| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Stare Babice

z dnia 1 września 2011r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Stare Babice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1- 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji na finansowanie działalności niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola otrzymują na jedno dziecko zwane dalej „uczniem”, dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

2. Inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 40% ustalonych w budżecie Gminy wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego w części ogólnej subwencji oświatowej otrzymywanej przez Gminę.

3. Niepubliczne przedszkola oraz inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe, które wprowadzają wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każdego ucznia, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji otrzymywanej przez Gminę.

4. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1 oraz do innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2 uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Stare Babice, gmina której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1 i 2, z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach lub innej niepublicznej formie wychowania przedszkolnego, na okres jednego roku budżetowego, złożony do organu dotującego nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) nazwę i adres niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego,

2) nazwę i adres podmiotu prowadzącego,

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych,

4) planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o dotację,

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Do wniosku należy dołączyć wykaz uczniów wraz z datą urodzenia i adresem zamieszkania.

§ 4. 1. Do dnia 10 każdego miesiąca osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, obowiązana jest przedstawić Wójtowi Gminy informacje dotyczące liczby uczniów faktycznie uczęszczających do placówki w miesiącu, na których przysługuje za dany miesiąc odpowiednia dotacja z budżetu Gminy Stare Babice według stanu na dzień 1 danego miesiąca (zgodnie ze stanem z księgi ucznia i dzienników).

2. Dane ujęte w informacji o faktycznej liczbie uczniów zawierają nazwisko i imię, datę urodzenia oraz adres zamieszkania.

3. Wójt Gminy, na podstawie składanych miesięcznych informacji o stanie liczbowym uczniów dokonuje wyliczenia wysokości przekazywanej dotacji.

4. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach na wyodrębniony rachunek bankowy wskazany przez osobę prowadzącą placówkę niepubliczną w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

5. Wyodrębnienie rachunku bankowego niezbędne jest w celu zapewnienia ewidencji księgowej dla środków pozyskanych z dotacji.

6. Nie przedstawienie Wójtowi Gminy informacji, o której mowa w ust. 1 powoduje wstrzymanie kolejnej części dotacji.

§ 5. 1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego dokonuje kwartalnego rozliczenia otrzymanej dotacji w terminach do 10 dnia miesiąca po minionym kwartale.

2. Rozliczenie dotacji za dany rok, osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego dokonuje w formie sprawozdania rocznego w terminie do 10 stycznia następnego roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

3. Nadpłata wykazana w rocznym rozliczeniu dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Stare Babice w terminie do 15 stycznia następnego roku, natomiast wykazana w rozliczeniu niedopłata dotacji zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez osobę prowadzącą placówkę niepubliczną w terminie do końca marca.

§ 6. 1. Wójt Gminy ma prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu gminy niepublicznym przedszkolom i innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stare Babice.

2. Kontrolę przeprowadzać będą osoby upoważnione przez Wójta Gminy.

3. Osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli mają prawo wstępu do placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nienależnie pobrana dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia doręczenia wniosku lub poinformowania osoby prowadzącej placówkę niepubliczną w inny udokumentowany sposób o stwierdzeniu nieprawidłowości.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXI/300/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kuncewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/60/11
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stare Babice na prowadzenie niepublicznego przedszkola lub innej niepubliczenj formy wychowania przedszkolnego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/60/11
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik2.doc

Rozliczenie roczne przyznanej dotacji

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »