reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/290/10 Rady Miasta Iłża

z dnia 9 kwietnia 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok


Na podstawie: art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. nr 142,poz.1591 z póź. zm.) art.212 i 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz. 1240) , art.3 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(tekst jednolity: Dz. U nr 88, poz. 539) Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje:
§ 1W Uchwale nr: XLVIII/255/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany : Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 75.000 zł
§ 2W wyniku powyższych zmian :
1) § 1 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 39.938.149 zł z tego:
a) bieżące w kwocie 29.607.837 zł
b) majątkowe w kwocie 10.330.312 zł.”
2) w Tabeli nr 2– „Planowane wydatki budżetu na 2010 r. ” do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3) w Załączniku nr 1 – „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012” do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4) w Załączniku nr 2 - "Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
5) § 2 pkt. 1-4 uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się deficyt w wysokości 4.126.627 zł sfinansowany przychodami z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.551.627 zł
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 500.000 zł
c) wolnych środków w kwocie 75.000 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.110.427 zł z tytułu;
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.535.427 zł
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 500.000 zł
c) wolne środki w kwocie 75.000 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 983.800 zł z tytułu;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 687.800 zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 296.000 zł
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.
§ 3 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
Przewodniczący Rady

Artur Prokop
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIII/290/10
Rady Miasta Iłża
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Plan wydatków budżetu na rok 2010" do uchwały budżetowej Nr:XLVIII/255/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30.12.2009 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uzasadnienie
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 200 000,00 200 000,00 Dokumentacja na kotłownię dla ZEC
  40001   Dostarczanie ciepła 0,00 200 000,00 200 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 200 000,00 200 000,00
600 Transport i łączność 6 700 000,00 - 50 000,00 6 650 000,00  
  60016   Drogi publiczne gminne 6 400 000,00 - 50 000,00 6 350 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 410 000,00 - 50 000,00 3 360 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 290 700,00 100 000,00 1 390 700,00 Remonty gospodarka mieszkaniowa
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 200 700,00 100 000,00 1 300 700,00
    4270 Zakup usług remontowych 0,00 100 000,00 100 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 200 762,00 - 100 000,00 2 100 762,00  
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 316 000,00 - 100 000,00 216 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 - 100 000,00 200 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 185 000,00 - 75 000,00 3 110 000,00  
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 291 000,00 - 100 000,00 2 191 000,00  
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 486 000,00 50 000,00 536 000,00 20.000 na płace i pochodne dla Biura Obsługi Turystycznej, 30.000 płace i pochodne dla DK
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 650 000,00 - 150 000,00 1 500 000,00  
  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 000,00 25 000,00 65 000,00 Park Linowy na Zamku
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 25 000,00 60 000,00
   
Razem: 39 863 149,00 75 000,00 39 938 149,00  
Przewodniczący Rady

Artur Prokop
 
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIII/290/10
Rady Miasta Iłża
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
Zmiana w Załączniku nr 1 - "Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 -2012" do uchwały budżetowej nr: XLVIII/255/09 z dnia 30.12.2009 r.

Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
Łączne koszty finansowe Planowane wydatki/ w zł/ Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
2010 r 2011 r 2012 r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.  400 40001 6050   Dokumentacja na kotłownię    UM Iłża
zmiana + 200.000 + 200.000
po zmianie 200.000 200.000
2.   600 60016 6050 Kładka na Iłżance  200.000  200.000      UM Iłża
  zmiana -50.000 - 50.000
po zmianie 150.000 150.000
3.   900 90001 6050  Kanalizacja ulicy J. Starszego   300.000  300.000      UM Iłża
zmiana -100.000 -1 00.000
po zmianie 200.000 200.000
4. 921 92109 6050  Adaptacja budynku PSP w Prędocinie na Wiejski Dom Kultury 1.000.000  1.000.000  UM Iłża
zmiana - 150.000 -150 .000
po zmianie 850.000 850.000
921 92120 6060 Rewitalizacja Zamek 635.000 35.000 300.000 300.000 UM Iłża
zmiana + 25.000 + 2.5.000
po zmianie 660.000 60.000 300.000 300.000
Ogółem 21.241.165 10.330.312  5.732.033  5.178.820
Przewodniczący Rady

Artur Prokop
 
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LIII/290/10
Rady Miasta Iłża
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
Dotacje udzielone w 2010 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji
przed zmianą zmiana po zmianie
1 2 3 4 5 6 7 8
Jednostki sektora finansów publicznych   Nazwa jednostki      
3. 921 92109 2480 Dom Kultury w Iłży 486 000,00 50 000,00 536 000,00
Ogółem 1 744 700,00 50 000,00 1 794 700,00
Przewodniczący Rady

Artur Prokop
 
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Tabędzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama