| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/96/2016 Rady Gminy Sieradz

z dnia 22 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Sieradz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515 i 1890) oraz na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016r. poz. 35) Rada Gminy Sieradz uchwala co następuje:

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieradz, ustala się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów:

Lp.

Kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Wartość kryterium w punktach

1

Odległość miejsca zamieszkania kandydata od szkoły, w której zorganizowano oddział przekracza 3 km.

3 pkt

2

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły, w której zorganizowano oddział.

3 pkt

3

Kandydat, którego prawni rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują, w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się również do pracującego /studiującego rodzica/ samotnie wychowującego kandydata.

2 pkt

4

Kandydat korzysta z pełnej oferty oddziału przedszkolnego.

2 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

10 pkt

§ 2. Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów, o których mowa wyżej jest oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o zatrudnieniu/ prowadzeniu działalności gospodarczej/ studiujących w trybie dziennym/ prowadzących gospodarstwo rolne, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Sieradzu


Tadeusz Jasek


Załącznik do Uchwały Nr XIII/96/2016
Rady Gminy Sieradz
z dnia 22 lutego 2016 roku

OŚWIADCZENIE
RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW O ZATRUDNIENIU/ PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCIGOSPODARCZEJ/ STUDIUJĄCYCH W TRYBIE DZIENNYM/ PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE*

Imię i nazwisko kandydata……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko rodzica**/ matki……………………………………………………………….

Oświadczam, że jestem zatrudniona/ prowadzę działalność gospodarczą, studiuję w trybie dziennym/ prowadzę gospodarstwo na podstawie umowy o pracę/*

o dzieło/ zlecenia* na czas od…………………………………….do …………………………………..

w…………………………………………………………………………………………………………...

(nazwa i adres zakładu pracy)

……………………………………………………………………………………………………………

w pełnym/ niepełnym wymiarze*

Imię i nazwisko rodzica**/ ojca…………………………………………………………………………

Oświadczam, że jestem zatrudniony/ prowadzę działalność gospodarczą, studiuję w trybie dziennym/ prowadzę gospodarstwo na podstawie umowy o pracę/*

o dzieło/ zlecenia* na czas od…………………………………….do …………………………………...

w…………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres zakładu pracy)

……………………………………………………………………………………………………………

w pełnym/ niepełnym wymiarze*

Jestem świadoma/ świadomy* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia#.

..........................………………………...............

(data, podpisy osób składających oświadczenie)

* odpowiednie należy podkreślić

* rodzice- należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

1 Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenie wymagane jest, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: " Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »