Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 32 poz. 1030

Uchwała nr II/10/10 Rady Miejskiej w Kobyłce

z dnia 28 grudnia 2010r.

Uchwała budżetowa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) Rada Miejska w Kobyłce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2011 rok w łącznej kwocie 59.791.674 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie - 44.473.082 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie - 15.318.592 zł

- zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2011 rok w łącznej kwocie 48.315.842 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie - 42.019.068 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie - 6.296.774 zł

- zgodnie z tabelą nr 2.

2. Ustala się wydatki majątkowe na 2011 rok, zgodnie z tabelą nr 2a.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Kobyłka w kwocie 11.475.832 zł, z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę kredytów - w kwocie 3.356.880 zł;

2) planowaną spłatę pożyczek - w kwocie 8.118.952 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.000.000 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 12.475.832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2011 kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 450.000 zł;

2) celowe w wysokości - 871.262 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 105.000 zł,

b) na zadania oświatowe w wysokości - 766.262 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dotacje udzielane w 2011 roku z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Kobyłka;

3) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) dokonywania zmian planu wydatków majątkowych, nie ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Kobyłka, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) dokonywania przenoszenia wydatków z rezerwy ogólnej na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do kwoty 200.000 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka.

Tabela nr 1 do uchwały budżetowej Nr II/10/10 z 28 grudnia 2010r.
Zalacznik8.xls

Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2011 rok Tabela nr 1 do uchwały budżetowej Nr II/10/10 z 28 grudnia 2010r.

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Nr II/10/10 z 28 grudnia 2010r.
Zalacznik9.xls

Planowane wydatki budżetu Miasta kobyłka na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Nr II/10/10 z 28 grudnia 2010r.

Tabela nr 2a do uchwały budżetowej Nr II/10/10 z 28 grudnia 2010r.
Zalacznik10.xls

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok Tabela nr 2a do uchwały budżetowej Nr II/10/10 z 28 grudnia 2010r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/10/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Dotacje (dochody) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2011 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/10/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/10/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2011 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/10/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Dotacje udzielane w 2011 roku z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Jaźwińska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe