Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Gminy Świnice Warckie

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Świnice Warckie na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) oraz art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713 ) Rada Gminy Świnice Warckie postanawia , co następuje:

§ 1. Podstawą do ustalania średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Świnice Warckie są:

1) dane z ewidencji danych podatkowych Urzędu Gminy w Świnicach Warckich na dzień 30.09.2015 r.;

2) definicja gospodarstwa rolnego określonego w przepisie art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym (Dz.U.2013.1381 ze zm.).

§ 2. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie Świnice Warckie wg stanu na dzień 30.09.2015 r. wynosi 10,08 ha.

§ 3. Przyjmuje się na rok 2016 średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego określoną w § 2 uchwały dla celów zawartych w art. 61 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Tutak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe