| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII.50.2015 Rady Gminy Prażmów

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Prażmowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 58 ust. 1, 2 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Prażmów uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 września 2015r. tworzy się Gminne Przedszkole w Prażmowie z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej w Prażmowie, działające jako jednostka budżetowa Gminy Prażmów, na bazie oddziału przedszkolnego działającego w Szkole Podstawowej w Prażmowie.

§ 2.

Akt założycielski Przedszkola stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Organizację Przedszkola określa statut stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prażmów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Prażmów


Robert Dulewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII.50.2015
Rady Gminy Prażmów
z dnia 28 maja 2015 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PRAŻMOWIE

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 5, art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr VIII.50.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Prażmowie

Z dniem 1 września 2015r. nadaje się akt założycielski Gminnemu Przedszkolu w Prażmowie pod nazwą: Gminne Przedszkole w Prażmowie ul. Fr. Ryxa 72, 05-505 Prażmów

Przewodniczący Rady Gminy Prażmów


Robert Dulewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.50.2015
Rady Gminy Prażmów
z dnia 28 maja 2015 r.

Statut Gminnego Przedszkola w Prażmowie ul. Fr. Ryxa 72, 05-505 Prażmów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Przedszkole działa na podstawie:

1) aktu założycielskiego

2) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

3) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Przedszkole nosi nazwę: Gminne Przedszkole w Prażmowie.

2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Szkole Podstawowej w Prażmowie.

3. Adres Przedszkola: ul. Fr. Ryxa 72, 05-505 Prażmów.

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Prażmów.

5. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy.

6. Przedszkole jest placówką publiczną, do której uczęszczają dzieci w wieku 3 - 5 lat.

7. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

8. Przedszkolem kieruje dyrektor.

9. Ilekroć w statucie jest mowa o rodzicach, rozumie się przez to również opiekunów prawnych dziecka.

Rozdział 2.
Cele i zadania Przedszkola

§ 3.

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie oraz w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, a w szczególności koncentrując się na:

1) wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka z jego potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym,

2) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

3) umożliwienia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

4) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;

5) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęcia wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej;

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach obszarów edukacyjnych zawartych w aktualnej podstawie programowej.

§ 4.

Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

1) kształtowaniu umiejętności społecznych dzieci takich jak porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

2) kształtowaniu czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,

3) wspomaganiu rozwoju mowy dzieci,

4) wspieraniu dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

5) wychowaniu zdrowotnym i rozwijaniu sprawności ruchowej,

6) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, rozwijanie jego inicjatywy, wspomaganie w rozwijaniu uzdolnień,

7) wychowaniu w poszanowaniu dla środowiska naturalnego,

8) kształtowaniu gotowości do nauki czytania i pisania,

9) wzmacnianie więzi z rodziną, kształtowanie poczucia patriotyzmu

§ 5.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

§ 6.

Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

§ 7.

Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców wyrażone na piśmie.

§ 8.

1. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców.

Rozdział 3.
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

§ 9.

Nauczyciele zapewniają dzieciom pełną opiekę i bezpieczeństwo podczas pobytu dzieci w przedszkolu podczas zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz w czasie uczestniczenia dzieci w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza jego terenem.

§ 10.

1. Odpowiedzialność nauczycieli za jakość opieki nad dziećmi oraz ich bezpieczeństwo rozpoczyna się od momentu przejęcia dziecka od rodziców, a kończy w momencie przekazania dziecka pod opiekę rodziców lub innej osoby dorosłej, upoważnionej przez rodziców na piśmie.

2. Nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi w poszczególnych oddziałach w godzinach pracy ustalonych przez dyrektora przedszkola.

3. Po zakończeniu pracy z dziećmi, nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

4. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika przedszkola.

5. Nauczyciela w opiece nad dziećmi wspomagają pracownicy obsługi.

§ 11.

1. Organizując wyjścia poza teren przedszkola nauczyciele postępują zgodnie z regulaminem wycieczek obowiązującym w przedszkolu.

2. Podczas uczestnictwa dzieci w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu opiekę nad nimi przejmuje bezpośrednio od nauczyciela osoba prowadząca zajęcia, która tym samym ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, zgodnie z podpisaną deklaracją bezpieczeństwa.

§ 12.

W sprawowaniu opieki nad dzieckiem, którego rodzice mają określony przez sąd rodzinny zakres kontaktów z dzieckiem, przedszkole postępuje zgodnie z decyzją sądu, nie będąc stroną w sprawie.

§ 13.

1. Organizacje i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowi oraz sprawności fizycznej.

2. Zasady organizacji spacerów i wycieczek w przedszkolu określa regulamin.

3. W trakcie pracy poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 12 dzieci jedna osoba dorosła.

Rozdział 4.
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

§ 14.

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców, bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców na piśmie.

2. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

3. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko, nr i serię dowodu osobistego.

4. Upoważnienie powinno być dostarczone przeze rodziców osobiście i pozostać w dokumentacji przedszkola.

5. Upoważnienie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać cofnięte lub zmienione.

§ 15.

1. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 7:00 do 8:30.

2. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej , osobiście lub telefonicznie.

3. Dzieci należy przyprowadzać do sali przedszkolnej;

4. Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo dziecka rozpoczyna się z chwilą wejścia dziecka do sali przedszkolnej lub bezpośredniego przekazania dziecka pod opiekę nauczyciela.

§ 16.

1. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17:00.

2. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

3. W przypadku odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

§ 17.

Z chwilą odebrania dziecka z przedszkola przez rodziców lub osoby upoważnione, odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice także wtedy, gdy dziecko nadal przebywa w przedszkolu.

Rozdział 5.
Organizacja przedszkola.

§ 18.

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i zainteresowań.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

§ 19.

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora zgodnie z terminem ustalonym przez organ prowadzący.

2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

3. W przypadku zmian organizacyjnych pracy przedszkola obowiązuje aneks do arkusza organizacji zatwierdzony przez organ prowadzący przedszkole.

4. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów;

2) liczbę pracowników przedszkola, w tym liczbę stanowisk kierowniczych;

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków organu prowadzącego;

4) kwalifikacje, staż pracy i stopień awansu zawodowego nauczycieli.

§ 20.

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej.

2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasadę ochrony zdrowia i higieny, oczekiwania rodziców oraz zalecane warunki i sposób realizacji zawarty w podstawie programowej.

§ 21.

1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

2. Nauczyciel w szczegółowym rozkładzie dnia powinien przewidzieć czas na: zajęcia programowe, gry i zabawy ruchowe, pracę indywidualną, pobyt na świeżym powietrzu, obserwacje zachowań dzieci, odpoczynek i posiłki.

§ 22.

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od dnia 1 września do 31 sierpnia; przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku włącznie w godz. 7:00 - 17:00; z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i dniach ustawowo wolnych od pracy.

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący - w miesiącu lipcu danego roku szkolnego.

§ 23.

1. Czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin dziennie.

2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00.

§ 24.

1. W przedszkolu nie mogą być wykonywane jakiekolwiek zabiegi lekarskie ani podawane farmaceutyki.

2. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie zdrowia, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

3. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji nauczyciel lub dyrektor są zobowiązani do podjęcia działań w zakresie pomocy przedmedycznej oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego, z równoczesnym zawiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów).

§ 25.

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez:

1) Gminę Prażmów

2) rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu poza godzinami obejmującymi podstawę programową

3) rodziców w formie opłat za wyżywienie dzieci.

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

3. Wysokość stawki żywieniowej określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 26.

1. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z dołu do 10 -ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

2. Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przekraczający podstawę programową określa uchwała Rady Gminy.

§ 27.

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

2. Czas trwania zajęć programowych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.

§ 28.

Zajęcia dodatkowe odbywają się po realizacji podstawy programowej, po godzinie 13:00.

§ 29.

Przedszkole prowadzi dokumentacje przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 6.
Zasady Rekrutacji dzieci

§ 30.

1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci na zasadach powszechnej dostępności.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują; - kryteria ustawowe - określone w ustawie o systemie oświaty, - kryteria samorządowe - określone w uchwale Rady Gminy.

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe, a następnie kryteria samorządowe.

4. W roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola przyjęte zostają dzieci, które zostały przyjęte do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Prażmowie.

Rozdział 7.
Organy Przedszkola

§ 31.

Organami przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców.

§ 32.

1. Dyrektor przedszkola w szczególności:

a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola

b) reprezentuje je na zewnątrz;

c) sprawuje nadzór pedagogiczny;

d) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza optymalne warunki dla harmonijnego ich rozwoju;

e) zapewnienia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu a także w czasie uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem przedszkola;

f) przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu arkusze organizacyjne przedszkola;

g) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały,

h) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

i) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami na rzecz rozwoju przedszkola;

j) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych lub zleconych przez organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

c) dokonywania oceny pracy;

d) administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;

e) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

3. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

§ 33.

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

5. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

6. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

§ 34.

1. W przedszkolu działa rada rodziców, która jest organem społecznym przedszkola, reprezentującym rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku, podczas zebrań rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu z każdej grupy.

3. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

4. Rada rodziców funkcjonuje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem.

5. Regulamin rady rodziców określa w szczególności:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców przedszkola.

c) Zasady wydatkowania funduszy, o których mowa w ust. 2.

§ 35.

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenie jakości pracy przedszkola.

2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów przedszkola jest dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

3. Spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor.

4. Spory między dyrektorem a pozostałymi organami przedszkola rozstrzyga organ prowadzący w uzgodnieniu z organem nadzorującym.

Rozdział 8.
Nauczyciele i inni pracownicy

§ 36.

1. Nauczyciel przedszkola obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.

§ 37.

Pomoc nauczyciela pomaga nauczycielom w sprawowaniu opieki nad dziećmi w każdej sytuacji w ciągu dnia. Pomaga dzieciom w czynnościach higienicznych i samoobsługowych, uczestniczy w przygotowaniu do zajęć i zabaw oraz ich przebiegu, przebywa z dziećmi w grupie. Pomoc nauczyciela wspólnie z nauczycielami zapewnia dzieciom najmłodszym bezpieczne warunki do zabaw i zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem.

§ 38.

1. Szczegółowe zakresy obowiązków określonych przez dyrektora znajdują się w teczkach akt osobowych pracowników.

2. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dziecka i ich rodziców oraz przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Wszyscy pracownicy przedszkola oraz osoby zatrudnione na podstawie odrębnych przepisów są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przeze przedszkole, na terenie przedszkola i poza nim oraz dbanie o przestrzeganie praw dziecka.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 39.

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane uchwałami rady pedagogicznej.

4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

Przewodniczący Rady Gminy Prażmów


Robert Dulewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie

Pomoc prawna dla konsumentów w UE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »