| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 100/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 307.970,- zł z tego: bieżące o kwotę 307.970,- zł;

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4.226.493,- zł z tego: bieżące o kwotę 4.226.493,- zł;

2. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 167.874.321 ,-zł z tego:

a) bieżące w kwocie 161.894.226,- zł,

b) majątkowe w kwocie 5.980.095,- zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.366.095,- zł z tego:

a) bieżące o kwotę 4.002.505,- zł,

b) majątkowe w kwocie 363.590,- zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 551.825,-zł z tego

a) bieżące w kwocie 79.173,-zł

b) majątkowe o kwotę 472.652,-zł

3. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 182.507.114,-zł z tego:

a) bieżące w kwocie 141.244.636,-zł,

b) majątkowe w kwocie 41.262.478,- zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i 2a.

§ 3. 1. Ustala się deficyt gminy po zmianach w wysokości 14.632.793,-zł sfinansowany przychodami:

a) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 6.900.000,-zł

b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.732.793,-zł

§ 4. 1. Zwiększa się przychody o kwotę 7.732.793,-zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 20.832.793,-zł tj:

a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 6.900.000,-zł

b) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 6.200.000,-zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.732.793,-zł

§ 5. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami, po zmianach określa tabela Nr 3.

§ 6. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1.

§ 7. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych po zmianach określa załącznik Nr 2.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola


Bożenna Maria Korlak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 100/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 100/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 100/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 100/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 100/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 100/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Szajkowski

Konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »