Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4904

Uchwała nr Nr XXXII/131/2013 Rady Gminy Chotcza

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chotcza

Tekst pierwotny

Na podstawie art. art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.Nr 106, poz. 10021) ) R a d a Gminy w Chotczy u c h w a l a co następuje :

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chotcza w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chotcza

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłodzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Śmietanka

1) Zmiany jednolitego tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 69,poz.625, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006r. 249, poz. 1830, z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373, z 2012 r. poz. 908, poz. 985.


Załącznik do Uchwały Nr Nr XXXII/131/2013
Rady Gminy Chotcza
z dnia 27 lutego 2013 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY CHOTCZA W 2013 R.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chotcza w 2013 r. ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Chotcza .

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1. Programie , należy rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chotcza w 2013 r. 2. Gminie , należy rozumieć Gminę Chotcza 3. Urzędzie , należy rozumieć Urząd Gminy w Chotczy 4. Wójcie , należy rozumieć Wójta Gminy Chotcza 5. Zwierzętach bezdomnych należy rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie , które uciekły , zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka , a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby , pod której opieką trwale dotąd pozostawały 6. Zwierzętach domowych , należy rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu , utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza 7. Kotach wolno żyjących, należy rozumieć koty urodzone na wolności ( żyjące w otoczeniu człowieka stanie dzikim) 8. Schronisku , należy rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt , z którym gmina zawarła stosowna umowę

§ 3. 1. Koordynatorem programu jest Wójt . 2. Realizatorami programu są: 1) Wójt 2) Służby porządkowe : Posterunek Policji w Ciepielowie, Komenda Powiatowa Policji w Lipsku 3) Zakład leczniczy , z którym gmina zawarła stosowną umowę – Lecznica Weterynaryjna Dariusz Kaźmierski ul. Kościuszki 12, 27 – 300 Lipsko. 4) Organizacje pozarządowe , których celem statutowym jest ochrona zwierząt , współpracujące z Gminą

§ 4. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt , w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu

Rozdział 2.
Cele i zadania programu

§ 5. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Chotcza oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy Chotcza .

§ 6. Realizacja programu obejmuje w szczególności : 1) Zapewnienie schroniska zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt , a zwierząt gospodarskich wyznaczonym gospodarstwie rolnym 2) Aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych 3) Prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcje na stronach internetowych Gminy 4) Prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych oraz wolno żyjących kotów 5) Znakowanie zwierząt w sposób umożliwiający identyfikację zwierzęcia i kontakt z właścicielem 6) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętych programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych 7) Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami .

Rozdział 3.
Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt

§ 7. Elektroniczne znakowanie ( czipowanie ) , zwierząt w szczególności , realizują: 1. Gmina poprzez prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych o elektronicznym znakowaniu psów i kotów, 2. Właściciele zwierząt poprzez dokonywanie elektronicznego znakowania we własnym zakresie i na własny koszt .

Rozdział 4.
Opieka nad zwierzętami

§ 8. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje uprawniony podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą na wykonanie usługi – podpisana umowa – Dariusz Kaźmierski Gabinet Weterynaryjny Opieka nad Zwierzętami Bezdomnymi , 27-300 Lipsko 2. Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane do schroniska pozostają pod opieką schroniska – umowa – Dariusz Kaźmierski Gabinet Weterynaryjny Opieka nas Zwierzętami Bezdomnymi 27-300 Lipsko

§ 9. Umowa zawarta z podmiotem, prowadzącym schronisko, określa skutki nienależytego wykonania wynikających z niej zobowiązań , dotyczących schroniska , w tym ewentualne kary umowne.

§ 10. W razie stwierdzenia niezgodności działań schroniska z przepisami prawa , a zwłaszcza z ustawą organy gminy niezwłocznie zawiadamiają właściwe rzeczowo instytucje publiczne o zaobserwowanych uchybieniach .

§ 11. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Wójt Gminy poprzez :1) Zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących , którzy zarejestrowani są w Urzędzie Gminy oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt 2) 2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych

§ 12. Niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom i przekazywane do wskazanego gospodarstwa rolnego, ( gmina posiada własne pomieszczenie - punkt skupu żywca w Chotczy – Józefów ) .

§ 13. 1. Gospodarstwo rolne , które zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich powinno spełniać wymagania dotyczące : 1) Zasad pomieszczeń pomiędzy stadami , 2) 2) odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich , w tym minimalnych norm powierzchni określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach , w tym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.Nr 213 z 2008 r. poz. 1342 z późn.zmian.) 2. Osoba , która zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich nie może być karana za naruszenie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U.Nr 106 z 2003 r. poz. 1002 z późn.zmian.)

§ 14. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez dokonanie zlecenia odpowiednim służbom weterynaryjnym dla podjęcia opieki lekarskiej nad bezdomnymi psami i wolno żyjącymi kotami z terenu gminy w celu udzielenia pomocy lekarskiej .

§ 15. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują : 1) Gmina poprzez promocje adopcji zwierząt przyjętych z terenu gminy do schroniska 2) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych 2. Gmina sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o możliwościach adopcji zwierząt na stronie internetowej urzędu.

Rozdział 5.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt

§ 16. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizacje i kastracje zwierząt domowych , w szczególności psów i kotów realizowane jest przez gminę poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli ,

§ 17. Usypianie ślepych miotów realizuje Gmina poprzez zlecanie lekarzom weterynarii usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących .

Rozdział 6.
Edukacja mieszkańców

§ 18. Wójt w ramach programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne miedzy innymi w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji oraz czipowania , a także adopcji zwierząt bezdomnych .

Rozdział 7.
Finansowanie programu

§ 19. W budżecie gminy na 2013 r. zapewnione zostały środki na realizacje zadań własnych wynikających z niniejszego programu .

§ 20. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw , zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.Nr 113 z 2010 r. , poz. 759 z późn.zmian )

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Śmietanka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe