| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Radomsko

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radomsko, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz 379 i 1072) i art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zm. poz. 21 i 1593 oraz z 2015 r., poz 87, poz 122) Rada Gminy Radomsko uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w § 1 niniejszej uchwały określony jest w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Radomsko pisemnie lub w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza udostępnionego pod adresem http://gwradomsko.peup.pl umożliwiającego przesłanie wypełnionej deklaracji na adres skrzynki podawczej Urzędu Gminy Radomsko:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów,

3) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych, określonych w deklaracji.

§ 4. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały, przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomsko.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Suwart


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/41/2015
Rady Gminy Radomsko
z dnia 27 marca 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Nr dokumentu

Załącznik do uchwały

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póź. zm.)

Składający:

Właściciele nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) .

Termin składania deklaracji:

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego

mieszkańca,

- 14 dni od dnia powstawania na danej nieruchomości odpadów

komunalnych,

- 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy Radomsko, ul. Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć kwadrat)

?

pierwsza deklaracja

(dzień)

(miesiąc)

(rok)

?

zmiana danych deklaracji1

(dzień)

(miesiąc)

(rok)

?

korekta deklaracji2

(dzień)

(miesiąc)

(rok)

W przypadku zmiany danych lub korekty podać przyczynę:

.

.........................................................................................................................................................................

.

.........................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

IMIĘ I NAZWISKO / FIRMA

PESEL / REGON

Składający deklarację (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

?

Właściciel

?

Współwłaściciel

?

Inny podmiot władający nieruchomością

?

Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

?

Użytkownik wieczysty

Rodzaj składającego deklarację (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

?

Osoba fizyczna

?

Osoba prawna

?

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Gmina

Ulica

Nr domu/ nr lokalu

Nr działki

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

D. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Gmina

Ulica

Nr domu / nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. NUMER TELEFONU / ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Numer telefonu:

Adres poczty elektronicznej:

F. WYSOKOŚĆ ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku (zł)

Ilość domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości

Ryczałtowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w przypadku, gdy na nieruchomości znajduje się więcej niż jeden domek letniskowy (należy wpisać iloczyn wartości ryczałtowej rocznej stawki opłaty od jednego domku i ilości domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości zł)

G. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym

Imię

Nazwisko

Data

Czytelny podpis składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU

Data przyjęcia

Podpis (pieczęć przyjmującego)

Objaśnienia:

1. Zmiana danych będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana stawki opłaty, zmiana liczby mieszkańców)

2. Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nieterminowego regulowania należności.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/41/2015
Rady Gminy Radomsko
z dnia 27 marca 2015 r.

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Nazwa pola

Nr pola

Typ pola

Pole wymagane

Uwagi

C - Całkowite

Z - Znakowe

ŹRÓDŁO

Z

T

Pole Typu string

PODSTAWA PRAWNA

Z

T

Pole Typu string

SKŁADAJĄCY

Z

T

Pole Typu string

TERMIN SKŁADANIA

Z

T

Pole Typu string

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Z

T

Pole Typu string

A. OBOWIĄZEK ZŁOZENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

pierwsza deklaracja

Data (rok-miesiąc-dzień)

Z

T

Pole Typu data

zmiana danych deklaracji

Data (rok-miesiąc-dzień)

Z

T

Pole Typu data

Przyczyna zmiany

Z

T

Pole Typu Tekst2000

korekta deklaracji

Data (rok-miesiąc-dzień)

Z

T

Pole Typu data

Przyczyna zmiany

Z

T

Pole Typu Tekst2000

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Rodzaj składającego deklarację

Osoba fizyczna

Imię

Z

T

Pole Typu Imię

Nazwisko

Z

T

Pole Typu Nazwisko

PESEL

C

N

Pole Typu PESEL

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

C

Z

T

Pole Typu Adres

D. ADRES ZAMIESZKANIA

D

Z

T

Pole Typu Adres

Telefon

Z

N

Pole Typu Telefon

Email

Z

N

Pole Typu Email

Osoba prawna

Nazwa

Z

T

Pole Typu NazwaInstytucji

Regon

C

N

Pole Typu REGON

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

C

Z

T

Pole Typu Adres

D. ADRES ZAMIESZKANIA

D

Z

T

Pole Typu Adres

Telefon

Z

N

Pole Typu Telefon

Email

Z

N

Pole Typu Email

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwa

Z

T

Pole Typu NazwaInstytucji

Regon

C

N

Pole Typu REGON

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

C

Z

T

Pole Typu Adres

D. ADRES ZAMIESZKANIA

D

Z

T

Pole Typu Adres

Telefon

Z

N

Pole Typu Telefon

Email

Z

N

Pole Typu Email

Składający deklarację

Właściciel

Z

T

Pole Typu boolen

Współwłaściciel

Z

T

Pole Typu boolen

Inny podmiot władający nieruchomością

Z

T

Pole Typu boolen

Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

Z

T

Pole Typu boolen

Użytkownik wieczysty

Z

T

Pole Typu boolen

F. WYSOKOŚĆ ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOR/IUNALNYMI

Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku [zł]

C

T

Pole Typu decimal

Ilość domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości

C

T

Pole Typu nonNegativeInteger

Ryczałtowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w przypadku, gdy na nieruchomości znajduje się więcej niż jeden domek letniskowy [zł]

C

T

Pole Typu decimal

G. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Imię

Z

T

Pole Typu Imię

Nazwisko

Z

T

Pole Typu Nazwisko

Data

Z

T

Pole Typu nonNegativeInteger

I. ADNOTACJE ORGANU

Data przyjęcia

Z

N

Pole Typu Tekst200

Podpis przyjmującego

Z

N

Pole Typu Tekst2000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »