reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Gminy w Bolesławcu

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446 ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r, poz. 250 ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie, Rada Gminy w Bolesławcu uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, o następującej treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Bolesławiec.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie ( Rozdział 4 )urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) selektywne zbieranie i przekazywanie przedsiębiorcy następujących rodzajów odpadów:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2 (od podpunktu "b" do "1");

b) przeterminowanych leków i chemikaliów;

c) zużytych baterii i akumulatorów;

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

g) odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych;

h) papieru i tektury;

i) szkła;

j) tworzywa sztucznego;

k) odpadów wielomateriałowych;

l) metali.

3) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do urządzeń (pojemników) o wielkości
i liczbie uzależnionej od ilości mieszkańców na danej nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

4) przekazywanie przedsiębiorcy odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych w terminach wyznaczonych harmonogramem;

5) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej ,a w przypadku braku mozliwości przyłączenia do przyłączenia do kanlizacji -wyposażenie nieruchomości w przydomowa oczyszczalnię ścieków bytowych lub zbiornikbezodpływowy nieczystości ciekłych,spełniające wymagania okreslone w odrębnych przepisach;

6) oddzielenie gromadzonych nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych od gnojówki lub gnojowicy,
w przypadku prowadzenia działalności rolniczo-hodowlanej;

7) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków;

8) zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego miejsca odbioru odpadów i utrzymanie go
w należytym stanie sanitarnym;

9) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

10) wyposażenia nieruchomości w taką ilość urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych lub urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, aby gwarantowały zachowanie na nieruchomości właściwego stanu sanitarno-higienicznego;

11) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przeznaczonych i specjalnie oznaczonych;

12) naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

a) nie doprowadzania do zanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządze niach do tego przeznaczonych;

b) nie stwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 3. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec zabrania się:

1) mycia i czyszczenia samochodów w miejscach służących do użytku publicznego oraz w pobliżu otwartych zbiorników i cieków wodnych;

2) wrzucania do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej oraz opakowań wielomateriałowych:

a) kalki technicznej;

b) opakowań z zawartością, np.: żywności, wapna, cementu;

c) foliowanych i lakierowanych katalogów i prospektów;

d) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii.

3) wrzucania do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego
i nieopakowaniowego:

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki);

b) luster;

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);

e) szyb samochodowych.

4) wrzucania do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych:

a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;

b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;

c) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

5) wrzucania do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali: metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą;

6) wrzucania do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań wielomateriałowych: opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe, np. tetrapak;

7) wrzucania do przydomowych kompostowników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji: odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone, z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów;

8) gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, odpadów roślinnych, odpadów z remontów, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także innych odpadów wytworzonych w związku z działalnością gospodarczą;

9) wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;

10) tworzenia dzikich wysypisk, tj. gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych;

11) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, a także w pojemnikach; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki, kora) oraz papieru, tektury, niezawierających substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii, itp. jeśli nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

12) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, targowisk, urządzeń do zbierania odpadów, tablic informacyjnych, wiat, przystanków, roślinności oraz znaków drogowych, itp.;

13) umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronach afiszy, reklam, ogłoszeń, itp.;

14) malowania graffiti w miejscach do tego nie przeznaczonych;

15) odprowadzania ścieków do gruntu oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie;

16) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

17) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych.

Rozdział 3.
Zasady selektywnegozbierania i odbierania odpadów

§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup tych pojemników lub użyczenie od Gminy;

2) właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów;

3) selektywna zbiórka odpadów komunalnych polega na segregowaniu "u źródła" wytwarzanych odpadów
w chwili ich powstania na grupy:

a) papier i tektura;

b) odpady opakowaniowe ze szkła;

c) tworzywa sztuczne;

d) metale;

e) opakowania wielomateriałowe;

f) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone;

g) tekstylia;

h) baterie.

4) odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych
z przedsiębiorcą zgodnie z dostarczonym harmonogramem z wyjątkiem tekstyliów, które właściciel nieruchomości we własnym zakresie przekazuje na PSZOK;

5) selektywne zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy;

6) zbieranie i gromadzenie na przydomowych kompostowniach odpadów zielonych powstałych na terenie nieruchomości (uschnięte chwasty, liście, skoszona trawa) spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów zielonych;

7) odpady pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew mogą być spalane przez właścicieli nieruchomości jeżeli właściciele nieruchomości używają drewna do ogrzewania budynku;

8) prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin, obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy;

9) odpady z grupy wymienionej w pkt 11 należy gromadzić, a także przygotować do odbioru przez przedsiębiorcę w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów (do PSZOK-u);

10) akumulatory przemysłowe i samochodowe mogą być również przekazywane do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż lub wymianę;

11) odpady wielkogabarytowe wystawiane są tak jak pozostałe selektywnie zbierane, bez umieszczania ich
w pojemnikach lub mogą być przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK-u);

12) dopuszcza się przekazywanie frakcji odpadów: chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-nicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, powstałych w gospodarstwie domowym do punktu selektywnej zbiórki odpadów;

13) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości/dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy.

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych ,warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym ,porządkowym i technicznym.

§ 5. 1. Pojemniki na odpady muszą spełniać wymagania techniczne określone w obowiązujących normach.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zamówić u przedsiębiorcy lub gminy pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Dopuszcza się do stosowania przez właścicieli nieruchomości następujące urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych:

1) pojemniki i kontenery przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne o pojemnościach od 120litrów (0,12 m3) do 1100 litrów (1,1 m3);

2) pojemniki KP 5, KP 7, KP 10 o pojemności od 5000 litrów (5 m3) do 10 000 litrów (10 m3);

3) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności od 1 500 litrów (1,5 m3) do 3 000 litrów (3 m3) oraz, tzw.

gniazda";

4) kosze uliczne o pojemności 35 litrów (0,035 m3) do 70 litrów (0,07 m3).

4. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o nominalnej pojemności, uwzględniając następujące normy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:

1) dla budynków mieszkalnych minimalna pojemność pojemnika do zbierania na terenie nieruchomości:

a) niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) - 30 litrów (0,03 m3) na mieszkańca, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3) na każdą nieruchomość;

b) segregowanych odpadów komunalnych - 20 litrów (0,02 m3) na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik na każdy rodzaj odpadów o pojemności 120 litrów (0,12 m3) na każdą nieruchomość.

2) dla domków letniskowych wykorzystywanych jednie przez część roku minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości:

a) niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) - 30 litrów (0,03 m3) na mieszkańca, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3) na każdą nieruchomość;

b) segregowanych odpadów komunalnych - 20 litrów (0,02 m3) na mieszkańca, przy czym określa się miminimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3) na każdą nieruchomość.

3) dla szkół wszelkiego typu - 3 litry (0,003 m3) na każdego ucznia i pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3);

4) dla żłobków i przedszkoli - 3 litry (0,003 m3) na każde dziecko i pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3);

5) dla lokali handlowych - 50 litrów (0,05 m3) na każde 10 m2 pow. całkowitej, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3);

6) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 litrów (0,05 m3) na każdego zatrudnionego, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3);

7) dla lokali gastronomicznych - 20 litrów (0,02 m3) na jedno miejsce konsumpcyjne, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3);

8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, co najmniej jeden pojemnik 120 litrów (0,12 m3);

9) dla biur i zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - pojemnik o pojemności 120 litrów (0,12 m3) na każdych dziesięciu pracowników;

10) dla obiektów agroturystycznych prowadzących działalność hotelarską, hoteli, domów opieki, pensjonatów, itp. 20 litrów (0,02 m3) na jedno łóżko, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3) ;

11) dla przychodni i gabinetów lekarskich - 15 litrów (0,015 m3) na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3);

12) dla obiektów sportowych ( stadiony,hale widowiskowo-sportowe,)1 litr (0,001 m3) na osobę korzystającą z obiektu, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3);

13) dla cmentarzy - określa się minimalną pojemność pojemnika na odpady zmieszane 1100 litrów (1,1 m3)
i wymaga się dodatkowego pojemnika na odpady typu plastyk 1100 l i na odpady szklane 1100 l;

14) dla nieruchomości zamieszkałej, na której prowadzi się działalność gospodarczą stosuje się pojemniki odpowiednie dla ilości osób zamieszkujących oraz odrębne pojemniki odpowiednie dla prowadzonej działalności;

15) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 60 litrów (0,06 m3);

16) na nieruchomościach niezabudowanych wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, przez część roku 1 litr ( 0,001 m3) na osobę korzystającą z obiektu rekreacyjno -wypoczynkowego przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów ( 0,12m3 ).

5. Jeżeli objętość pojemników nie wystarcza na przyjęcie rosnącej ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zamawia u przedsiębiorcy ustawienie dodatkowych pojemników. Liczba pojemników
i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić ich nie przepełnianie oraz utrzymywanie czystości i porządku wokół pojemników.

§ 6. Określa się rodzaje i pojemność urządzeń przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1) urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów (pojemniki) winny posiadać pojemność od 120 litrów (0,12 m3) do 240 litrów (0,24 m3) oraz winny być oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie:

a) z przeznaczeniem na papier i tekturę;

b) na szkło i opakowania szklane;

c) z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;

d) na odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone; e) na opakowania wielomateriałowe;

f) baterie.

2) przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych po-jemnikach znajdujących się w aptekach na terenie Gminy lub przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów;

3) zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie selektywnej zbiórki odpadów lub w szkołach
i innych jednostkach organizacyjnych Gminy, z uwzględnieniem § 4 pkt 10;

4) do gromadzenia odpadów komunalnych w rejonach intensywnego ruchu pieszych oraz na przystankach komunikacyjnych służą kosze uliczne o pojemności od 35 litrów (0,035 m3) do 75 litrów (0,075 m3);

5) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 7. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 120 litrów (0,12 m3);

2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób - w rozmiarze 240 litrów (0,24 m3);

3) nie mniej niż 8 osób - w rozmiarze 240 litrów (0,24 m3) + 120 litrów (0,12 m3).

§ 8. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 120 litrów (0,12 m3);

2) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 240 litrów (0,24 m3);

3) nie mniej niż 11 osób - w rozmiarze 240 litrów (0,24 m3) + 120 litrów (0,12 m3).

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niżej wymienionych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w następujący sposób i z częstotliwością:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy - jeden raz w miesiącu; a w przypadku wzmożonego zagrożenia epidemiologicznego częstotliwość odbioru odpadów zostanie zwiększona;

2) przeterminowane leki - przez okres całego roku w wyznaczonych punktach na terenie gminy; (apteka oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych);

3) zużyte baterie i akumulatory - przez okres całego roku przekazywać do punku selektywnego zbierania odpadów lub zgodnie z zapisem zawartym w § 4 pkt 10 regulaminu;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - wystawić przed posesję w terminie ogłoszonej zbiórki przy-najmniej raz w roku lub przekazywać przez okres całego roku do punku selektywnego zbierania odpadów;

5) opony - wystawić przed posesję w terminie ogłoszonej zbiórki przynajmniej raz w roku lub przekazywać przez okres całego roku do punku selektywnego zbierania odpadów;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe - wystawić przed posesję w terminie ogłoszonej zbiórki przynajmniej raz w roku lub przekazywać przez okres całego roku do punku selektywnego zbierania odpadów;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe - do objętości 2 m3 przekazywać do punku selektywnego zbierania odpadów, powyżej tej objętości właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowa-dzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów;

8) papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne - przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy - przynajmniej jeden raz w miesiącu;

9) szkło, w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe - przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy - przynajmniej raz na trzy miesiące;

10) odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone - zagospodarować we własnym zakresie
w kompostowniach przydomowych lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

11) metale - przekazywać przez okres całego roku do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub punktu skupu złomu.

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 10. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

§ 11. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (między innymi: obiekty służące do użytku publicznego, właściciele nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza) mają obowiązek utrzymania czystości i porządku na tych terenach
i w obiektach w szczególności poprzez:

1) ustawienie na tych nieruchomościach odpowiedniej ilości pojemników, koszy na śmieci uwzględniając normatywne pojemności określone w niniejszym regulaminie oraz systematyczne ich opróżnianie w sposób nie dopuszczający do przepełnienia;

2) skuteczne zapobieganie zanieczyszczaniu terenów przyległych, odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej;

3) selektywne gromadzenie odpadów;

4) systematyczne usuwanie błota, lodu, śniegu i innych nieczystości z dojazdów i dojść do nieruchomości i obiektów zlokalizowanych na jej terenie.

§ 12. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek utrzymania znajdujących się tam urządzeń,służących do zabawy dzieci, w należytej czystości i estetyce oraz we właściwym stanie technicznym.

§ 13. Właściciele nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez wybudowanie oczyszczalni przydomowej lub gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych posiadających nieprzepuszczalne dno i ściany, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.

§ 14. Oczyszczalnie przydomowe lub szczelne zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. 1. Gmina, właściciele nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia powstających odpadów komunalnych oraz do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, aby ograniczyć ich ilość kierowaną na składowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ilości kierowanych na składowiska odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

2. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych kierowanych na składowiska powinno być osiągane na terenie Gminy poprzez ich indywidualne zagospodarowanie w przydomowych kompostownikach. Posiadanie na nieruchomości kompostownika zwalnia właściciela z obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów ulegających biodegradacji.

3. Odpady selektywnie zebrane powinny trafić, zgodnie z zasadą bliskości, do instalacji regionalnych, które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania.

4. Gmina prowadzi działania mające na celu:

1) informowanie i edukowanie mieszkańców prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi;

2) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów;

3) upowszechnienie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez ich kompostowanie lub selektywne zbieranie;

4) upowszechnianie systemu gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonego na terenie gminy;

5) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 17. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami;

2) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników;

3) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy;

4) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników;

5) zabezpieczenie przed wydostaniem się z nieruchomości zabezpieczonej ogrodzeniem zwierząt domowych oraz gadów, ptaków, owadów utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych lub użytkowych;

6) utrzymywanie zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.

3. Postanowienia § 17 ust. 1 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

§ 18. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

§ 19. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy reguluje program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy podjęty uchwałą Rady Gminy Bolesławiec.

Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r ,poz. 290 z późn. zm.);

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

§ 21. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 22. 1. Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są właściciele, użytkownicy posiadacze lub zarządzający nieruchomością. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązek przeprowadzenia deratyzacji obciąża osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został ustalony.

2. Deratyzacji podlegają nieruchomości:

1) o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej;

2) o zabudowie usługowej;

3) sportu i rekreacji;

4) obiektów handlowych;

5) o zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

6) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

7) infrastruktury technicznej:

8) obiekty użyteczności publicznej.

3. Deratyzacja może zostać przeprowadzona przy pomocy specjalistycznego zakładu deratyzacyjnego lub we własnym zakresie. Prawidłowe przeprowadzenie deratyzacji i zapobieżenie negatywnym skutkom deratyzacji wymaga w szczególności:

1) trzymania w zamknięciu zwierząt domowych w czasie akcji deratyzacji;

2) otoczenia dzieci nadzorem i nie pozostawiania ich bez opieki w czasie deratyzacji;

3) zebrania i usunięcia trutek i martwych gryzoni niezwłocznie po zakończeniu procesu deratyzacji.

4. Deratyzację przeprowadza się w terminach: na wiosną (od 15 marca do 15 kwietnia) oraz jesienią (od 15 października do 15 listopada).

5. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą gryzoni na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie przeprowadza się deratyzację w terminie natychmiastowym.

§ 23. W przypadku deratyzacji terenów użyteczności publicznej obowiązek deratyzacji spoczywa na gminie Bolesławiec.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe e

§ 24. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 26. Traci moc uchwała Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 19 marca 2013r nr XXIV/134/2013 w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Bolesławiec ( Dz. Urz. Województwa Łódzkiego, poz. 2830)

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Piotrowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama