| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI.365.2013 Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222,art. 235, art.236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późń. zm..),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok pn. pn.Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2013rok zwiększa się łączną planowaną kwotę dochodów o 131 796,00 zł, w tym dochody majątkowe zwiększa się o 131 796,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Plan dochodów budżetu na 2013 rok po zmianach ogółem wynosi39 713 830,36 zł, w tym:

- dochody bieżące –37 853 109,36 zł,

- dochody majątkowe -1 860 721,00 zł.

§ 2. 1. W tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2013pn. Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2013 rokzwiększa się łączną planowaną kwotę wydatków o 131 796,00zł, w ty kowte wydatków bieżących o 131 796,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2013 rok po zmianach ogółem wynosi46 207 792,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące -35 235 688,02,

- wydatki majątkowe -10 972 104,58 zł.

§ 3. Dokonać zmianw załączniku nr 1do uchwały budżetowej na 2013 rokpn.„Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie


Marcin Pietrusiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI.365.2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI.365.2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI.365.2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XL.365. 2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok:

1. Zmiana w planie dochodów budżetowych:

Dział 801:

-rozdział 80103 i 80104– zwiększenia planu dochodów budżetu w związku ze decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie listopad - grudzień.

-rozdział 80195- zwiększenie planu dochodów o wpływ z najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Chobocie. Na potrzeby przeprowadzenia cyklu szkoleń dla pracowników oświaty.

2.Zmiana plan wydatków budżetowych:

- Dział 750- zwiększenie wydatków bieżących związanych z obsługą „ustawy śmieciowej” (zakup materiałów biurowych oraz prowizje bankowe od dokonywanych wpłat) oraz wydatków na prowizje dla sołtysów,

- Dział 754- zabezpieczono plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu przeciwpożarowego),

-Dział 801 , w tym:

- rozdział 80101 -zmniejszeni i zwiększenia wydatków bieżących-przeniesienie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Halinowie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinachdo rozdziału 85401oraz w § 4210 zwiększenie o kwotę 1 800,00 zł dla SP Chobot w związku z dochodami z najmu pomieszczeń w Szkole

(patrz: zwiększenia planu dochodów).

-rozdział 80103 i 80104 zmianaplanu wydatków w związku z dotacją celową od Wojewody Mazowieckiego na wychowanie przedszkolne.

- Dział 851- zwiększenie wydatków bieżących na profilaktykę przeciwalkoholową,

- Dział 852 -zabezpieczono plan wydatków na wypłatę jednorazowego wsparcia dla mieszkańców Gminy Halinów poszkodowanych w wyniku gradobicia i ulewnego deszczu w związku z uchwałą rady Miejskiej w Halinowie Nr XLI.366.2013 z dnia 27.11.2013 r.

Dział 900- zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją „ustawy śmieciowej” – środki przesunięto do rozdziału 75023 na obsługę systemu.

3. Zmiana w załączniku nr 1- zmieniono plan dotacji udzielanych z budżetu gm.Halinów w 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »