| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Mińsk Mazowiecki;

3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki;

4) innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy;

5) placówce – należy przez to rozumieć: inne formy wychowania przedszkolnego, przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum;

6) dotowanym podmiocie – należy przez to rozumieć podmiot, dla którego w uchwale budżetowej (projekcie) zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań przewidzianych ustawą;

7) kontrolującym – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miasta upoważnionego przez Burmistrza do przeprowadzenia kontroli;

8) kontrolowanym – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w § 2 lub osobę przez nią upoważnioną do reprezentowania w czynnościach kontrolnych.

§ 2. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla:

1) publicznych szkół,

2) publicznych przedszkoli,

3) publicznych innych form wychowania przedszkolnego,

4) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,

5) niepublicznych przedszkoli,

6) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

- prowadzonych na terenie Miasta przez osoby prawne lub osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na ich prowadzenie lub wpis do ewidencji prowadzonej przez Miasto w trybie ustawy.

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej placówkę, o której mowa w § 2, złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Obowiązek złożenia wniosku o udzielenie dotacji dotyczy zarówno osób występujących po raz pierwszy o jej przyznanie, jak i tych, które z dotacji już korzystają.

§ 4. Podmioty, o których mowa w § 2 otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości:

1) szkoły publiczne - równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta.

2) przedszkola publiczne – równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Miasto, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto,

3) publiczne inne formy wychowania przedszkolnego – 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto,

4) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

5) przedszkola niepubliczne - 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto,

6) niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego – 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

§ 5. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto.

2. Burmistrz informuje dotowany podmiot o wysokości miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 6. Dotowany podmiot zobowiązany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, przedkładać Burmistrzowi informację o faktycznej liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Liczba uczniów winna być podana na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczo-opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju placówki.

§ 7. 1. Dotowany podmiot zobowiązany jest w terminie do 10 dnia miesiąca, za który przysługuje mu po raz pierwszy dotacja na danego ucznia, przedłożyć Burmistrzowi:

1) opinię lub orzeczenie wydane w trybie art. 71b ust. 3 ustawy;

2) oświadczenie o aktualnym miejscu zamieszkania ucznia w przypadku dotowanego podmiotu, o którym mowa w § 4 pkt. 2-3 oraz 5-6. Oświadczenie powinno być odebrane przez dotowany podmiot od opiekuna prawnego ucznia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno być niezwłocznie zaktualizowane:

1) w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia i przedłożone Burmistrzowi najpóźniej w terminie określonym w § 6,

2) według stanu zamieszkania ucznia na dzień 1 września i przedłożone Burmistrzowi najpóźniej do dnia 10 września.

§ 8. 1. Dotowany podmiot zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi informacji rocznej o faktycznej liczbie uczniów w danym roku budżetowym, w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dotowany podmiot zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi, rozliczenia wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki , w tym profilaktyki społecznej za okresy:

1) 1 stycznia do 30 czerwca, w terminie do dnia 20 lipca danego roku, z zastrzeżeniem pkt. 3;

2) 1 lipca do 31 grudnia, w terminie do dnia 12 stycznia roku następnego;

3) 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku, w terminie do dnia 15 sierpnia 2011 r.

2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia się jedynie dowody poniesienia wydatków opisanych, w jakiej części zostały pokryte z dotacji otrzymanej przez dotowany podmiot.

§ 10. 1. Kontrolujący może dokonywać kontroli w dotowanych podmiotach w zakresie określonym w upoważnieniu Burmistrza.

2. Zakres kontroli obejmuje:

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 6 oraz w § 8;

2) sprawdzenie udokumentowania danych zawartych w rozliczeniach, o których mowa w § 9;

3) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy.

3. Czynności kontrolne w oparciu o dokumentację organizacyjną, finansową, przebiegu nauczania prowadzone są w siedzibie placówki lub poprzez dostarczenie jej przez dotowany podmiot do siedziby Urzędu Miasta.

4. W ramach kontroli dotowany podmiot jest obowiązany do:

1) zapewnienia warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli;

2) przedstawienia na żądanie kontrolującego stosownych dokumentów, w tym w szczególności dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania, oraz sporządzania kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów

3) udzielania ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

§ 11. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie zawierające:

1) numer upoważnienia;

2) imię i nazwisko kontrolującego;

3) zakres kontroli;

4) termin ważności upoważnienia.

§ 12. 1. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku postępowania dowodów.

2. Dowodami są w szczególności dokumenty w oryginale, odpisie lub wyciągu, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia. Zgodność odpisów i wyciągów z oryginalnymi dokumentami potwierdza dotowany podmiot.

§ 13. 1. Wyniki kontroli przedstawiane są w protokole kontroli, który kontrolujący sporządza nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakończenia kontroli.

2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Winien on zawierać:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz datę jego podpisania;

4) imię i nazwisko kontrolującego;

5) imię i nazwisko kontrolowanego;

6) wskazanie zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

7) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, ze wskazaniem podstawy dokonanych ustaleń;

8) wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz skutków, jakie one powodują;

9) wnioski z kontroli;

10) wykaz załączników do protokołu;

11) informację o przysługujących podmiotowi dotowanemu uprawnieniach dotyczących możliwości wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu:

12) podpis kontrolującego i osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu.

3. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie, w terminie 3 dni od dnia przedstawienia protokołu kontroli.

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontrolujący jest zobowiązany je zbadać, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 3 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego lub odmawia jego podpisania, składając wyjaśnienia do odmowy. O odmowie podpisania protokółu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokóle.

6. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

7. W protokole nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, które parafuje kontrolujący, oznaczając parafy datą ich dokonania .

§ 14. 1. W przypadku likwidacji szkoły, przedszkola lub zaprzestania prowadzenia innych form przedszkolnych, podmiot dotowany zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty likwidacji placówki do złożenia rozliczeń, o których mowa w § 8 i 9 uchwały.

2. W przypadku nienależnie lub nadmiernie pobranej dotacji podmiot dotowany jest zobowiązany do jej zwrotu, w terminie określonym w ust. 1.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 roku, z tym że nie wcześniej niż od 1-go dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 17. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXX/252/ 09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 116, poz. 3366) zmieniona uchwałą Nr XXXIX/325/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 1 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 127, poz. 2838).

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Dariusz Kulma

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/30/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/30/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Oświadczenie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/30/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Informacja roczna o faktycznej liczbie uczniów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/30/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik5.doc

Rozlicznie wykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań placówki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »