Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1438

Uchwała nr XXVI/334/2012 Rady Miasta Legionowo

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny"

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.[1]) ), uchwala się , co następuje: Z myślą o umacnianiu roli rodziny oraz wspieraniu realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny wielodzietnej w Legionowie, Rada Miasta Legionowo przyjmuje niniejszą uchwałę.

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie miasta Legionowo od 1 stycznia 2013 r. "Kartę Dużej Rodziny", zwaną dalej Kartą.

2. Kartę oznacza się w następujący sposób :

1)Karta 3+ dla rodzin z trojgiem dzieci,

2)Karta 4+ dla rodzin z czworgiem dzieci i więcej.

3. Regulamin Karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Karta 3+ uprawnia do:

1)30% zniżki w opłatach za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim;

2)30% zniżki w opłatach za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach;

3)50% zniżki na basen przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Królowej Jadwigi 11 w Legionowie;

4)50% zniżki na zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie;

5)50% zniżki na zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legionowie;

6)bezpłatnego uczestnictwa w programach pomocy środowiskowej i profilaktycznej, prowadzonych przez Gminę Legionowo;

7)pierwszeństwa w programach zdrowotnych realizowanych przez Gminę Legionowo i Starostwo Powiatowe.

2. Karta 4+ uprawnia do:

1)50% zniżki w opłatach za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim;

2)50% zniżki w opłatach za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach;

3)50% zniżki na basen przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Królowej Jadwigi 11 w Legionowie;

4)50% zniżki na zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie;

5)50% zniżki na zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legionowie;

6)bezpłatnego uczestnictwa w programach pomocy środowiskowej i profilaktycznej, prowadzonych przez Gminę Legionowo;

7)pierwszeństwa w programach zdrowotnych realizowanych przez Gminę Legionowo i Starostwo Powiatowe.

3. Zniżki i ulgi obejmują dzieci i rodziców.

4. Wzór "Karty Dużej Rodziny" stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Wzór wniosku o wydanie "Karty Dużej Rodziny" stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Janusz Klejment


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/334/2012
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 listopada 2012 r.

Regulamin "Karty Dużej Rodziny"

§ 1. 1. Regulamin ustanawia zasady:

1)prowadzenia działań w ramach „Karty Dużej Rodziny”,

2)wydawania „Karty Dużej Rodziny” członkom rodzin wielodzietnych,

3)korzystania z „Karty Dużej Rodziny” przez członków rodzin wielodzietnych

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)rodzinie  – rozumie się przez to rodzinę  wielodzietną mającą na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, w tym rodzinę zastępczą,

2)rodzicu -  rozumie się przez to  rodzica biologicznego, rodzica zastępczego, opiekuna prawnego, rodzica samotnie wychowującego dzieci,

3)Karcie - rozumie się przez to „Kartę Dużej Rodziny”, czyli dokument uprawniający członków rodziny wielodzietnej  do korzystania na preferencyjnych warunkach z usług i świadczeń oferowanych przez Gminę Legionowo oraz  partnerów akcji w ramach programu „Karta Dużej Rodziny”.

§ 2. 1. Cele  „Karty Dużej Rodziny”.              

1)umacnianie roli rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo- wychowawczej rodziny wielodzietnej,

2)wzmocnienie kondycji bytowej rodzin wielodzietnych,

3)promowanie modelu rodziny wielodzietnej,

4)kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,

5)zwiększenie dostępności świadczeń dla członków rodzin wielodzietnych w zakresie usług żłobka, przedszkoli, basenu,

6)zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych do zajęć organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legionowie.

2. Karta  wydawana jest rodzinom  mającym na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, w których wszystkie dzieci i przynajmniej jeden rodzic zameldowany jest na terenie Legionowa na pobyt stały.

3. Dokument w postaci Karty wydawany jest w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulg i zwolnień.

4. Karta nie jest kartą płatniczą, ani kartą kredytową.

§ 3. 1. Karta wydawana jest każdemu członkowi rodziny.

2. Obowiązywać będą dwa rodzaje kart:

a) Karta 3+ dla rodzin z trojgiem dzieci,

b) Karta 4+ dla rodzin z czworgiem i więcej dzieci.

§ 4. 1. W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny, należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legionowo wypełniony i podpisany wniosek o wydanie „Karty Dużej Rodziny”.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Legionowo przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, w godzinach pracy urzędu.

2. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

a) zaświadczenie z placówki edukacyjnej lub kserokopię legitymacji (oryginał do wglądu) lub inny dokument potwierdzający kontynuację nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia,

b) w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

3. Osoby wnioskujące o otrzymanie Karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez podmioty uprawnione do realizacji  programu.

4. Wniosek o wydanie Karty  składa rodzic.

5. Druki wniosków są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo oraz na stronie www.legionowo.pl.

6. Karta będzie wydawana przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legionowo po weryfikacji wniosku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

7. Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest wnioskodawca.

8. Właścicielem  Karty jest Urząd Miasta Legionowo.

W przypadku znalezienia  karty, należy ją zwrócić  do  Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legionowo.

9. Karta wydawana jest na czas określony.

10. Karta jest imienna, posiada termin ważności, numer oraz oznaczenie 3+ lub 4+ w formie hologramu.

11. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika – dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica i jego dokumentem tożsamości.

12. Termin ważności Karty będzie liczony od dnia złożenia kompletnego wniosku do ostatniego dnia miesiąca po upływie okresu 12 lub 36 miesięcy.

13. Po upływie okresu ważności ponownie należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej Karty.

14. Karta jest ważna 1 rok lub 3 lata.

15. Termin ważności Kart wydanych na okres 1 roku dotyczy rodzin, w których najstarsze dziecko ukończyło 15 rok życia.

16. Termin ważności Kart wydanych na okres 3 lat dotyczy rodzin, w których najstarsze dziecko nie ukończyło 15 roku życia.

17. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych w Karcie, jej posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legionowo wraz z wnioskiem o wydanie nowej Karty.

18. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do posiadania Karty, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego jej zwrotu do  Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legionowo.

19. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym, nieupoważnionym osobom.

20. W przypadku nieodebrania Karty po upływie 12 miesięcy od złożenia wniosku dokument zostanie zniszczony.

§ 5. 1. Przy odbiorze Karty, osoba uprawniona otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień.

2. Katalog instytucji i firm uczestniczących w zadaniu „Karta Dużej Rodziny”  aktualizowany będzie w porozumieniu z jednostkami i instytucjami samorządowymi Gminy Legionowo, jednostkami nie powiązanymi strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta lub podmiotami działalności gospodarczej, którzy złożyli akces jako partner programu wsparcia rodzin wielodzietnych.

3. Aktualny katalog instytucji i firm będzie opublikowany na stronie internetowej Miasta Legionowo www.legionowo.pl.

§ 6. Gmina Legionowo nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi i inne oferty proponowane posiadaczom Karty, przez partnerów akcji.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/334/2012
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/334/2012
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 217 poz.1281, Nr 149 poz. 887 i z 2012 r. poz. 567

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe