożywianych w przedszkolach i szkołach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczenia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz.1024).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »