| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593, z 2015 r. poz. 87) Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez:

1) właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.

§ 2. Ustala się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePuap (po uprzednim założeniu konta na e-PUAP skąd można przesłać wniosek w formie elektronicznej).

2. Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu w formie dokumentu elektronicznego:

1) Deklaracja musi być podpisana ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes;

2) Akceptowalne formaty deklaracji i załączników to:

a) DOC, RTF, ODT,

b) TXT,

c) GIF, TIF, BMP, JPG,

d) PDF.

3. Deklaracje zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną przyjęte.

4. Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej: przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały i dołączenie deklaracji on-line na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznejwww.epuap.gov.pl

5. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostanie potwierdzone przez Urząd poprzez wystawienie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO), które jest dowodem na doręczenie pisma.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/348/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/15
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 17 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Pouczenie

1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamieńsk zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłaceniu jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1619, z późn zm.).

3. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji organ przyjmujący deklarację określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Wyjaśnienia:

1. Pole "pierwsza deklaracja" należy zaznaczyć"X" w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. Pole "korekta deklaracji" należy zaznaczyć znakiem "X" m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art. 81§ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 747 ze zmianami) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

3. Pole "deklaracja zmieniająca (nowa)" należy zaznaczyć znakiem "X" w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości. Nowa deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowaniu odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby.

5. Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty na terenie Gminy Kamieńsk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/37/15
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 17 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Pouczenie

1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamieńsk zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłaceniu jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku poz. 1015, z późn zm.).

3. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji organ przyjmujący deklarację określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Wyjaśnienia:

1. Pole "pierwsza deklaracja" należy zaznaczyć "X" w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. Pole "korekta deklaracji" należy zaznaczyć znakiem "X" m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art. 81§ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 747 ze zmianami) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

3. Pole "deklaracja zmieniająca (nowa)" należy zaznaczyć znakiem "X" w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości. Nowa deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowaniu odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby.

5. Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadki komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jednie przez część roku.

6. Pola wypełnia wyłącznie właściciel nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TRILUX Polska Sp. z o. o.

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »