Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Czastary

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2014 r. poz. 849) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465) Rada Gminy Czastary uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarzadza się na terenie Gminy Czastary pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkasentami podatków określonych w ust. 1 będą sołtysi w poszczególnych sołectwach Gminy zgodnie z załacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Za pobór podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa ustala się kwartalne ryczałtowe wynagrodzenie zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/36/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inksaentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 385, poz. 4260).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Dudka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Gminy Czastary
z dnia 25 marca 2015 r.

WYKAZ INKASENTÓW

Lp.

Nazwa sołectwa

Imię i nazwisko inkasenta

1.

Czastary I

Leszek Jasiński

2.

Czastary II

Lucyna Naciskała

3.

Jaworek

Agata Bura

4.

Józefów

Teresa Pieprzyk

5.

Kąty Walichnowskie

Anna Karbowiak-Kamyk

6.

Kniatowy

Mirosława Rzeźnicka

7.

Krajanka

Krzysztof Ciepły

8.

Krzyż

Karolina Maniak

9.

Parcice

Agnieszka Biedal

10.

Przywory

Andrzej Galiński

11.

Radostów

Joanna Maciejewska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Gminy Czastary
z dnia 25 marca 2015 r.

ZRYCZAŁTOWANE WYNAGRODZENIE INKASENTÓW

Lp.

Nazwa sołectwa

Imię i nazwisko inkasenta

Wynagrodzenie

1.

Czastary I

Leszek Jasiński

1.092,00 zł

2.

Czastary II

Lucyna Naciskała

755,00 zł

3.

Jaworek

Agata Bura

514,00 zł

4.

Józefów

Teresa Pieprzyk

626,00 zł

5.

Kąty Walichnowskie

Anna Karbowiak-Kamyk

755,00 zł

6.

Kniatowy

Mirosława Rzeźnicka

626,00 zł

7.

Krajanka

Krzysztof Ciepły

514,00 zł

8.

Krzyż

Karolina Maniak

626,00 zł

9.

Parcice

Agnieszka Biedal

1.092,00 zł

10.

Przywory

Andrzej Galiński

514,00 zł

11.

Radostów

Joanna Maciejewska

1.092,00 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe