| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L.532.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 5 marca 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Brwinów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rada Miejska w Brwinowie uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Prowadzone przez Gminę Brwinów przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie.

2. Godziny, w których odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka określone są w statutach przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wymienionych w ust 1.

§ 2. W ramach bezpłatnych godzin, o których mowa w § 1, prowadzone przez Gminę Brwinów przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych realizują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne, obejmujące:

1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:

a) fachowej opieki pedagogicznej,

b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,

c) wspierania indywidualnych zainteresowań,

d) rozwijania zdolności twórczych;

2) kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej i nawyków dbania o własne zdrowie;

3) prowadzenie zajęć przygotowujących dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych imprezach artystycznych, okolicznościowych i sportowych;

4) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;

5) organizowanie wycieczek i spacerów mających na celu poznawanie bliższego i dalszego środowiska;

6) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:

a) snu i wypoczynku dziecka,

b) samodzielnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach przedszkolnych oraz placu zabaw,

c) zajęć terapeutycznych w tym terapii pedagogicznej, zajęć logopedycznych i innych realizowanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka;

7) realizację programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe oraz własnych programów autorskich.

§ 3. 1. Stawka opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń realizowanych w prowadzonym przez Gminę Brwinów przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar godzin wskazany w § 1 ust. 1, wynosi
1,00 złoty za każdą zadeklarowaną godzinę. Kwota ta podlega waloryzacji, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

3. Opłatę miesięczną za pobyt dziecka ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin przekraczających wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 ust. 1, w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

§ 4. Zakres świadczeń, zasady i termin wnoszenia opłaty, o której mowa w § 3 ust. 3, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola/szkoły podstawowej a rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IX.88.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Brwinów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie


Sławomir Rakowiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »