| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/233/14 Rady Gminy Osieck

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Polsce oddział w Otwocku oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Osieck - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck na 2014 rok", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Adam Kowalski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/233/14
Rady Gminy Osieck
z dnia 26 marca 2014 r.

Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck na 2014 rok.

§ 1. 1. Celem Programu jest:

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Osieck,

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym jeżeli zaistnieje taka konieczność ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt bezdomnych,

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,

9) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.

2. Wykonawcami Programu są:

1) Gmina Osieck, reprezentowana przez Wójta Gminy,

2) schronisko dla bezdomnych zwierząt,

3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy,

4) jednostki oświatowe z terenu Gminy Osieck.

3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Osiecku, który współpracuje w tym zakresie z Inspekcją Weterynaryjną.

§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt, gmina będzie realizowała na podstawie umowy ze schroniskiem aktualnie spełniającym warunki dla przyjęcia zwierząt.

§ 3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi polegać będzie na:

1) ustaleniu miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,

2) zapewnieniu dokarmiania w miejscach ich przebywania,

3) zapewnieniu miejsca schronienia w miarę możliwości, w szczególności na okres zimowy,

4) prowadzenie sterylizacji i kastracji kotów w celu ograniczenia populacji prowadzona będzie w miarę potrzeb i możliwości.

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Osieck realizowane będzie z częstotliwością wynikającą z analizy potrzeb z zachowaniem następujących zasad:

1. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą realizowane w sposób humanitarny, nie stwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia z zachowaniem ostrożności, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może zostać powierzone podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie ich wyłapywania, z którym zostanie zawarta odpowiednia umowa- zlecenie.

3. Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane będą do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, oraz na stronie internetowej Urzędu.

4. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

5. Wyłapane bezdomne zwierzęta, będą bez zbędnej zwłoki:

1) umieszczane w schroniskach dla zwierząt;

2) oddawane pod opiekę innym opiekunom, którzy posiadają możliwość zapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowania i opieki;

3) w uzasadnionych przypadkach przed podjęciem działań wymienionych w pkt 1 i pkt 2, a w szczególności w przypadku pokąsania ludzi lub zachowywania się w sposób wskazujący na zagrożenie wścieklizną, poddane obserwacji w kierunku wykluczenia możliwości rozprzestrzenienia choroby zakaźnej.

§ 5. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt
z którym zostanie zawarta stosowna umowa odbywać się będzie poprzez:

1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt odłowionych na terenie Gminy i przekazanych do schroniska dla bezdomnych zwierząt
na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko,

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii,

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna;

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przez gminę i schronisko realizowane będzie poprzez:

1) informowanie o schwytaniu bezdomnego zwierzęcia poprzez stronę http://www.osieck.pl, oraz na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy i w miejscowości w której zwierze zostało schwytane,

2) informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska
z terenu Gminy Osieck,

3) informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt przebywających
w schronisku,

4) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.

§ 7. Usypianie ślepych miotów może zostać wykonane wyłącznie przez lekarza weterynarii. Usypianie ślepych miotów zapewni schronisko z którym zostanie podpisana umowa o sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

1) Wskazano gospodarstwo rolne w miejscowości Nowe Kościeliska, gmina Osieck - działka nr ewid. 143/6 w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich.
W momencie zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji Gmina podpisze
z właścicielem w/w gospodarstwa umowę na podstawie której bezdomne zwierzęta trafią pod jego opiekę.

2) Gospodarstwo przyjmie bezdomne zwierzęta gospodarskie lub zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielom czasowo na podstawie art. 7 ustawy oraz zapewni warunki bytowe odpowiednie dla danego gatunku zwierzęcia.

3) Wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, gmina podejmie starania
w zakresie znalezienia dla nich nowego właściciela.

4) Gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich powinno spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie
z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.)

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane będzie poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.

§ 10. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego taktowania zwierząt realizowana jest poprzez:

1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolu do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację,

2) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach.

§ 11. 1) Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Osieck.
W budżecie Gminy zapewnione są środki finansowe na realizację zadań związanych
z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w kwocie 3000,00 zł.

2) Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 wydatkowane będą na świadczenie usług
i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »