| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Andrzejewo

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Andrzejewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), Rada Gminy Andrzejewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności, powinien posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych oraz powinien spełniać następujące wymagania obejmujące wyposażenie techniczne niezbędne do prowadzenia tej działalności:

1) posiadać teren do prowadzenia działalności,

2) posiadać bazę transportową spełniającą wymagania techniczne, sanitarne oraz ochrony środowiska, przez co należy rozumieć ogrodzoną nieruchomość z możliwością garażowania środków transportu na terenie utwardzonym w sposób nie powodujący zanieczyszczenia gruntu
i wód gruntowych,

3) posiadać sprawne technicznie, specjalistyczne środki transportu:

a) spełniające wymagania techniczne określone w odrębnych przepisach, a w szczególności w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

b) posiadające wyraźne i trwałe oznakowanie nazwą przedsiębiorcy, jego adresem i numerem telefonu,

c) posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

4) posiadać środki techniczne i możliwości zapewniające stałą konserwację i systematyczną naprawę środków transportu, o których mowa w pkt 3.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 powinien spełniać wymagania obejmujące zabiegi sanitarne
i porządkowe związane z prowadzoną działalnością zapewniające prowadzenie tej działalności, w sposób niepowodujący zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w tym posiadać możliwości mycia
i dezynfekcji środków transportu, bezpośrednio na eksploatowanej przez siebie bazie transportowej lub na podstawie umowy ze specjalistyczną firmą oraz przy użyciu środków chemicznych zmniejszających ryzyko zagrożenia epidemiologicznego.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych powinien spełnić następujące wymagania - nieczystości ciekłe powinny być dostarczane i przekazywane do stacji zlewnej spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
17 października 2002 roku w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrzejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Sołowiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »