| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 700/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./                                          

Rada Miejska uchwala co następuje:                                          

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 7 250 zł

Dział

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

7 250

Rozdz.

75618

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

7 250

§

0920

POZOSTAŁE ODSETKI

7 250

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 87 250 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

87 250

Rozdz.

85213

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ

2 000

§

4130

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

2 000

Rozdz.

85215

DODATKI MIESZKANIOWE

66 000

§

3110

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

66 000

Rozdz.

85216

ZASIŁKI RODZINNE ,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE

19 250

§

3110

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

19 250

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 80 000 zł

Dział

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

80 000

Rozdz.

60004

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

80 000

§

2310

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

50 000

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

30 000

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 5.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art.. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie              

na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.              

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Andrzej Swat


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany

planu budżetu w 2012 roku.              

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie zwiększa się wydatki o kwotę 87 250 zł. W związku z waloryzacją świadczeń obligatoryjnych od 01.10.2012 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej posiadany 20% udział własny gminy jest niewystarczający, aby zrealizować wszystkie zobowiązania. W rozdziale 85213 na ubezpieczenia zdrowotne brakuje 2 000 zł. Obecnie maksymalna wysokość ubezpieczenie zdrowotnego to 39,96 zł. Od 01.10.2012 wzrośnie do kwoty 47,61 zł. Plan finansowy na realizację zadania wynosi 13 000 zł a całkowite potrzeby w tym zakresie to 15 000 zł. W rozdziale 85216 na wypłaty zasiłków stałych brakuje 19 250 zł. Od 01.10.2012 zasiłek stały w pełnej wysokości będzie wynosił 529 zł to  oznacza, że jego wysokość wzrośnie o 85 zł. Plan finansowy na realizację zadania wynosi 147 000 zł a potrzeby na rok 2012 wynoszą 166 250 zł. W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe nastąpił wzrost wydatkowanych środków. Plan finansowy został zwiększony w miesiącu sierpniu o 40 000 zł i wciąż jest zbyt mały, aby zabezpieczyć wszystkie potrzeby finansowe w tym zakresie. Od stycznia do września 2012 roku wydatki na dodatki mieszkaniowe wynoszą 532 262,60 zł. W miesiącu wrześniu zobowiązania z tego tytułu wynoszą 62 883 zł. Plan finansowy wydatków wynosi 655 000 zł i jest zbyt mały (brakuje 66 000 zł), aby zrealizować zadanie w 100%. Wzrost dodatków mieszkaniowych jest związany ze wzrostem opłat mieszkaniowych ponoszonych przez mieszkańców gminy i wprost proporcjonalnie od nich uzależniony. Zadanie jest obligatoryjne i nie ma możliwości zastosowania uznaniowości w przyznaniu tej formy pomocy. Jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu odsetek o kwotę 7 250 zł oraz zmniejsza zaoszczędzone wydatki na transport o kwotę 80 000 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »