Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Pątnów

z dnia 29 lipca 2015r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pątnów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642 i poz. 811,1146, 1877, z 2015 r. poz. 357) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pątnów:

1) Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Pątnowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Władysława Stanisława Reymonta w Pątnowie,

2) Publiczne Gimnazjum w Dzietrznikach wchodzące w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach,

3) Publiczne Gimnazjum w Załęczu Małym wchodzące w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym.

§ 2. Ustala się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych wymienionych w § 1:

1) Obwód Publicznego Gimnazjum im.Władysława Stanisława Reymonta w Pątnowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Władysława Stanisława Reymonta w Pątnowie obejmuje miejscowości: Pątnów od nr 1 do nr 315, Kamionka, Bieniec, Popowice,

2) Obwód Publicznego Gimnazjum w Dzietrznikach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach obejmuje miejscowości: Dzietrzniki, Budziaki, Kałuże od nr 1 do nr 69, Grębień, Józefów, Pątnów od nr 316 do nr 335,

3) Obwód Publicznego Gimnazjum w Załęczu Małym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym obejmuje miejscowości: Załęcze Małe, Gligi, Cieśle, Troniny, Załęcze Wielkie, Bukowce, Madeły, Kluski, Grabowa.

§ 3. Traci moc uchwała IV/23/2007 Rady Gminy w Pątnowie z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pątnów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów


Maciej Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe