Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2903

Porozumienie nr 031.7.2012 Powiatu Wołomińskiego i Miasta Stołecznego Warszawa

z dnia 29 lutego 2012r.

Tekst pierwotny

Zawarte w   dniu 29.02.2012 r. w   Warszawie, pomiędzy:  

Miastem Stołecznym Warszawa z   siedzibą w   Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, reprezentowanym przez: Leszka Rutę - Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego zwanym dalej Miastem. a   Powiatem Wołomińskim z   siedzibą w   Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, reprezentowanym przez: 1) Piotra Uścińskiego – Starostę Wołomińskiego 2) Konrada Rytla – Wicestarostę Wołomińskiego przy kontrasygnacie Jadwigi Tomasiewicz – Skarbnika Powiatu zwanym dalej Powiatem,  

Zważywszy na to, że:  

-   Przepisy ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142. poz. 1591 ze zm.), ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13) stwarzają podstawy dla współpracy jednostek samorządowych w   zakresie świadczenia usług komunikacji miejskiej w   zakresie zintegrowanego transportu zbiorowego realizowanego na obszarze współpracujących jednostek samorządu terytorialnego;  

-   Powiat działając w   interesie swoich mieszkańców uważa za korzystne i   podejmuje współpracę z   Miastem w   zakresie wykonywania usług transportu zbiorowego na liniach kolejowych łączących Zagościniec i   Warszawę;  

-   Miasto uważa za niezbędny, a   Powiat uznaje za celowy i   zgodny z   interesami mieszkańców, współudział Powiatu w   finansowaniu usług transportu zbiorowego zaspakajających potrzeby mieszkańców Powiatu, z   terenu Gmin Ząbki, Zielonka, Kobyłka i   Wołomin, w   zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska – Zagościniec oraz Warszawa Rembertów – Zagościniec;  

-   Rada Powiatu Wołomińskiego podjęła odpowiednie uchwały dotyczące współdziałania Stron w   zakresie objętym niniejszym Porozumieniem oraz przeznaczenia w   budżecie Powiatu środków finansowych niezbędnych dla zapewnienia realizacji Porozumienia;  

-   Powiat uzyska wsparcie finansowe od Gmin Ząbki, Zielonka, Kobyłka i   Wołomin na realizację zadania objętego niniejszym Porozumieniem;  

Strony postanowiły zawrzeć następujące porozumienie:  

§   1.   1.   Porozumienie określa zasady powierzenia i   wykonywania przez Miasto, zadań transportu zbiorowego w   zakresie przejazdów liniami kolejowymi Wołomin – Warszawa (na trasie Warszawa Wileńska – Zagościniec oraz Warszawa Rembertów – Zagościniec), zwanych dalej Usługami.  

2.   W imieniu Miasta realizację i   rozliczenie Usług, wynikających z   niniejszego Porozumienia, zapewnia i   nadzoruje Zarząd Transportu Miejskiego miasta stołecznego Warszawy, zwany dalej ZTM.  

3.   Usługi, o   których mowa w   ust. 1   realizowane będą liniami kolejowymi, zwanymi dalej Liniami, uruchamianymi przez Koleje Mazowieckie – KM Sp. z   o. o., zwaną dalej KM, na podstawie odrębnych corocznie zawieranych umów pomiędzy Miastem a   KM określających zakres i   zasady honorowania przez KM biletów z   taryfy ZTM, o   których mowa w   ust. 5   poniżej.  

4.   Począwszy od dnia wejścia w   życie niniejszego Porozumienia Usługi wykonywane będą z   zastosowaniem rozkładów jazdy i   zestawień pociągów KM określonych w   Załączniku Nr 1.  

5.   W uruchamianych przez KM pociągach określonych w   Załączniku Nr 1   honorowane będą następujące bilety określone w   obowiązującej w   danym momencie trwania Porozumienia Taryfie przewozowej za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w   Warszawie, zwanej dalej Taryfą przewozową ZTM:  

1)   dobowe,  

2)   3 – dniowe,  

3)   30 – dniowe,  

4)   90 – dniowe,  

5)   seniora,  

oraz uprawnienia do ulgowych albo bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w   m. st. Warszawie, wynikające z   aktów prawa miejscowego uchwalonych przez Radę m. st. Warszawy.  

6.   Strony ustalają, iż zakup przez Powiat biletów ZTM 30- i   90- dniowych dla dzieci z   rodzin, w   których jest czworo i   więcej dzieci uczących się i   będących na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych), a   także dla dzieci z   rodzin zastępczych i   rodzinnych domów dziecka, zameldowanych na terenie Powiatu, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nie 20 roku życia, nastąpi na odrębnie ustalonych zasadach po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Powiatu Wołomińskiego.  

§   2.   1.   Kontrola biletów (w tym uprawnień wynikających z   postanowień § 1   ust. 5   - 6) i   windykacja należności z   tytułu przejazdu bez ważnego dokumentu przewozowego uprawniającego do przejazdu pociągiem KM dokonywana jest przez KM na zasadach obowiązujących w   KM.  

2.   Na trasach linii objętych Usługami obowiązują przystanki graniczne określone odpowiednią, aktualnie obowiązującą uchwałą Rady m. st. Warszawy.  

3.   W związku podjętymi przez Miasto działaniami zmierzającymi do zmiany uchwały, o   której mowa w   ust. 2   od dnia wejścia w   życie uchwały zmieniającej ww. uchwałę jako przystanek graniczny 1   strefy biletowej obowiązywać będzie przystanek Warszawa Wileńska na trasie Warszawa Wileńska - Zielonka.  

4.   W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami (np. sytuacje kryzysowe, strajki, niekorzystne warunki atmosferyczne, wypadki, awarie, blokady dróg, blokady torów, wyłączenia z   ruchu wprowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., itp.) KM lub ZTM mogą wprowadzić na Liniach odpowiednie zmiany rozkładów jazdy, zawieszać Linie, jak również zawiesić lub wstrzymać w   całości albo w   części realizację Usług objętych niniejszym Porozumieniem bez konieczności zasięgania opinii Powiatu nie dłużej niż na 7   dni.  

5.   W przypadku rozpoczęcia modernizacji linii kolejowej Warszawa – Wołomin (na trasie Warszawa Wileńska – Zagościniec lub Warszawa Rembertów – Zagościniec) strony podejmą wspólne działania oraz rozmowy z   innymi podmiotami biorącymi udział w   procesie kształtowania rozkładów jazdy w   celu utrzymania możliwie korzystnej oferty przewozowej dla pasażerów na czas utrudnień w   ruchu pociągów.  

6.   Wprowadzenie przez KM lub ZTM zmian w   rozkładach jazdy Linii powoduje automatyczną zmianę stanu wyjściowego określonego w   Załączniku Nr 1. oraz konieczność skorygowania wielkości udziału Powiatu w   finansowaniu kosztów wykonywania Usług.  

7.   ZTM zobowiązany jest – na wcześniejszy pisemny wniosek Powiatu - umożliwić zapoznanie się Powiatowi z   wynikami badań marketingowych przeprowadzanych wspólnie z   KM w   zakresie udziału liczby podróżnych z   biletem ZTM, jak również innych danych istotnych dla realizacji niniejszego Porozumienia.  

8.   ZTM, z   dwutygodniowym wyprzedzeniem, poinformuje Powiat o   planowanym przeprowadzeniu badań, o   których mowa w   ust. 7   i umożliwi przedstawicielowi Powiatu udział badaniach.  

§   3.   1.   Strony będą wspólnie finansowały Linie prowadzone w   ramach usług objętych niniejszym Porozumieniem.  

2.   Za podstawę dla dokonania rozliczeń Usług przewozowych objętych niniejszym Porozumieniem przyjmuje się jednostkę obliczeniową pod nazwą „pociągokilometr”, odpowiadającą rzeczywistemu kilometrowi przewozu wykonanego przez jeden pociąg KM zgodnie z   ustalonymi parametrami przewozowymi.  

3.   Powiat będzie brał udział w   kosztach prowadzenia Linii przekazując na rzecz Miasta kwotę określoną jako iloczyn procentowego udziału Powiatu w   kosztach wykonywania Usługi ustalonych przy zastosowaniu:  

1)   stawki za 1   pociągokilometr,  

2)   liczby pociągokilometrów wykonywanych przez Linie na odcinkach:  

-   od przystanku kolejowego Warszawa Wileńska do przystanku kolejowego Zagościniec;  

-   od przystanku kolejowego Zagościniec do przystanku kolejowego Warszawa Wileńska;  

-   od przystanku kolejowego Warszawa Rembertów do przystanku kolejowego Zagościniec;  

-   od przystanku kolejowego Zagościniec do przystanku kolejowego Warszawa Rembertów.  

4.   Strony ustalają, że stawka za jeden pociągokilometr wynosi 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy).  

5.   Zmiana stawki za pociągokilometr może nastąpić w   oparciu o   zasady i   metody ustalone przez strony porozumienia wspólnie z   KM, w   formie porozumienia.  

6.   W przypadku braku możliwości ustalenia stawki na kolejny rok, na zasadach określonych w   ust. 5   , do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego, strony przyjmują, że stawka na kolejny rok ustalana przez KM może wzrosnąć maksymalnie o   poziom średniorocznego wskaźnika cen towarów i   usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszanego w   Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" przez Prezesa GUS, do dnia 31 stycznia każdego roku. W   przypadku, gdyby stawka ustalana przez KM wzrosła w   stopniu przekraczającym co najmniej o   20% poziom wynikający ze wzrostu wskaźnika cen towarów i   usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszanego w   Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" przez Prezesa GUS, do dnia 31 stycznia każdego roku, ZTM uprawniony będzie do rozwiązania Porozumienia za uprzednim 3   – miesięcznym wypowiedzeniem, o   ile Powiat nie wyrazi zgody na podwyższenie stawki do wysokości ustalonej przez KM.  

7.   Strony ustalają, że udział w   dofinansowaniu przez Powiat kosztów eksploatacji linii KM na trasie Warszawa Wileńska/Warszawa Rembertów – Zagościniec będzie wynosił w   roku 2012 31% i   będzie powiększany z   dniem 1   stycznia każdego kolejnego roku trwania porozumienia o   półtora punktu procentowego do osiągnięcia poziomu 40 %.  

8.   Procentowy wskaźnik udziału Powiatu w   kosztach Usług oraz wyliczenie wysokości kosztów obciążających Powiat z   tytułu udziału w   kosztach eksploatacji Linii określa Załącznik Nr 2   do niniejszego Porozumienia.  

9.   Miesięczne należności odpowiadające udziałowi Powiatu w   kosztach eksploatacji Linii naliczane będą przez Miasto odrębnie dla każdego miesiąca i   przekazywane będą przez Powiat w   terminie 10 dni od dnia otrzymania noty, na rachunek bankowy Miasta wskazany w   wystawianych notach. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu.  

10.   Rozszerzenie zakresu Usług trakcją szynową (KM), mające wpływ na wysokość udziału Powiatu w   kosztach eksploatacji Linii, wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia.  

11.   W przypadku wystąpienia opóźnienia w   dokonywaniu przez Powiat płatności określonych w   ust. 8-9, Powiat zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych naliczanych za okres opóźnienia.  

12.   W przypadku dokonania przez KM zwrotu należności ZTM lub pomniejszenia przez ZTM wynagrodzenia KM z   tytułu oceny jakości wykonanych usług, w   zakresie linii Warszawa Wileńska – Zagościniec oraz Warszawa Rembertów – Zagościniec, ZTM pomniejszy kwotę należności przekazywanej przez Powiat w   wysokości proporcjonalnej do wielkości udziału Powiatu w   kosztach wykonywania Usług, z   tytułu której nastąpił zwrot lub pomniejszenie wynagrodzenia KM.  

13.   W przypadku zaistnienia okoliczności, o   których mowa w   § 2   ust. 4, 5   i 6   lub w   § 3   ust. 12 rozliczenie kwot należnych stronom Porozumienia w   związku ze zmianą wynagrodzenia KM, zostanie sporządzone i   przekazane przez ZTM Powiatowi w   formie zbiorczego zestawienia dwa razy w   roku:  

a)   za okres styczeń – czerwiec do dnia 31 sierpnia  

b)   za okres lipiec – grudzień do dnia 31 stycznia  

14.   Rozliczenie kwot należnych stronom z   tytułu rozliczeń, o   których mowa w   ust 13, nastąpi w   terminie jednego miesiąca od daty otrzymania zestawienia.  

§   4.   1.   Porozumienie zawiera się na czas oznaczony, od dnia 1.03.2012 r. do dnia 30.06.2016 r.  

2.   Po okresie, o   którym mowa w   ust. 1, Porozumienie będzie automatycznie przedłużone na okres kolejnych 4   lat, o   ile do dnia 29 lutego 2016 r. żadna ze Stron nie powiadomi pisemnie drugiej Strony o   konieczności renegocjacji postanowień Porozumienia lub wypowiedzeniu Porozumienia.  

3.   Powiat oświadcza, że na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w   budżecie Powiatu zostały zapewnione środki finansowe niezbędne dla realizacji postanowień niniejszego Porozumienia i   pokrycia przez Powiat kosztów eksploatacji Linii określonych w   Załączniku Nr 2.  

§   5.   Miasto uprawnione jest do wstrzymania wykonywania Usług lub rozwiązania niniejszego Porozumienia w   trybie natychmiastowym i   bez konieczności jego wypowiadania, jeżeli:  

1)   Powiat opóźni się więcej niż 30 dni z   zapłatą należności stanowiącej udział Powiatu w   kosztach eksploatacji Linii i/lub innych należności określonych w   niniejszym Porozumieniu,  

2)   nie zostanie podjęta lub utraci moc uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego, o   której mowa w   § 4   ust. 3,  

3)   Powiat dopuści się istotnego naruszenia postanowień niniejszego Porozumienia i   w udzielonym mu przez Miasto dodatkowym 14 – dniowym terminie nie usunie skutków naruszenia i   nie przywróci stanu zgodnego z   postanowieniami Porozumienia,  

4)   wystąpią okoliczności uniemożliwiające realizację postanowień Porozumienia,  

5)   nastąpi wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy zawartej przez ZTM i   KM na wykonywanie usług kolejowych przewozów pasażerskich,  

6)   świadczenie Usług stanie się niemożliwe z   przyczyn dotyczących spółki Koleje Mazowieckie – KM Sp. z   o. o.  

§   6.   1.   Powiat uprawniony jest do rozwiązania niniejszego Porozumienia w   trybie natychmiastowym i   bez konieczności jego wypowiadania, jeżeli Miasto dopuści się istotnego naruszenia postanowień niniejszego Porozumienia i   w udzielonym mu przez Powiat dodatkowym 14 – dniowym terminie nie usunie skutków naruszenia i   nie przywróci stanu zgodnego z   postanowieniami Porozumienia.  

2.   Powiat zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszego Porozumienia, z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, w   przypadku rozwiązania umowy z   gminami Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin o   udzieleniu dotacji celowej na realizację przedmiotu Porozumienia opisanego w   § 1.  

3.   Strony ustalają, że utrata mocy Porozumienia nie zwalnia Powiatu z   obowiązku uiszczenia na rzecz Miasta opłat określonych w   § 3   za okres, w   którym Usługi wykonywane były na zasadach określonych w   Porozumieniu.  

§   7.   1.   Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie bez podania przyczyn za uprzednim 12-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2.   Porozumienie może zostać rozwiązane na mocy odrębnych ustaleń pomiędzy Stronami, w   przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają jego wykonanie.  

§   8.   W sprawach nie uregulowanych w   niniejszym Porozumieniu odpowiednie zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo przewozowe, ustawy o   transporcie kolejowym, ustawy o   samorządzie powiatowym, ustawy o   samorządzie gminnym oraz ustawy o   publicznym transporcie zbiorowym.  

§   9.   Wyłącza się odpowiedzialność Miasta wobec Powiatu:  

1)   z tytułu szkód pośrednich i   utraconych korzyści,  

2)   z tytułu szkód powstałych w   związku z   nienależytym wykonywaniem Usług przez KM,  

3)   w wysokości przekraczającej kwotę 100.000 zł stanowiącą limit odpowiedzialności Miasta ze wszystkich zdarzeń i   tytułów mogących wyniknąć z   niniejszego Porozumienia, z   zastrzeżeniem § 3   ust. 13.  

§   10.   Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć w   związku z   niniejszym Porozumieniem, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Miasta.  

§   11.   Zmiany w   niniejszym Porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   12.   Powiat zobowiązuje się do ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego niniejszego Porozumienia oraz ewentualnych jego przyszłych zmian.  

§   13.   Porozumienie zostało sporządzone w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i   jeden do celów publikacji.  

 
POWIAT:  


Starosta  


Piotr   Uściński


Wicestarosta  


Konrad   Rytel


Skarbnik Powiatu  


Jadwiga   Tomasiewicz
MIASTO:  


Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego  


Leszek   Ruta

 


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 031.7.2012
Powiatu Wołomińskiego i Miasta Stołecznego Warszawa
z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 031.7.2012
Powiatu Wołomińskiego i Miasta Stołecznego Warszawa
z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe