Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 131 poz. 4194

Uchwała nr 158/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 15 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 542/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie z późniejszymi zmianami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm), Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:

§ 1.

W statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 542/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 czerwca 2004 r. z późniejszymi zmianami po § 9 dodaje się § 9A w brzmieniu: „Do zadań zleconych Gminy z zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm), realizowanych przez Ośrodek należy prowadzenie w oparciu o upoważnienie Dyrektora Ośrodka udzielone przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno spraw i wydawania decyzji w jego imieniu dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaje się ją do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu i wchodzi w życie od dnia 1.07.2011 r.


Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z dn. 17.05.2011 zadania OPS rozszerzono o nowe tj. wydawanie decyzji uprawniających do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w PIASECZNIE


mgr inż. Andrzej Swat

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe