| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 720/2014 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm. ) oraz art. 400 a ust. 1 pkt  21, art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z póżn. zm. ), w związku z uchwałą Nr 510/2009  Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. w sprawie uchwalenia „Programu obniżania niskiej emisji na terenie miasta Radomia na lata 2010-2017”, Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. Celem poprawy stanu  jakości powietrza na terenie Gminy Miasta Radomia przyjmuje się "Regulamin  udzielania dotacji celowej  na dofinansowanie  wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji, o której mowa w § 1, pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wymierzanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu


Dariusz Wójcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 720/2014
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Regulamin
określający  zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

§ 1. 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady dofinansowania wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Miasta Radomia.

2. Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Miasta Radomia, w szczególności pyłowych, z pieców kaflowych, kominków oraz niskowydajnych, nieekologicznych  kotłów węglowych, zwanych dalej „paleniskiem”.

3. Do korzystania z dofinansowania na zasadach określonych w Regulaminie uprawnione są:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, zwanym dalej podmiotami, w szczególności:

a)               osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c)               osoby prawne,

d) przedsiębiorcy;

2) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

4. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty, o których mowa w ust. 3,  będące właścicielami budynków, lokali mieszkalnych  lub użytkowych  położonych  na terenie Gminy Miasta Radomia lub posiadające inny tytuł prawny do władania nimi.

§ 2. 1. Dotacja celowa, zwana w dalszej części „dotacją”, udzielana jest na wymianę systemów ogrzewania w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy Miasta Radomia, polegającą na likwidacji palenisk i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania w postaci:

1) ogrzewania gazowego,

2) ogrzewania elektrycznego,

3) ogrzewania olejowego,

4) podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

2. Od zasady likwidacji  palenisk  można odstąpić w przypadku:

1) gdy piece kaflowe są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem   trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym;

2) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia, w którym się znajduje.

§ 3. 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych do realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1, tj. na:

1) demontaż starego źródła ogrzewania,

2) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania,

3) podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

2. Wysokość dotacji wynosi:

1) 800 zł za każde zlikwidowane palenisko w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, elektryczne lub olejowe,

2) 400 zł za każdy 1 kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania.

3. Dotacja nie może przekroczyć 80 % kosztów poniesionych  na demontaż starego źródła ogrzewania,  zakup i montaż nowego źródła ogrzewania lub  podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

4. Nie udziela się dotacji na zakup przenośnych urządzeń grzewczych, wykonania prac projektowych  oraz na pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania.

§ 4. 1. Podstawą do udzielenia  dotacji jest złożenie przez podmiot uprawniony  wniosku o udzielenie dotacji w sposób określony w ogłoszeniu o naborze wniosków w danym roku.

2. Dotacja może być udzielona na prace, które zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, które należy do niego  dołączyć oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji  stanowią kolejno załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Ogłoszenie o naborze wniosków określające w szczególności sposób, miejsce i termin ich składania, będzie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

5. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Miasta  Radomia.

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o dotację winny, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć:

1) kompletny wniosek o udzielenie dotacji na wymianę systemu ogrzewania w budynku, lokalu mieszkalnym lub użytkowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, a w przypadku, gdy osoba uprawniona nie jest właścicielem budynku - dodatkowo zgodę właściciela budynku na wykonanie wymiany w sposób określony we wniosku;

3) w przypadku lokalu mieszkalnego lub użytkowego - zgodę administratora budynku na wykonanie wymiany w sposób określony we wniosku.

2. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą lub w związku z nieruchomością, która jest wykorzystywana do jej prowadzenia  wraz z dokumentami określonymi w ust. 1, winien przedłożyć  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacje zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

3. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

§ 6. 1. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym, przyjmując maksymalną kwotę dofinansowania określoną we wniosku.

2. Wnioski  rozpatruje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Radomia.

3. Szczegółowy tryb i zasady działania komisji określa Regulamin  nadany  przez Prezydenta Miasta Radomia.

3. Wnioski złożone w sposób niezgodny z ogłoszeniem o naborze wniosków o udzielenie dotacji, złożone  na niewłaściwym formularzu lub przez podmiot nieuprawniony zostaną odrzucone.

§ 7. 1. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu wymiany systemu ogrzewania zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz niniejszego Regulaminu.

2. Celem rozliczenia dotacji ubiegający się o dofinansowanie, z którym została zawarta umowa, zobowiązany jest w terminie wskazanym w umowie, do złożenia wniosku o rozliczenie dotacji zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 8. 1. W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym, natomiast procedura naboru nowych wniosków zostanie wstrzymana.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu

......................................................

WnioskodawcaWNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej
z budżetu  Gminy Miasta Radomia na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Wypełnia Urząd Miejski w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Nr ewidencyjny wniosku


Data  wpływuI. DANE O WNIOSKODAWCY

1.

Nazwisko i imię /pełna nazwa Wnioskodawcy

2.

Adres zamieszkania/ siedziby Wnioskodawcy

3.

Adres
do korespondencji

4.

Telefon kontaktowy,
e-mail

5.

Forma prawna Wnioskodawcy (*):

- osoba fizyczna
- wspólnota mieszkaniowa
- spółdzielnia mieszkaniowa
- przedsiębiorca
- osoba prawna
- jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną
(*)- właściwe zaznaczyć

6.

Bank i numer konta

7.

Dowód tożsamości

8.

NIP

9.

PESEL

10.

REGON( **)

11.

Dane pełnomocnika

(**)- nie dotyczy osób fizycznych


II. INFORMACI E DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEGO ZADANIA

Lokalizacja zadania

Stan prawny nieruchomości,
na której ma być realizowane zadanie (*)

- właściciel nieruchomości
- współwłaściciel
- inne
(*)- właściwe zaznaczyć

Stan aktualny

indywidualna kotłownia węglowa o mocy


[kW]

ilość palenisk na paliwo stałe

[szt.]

ilość zużywanego paliwa w ciągu roku


[tony]

ciepła woda
(podać źródło podgrzewania)

powierzchnia ogrzewana lokalu


[m2 ]

planowana do trwałej likwidacji ilość palenisk węglowych


[szt.]

Planowana do trwałej likwidacji ilość kotłowni węglowych


[szt.]

Opis planowanego zadania

Planuje zmienić ogrzewanie węglowe na(*):

- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
- ogrzewanie gazowe
- ogrzewanie elektryczne
- ogrzewanie olejowe
(*)- właściwe zaznaczyć

Planowana moc nowego ogrzewania


[kW]

Po wykonaniu zadania źródłem podgrzewania ciepłej wody użytkowej będzie(*):

- miejska sieć ciepłownicza
- gazowe
- elektryczne
- olejowe
(*)- właściwe zaznaczyć

Opis zaawansowania zadania (np.: umowa z dysponentem sieci, dokumentacja techniczna)


III. REALIZACJA I FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA


1.


Planowane terminy realizacji przedsięwzięcia


termin rozpoczęcia


termin zakończenia


2.Planowane źródła finansowania przedsięwzięcia i wysokość środków finansowych [zł]

środki własne

inne (podać źródło pochodzenia i ich wysokość)

wnioskowana dotacja

całkowity koszt przedsięwzięcia

Radom, dnia   ..........................

...................................

podpis Wnioskodawcy

IV. OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że:

1) zapoznałem się z treścią Uchwały  Nr ………../2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia ………………2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła .

2) wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o lokalizacji i zakresie realizowanego przedsięwzięcia oraz o wysokości przyznanych środków. Wymienione powyżej informacje będą rozpowszechniane wyłącznie w celu propagowania ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Radomia.

Radom, dn………………………………….                                                        

…………………………

                                                                                                  podpis Wnioskodawcy


V. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU(*)

              Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (odpis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, akt notarialny zakupu nieruchomości, decyzja o nabyciu spadku, akt notarialny darowizny, umowa najmu).

2. W przypadku budynku, w którym nie ustanowiono odrębnej własności lokali,  do wniosku należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli lokali lub budynku na wykonanie inwestycji, będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji wraz z oświadczeniem, że koszty z nią związane zostały w całości poniesione przez Wnioskodawcę.

3. W przypadku najemców mieszkań, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości wraz z oświadczeniem, że koszty związane z przebudową systemu grzewczego zostały w całości poniesione przez najemcę.

4. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej należy dołączyć:

1) uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową;

2) umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną profesjonalnemu Zarządcy (gdy taką zawarto) wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego (wydanego do trzech miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku), wyciągiem z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny Zarządcy;

3) uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację przebudowy systemu grzewczego, określającą zasady finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, udzielającą pełnomocnictwa zarządowi/Zarządcy do zawarcia umowy z Gminą Miasta Radomia oraz zestawienie lokali osób wnioskujących o dofinansowanie poświadczone przez zarząd/Zarządcę.

W/w dokumenty Wnioskodawca winien przedstawić  jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

D okumenty uprawniające do występowan ia w imieniu Wnioskodawcy:

1) pełnomocnictwo;

2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Inne (wymienić) ………………………………………………………………………………………

(*)  właściwe zaznaczyć

Radom, dn………………………………….                                                        

………………………………

                                                                                    podpis Wnioskodawcy


Załącznik Nr 2 do Regulaminu

…………………………………………………………………..

Wnioskodawca

…………………………………………………………………..

adres/siedziba

……………………………………………………………………

Radom, dn. ......................................

WNIOSEK
o rozliczenie

dotacji celowej z budżetu  Gminy Miasta Radomia na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

zgodnie z umową nr  ..................................................... z dn. .......................................................

I. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

1. Lokalizacja zadania

Radom, ul………………………......…….............…… nr budynku………………….....................……………

2. Liczba trwale zlikwidowanych palenisk węglowych ……………........................…………

3. Liczba trwale zlikwidowanych kotłowni c.o. ………………………………..........................……..

4. Powierzchnia ogrzewana lokalu [m2 ] ………………………………………................................…………..

5. Moc zainstalowanego ogrzewania [kW] ………………………………...............................……………..

6. Rodzaj zainstalowanego ogrzewania (właściwe zaznaczyć)

1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

2) ogrzewanie gazowe

3) ogrzewanie elektryczne

4) ogrzewanie olejowe

7. Źródło podgrzewania ciepłej wody użytkowej (właściwe zaznaczyć)

1) miejska sieć ciepłownicza

2) gazowe

3) elektryczne

4) olejowe

II. PONIESIONE KOSZTY ZADANIA

1. Całkowity koszt zadania ……………………………… zł, słownie……………………………………

w tym:

1) wysokość dotacji uzyskanych z innych źródeł (wskazać źródło)  - …........…zł, słownie …....………

2) udokumentowane koszty własne  -………............………zł, słownie…………..............……………

2. Na zadanie przyznano zgodnie z umową środki z budżetu Gminy Miasta Radomia w wysokości ………………….....……………. zł słownie ………………….………………….......…………………

3. Kwotę dofinansowania wynikającą z niniejszego rozliczenia należy wpłacić na konto:

..............................................................................................................................................

III. TE RMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA

1. Data rozpoczęcia ……………………………….........………………………….

2. Data zakończenia ………………………………………...........…………………

3. Data końcowego rozliczenia…………………….............………………..

IV. WYKAZ WYMAGANYCH ORYGINAŁÓ W DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU

1. Prawidłowo wystawione na Dotowanego oryginały faktur VAT/rachunków potwierdzające poniesione wydatki oraz zawierające opis potwierdzający wykonanie zadania w terminie, wskazanym w umowie wraz z wyszczególnieniem wykonanych parametrów: ilość zlikwidowanych palenisk/kotłowni węglowych, rodzaj i moc zainstalowanego ogrzewania ……………………………………….........……………………………

2. Protokół odbioru technicznego instalacji podpisany przez uprawnioną osobę/ podmiot lub umowę na dostawę nośnika energii;……………………………...........……………………

3. Końcową pozytywną opinię kominiarską. ……………………..............…………………

4. Certyfikat lub aprobatę techniczną, potwierdzające zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami.…………………...............…………………………

Radom, dnia........................................

......................................................................

podpis Wnioskodawcy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »