| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/84/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/178/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 września 2009 roku dot. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) oraz art.53 ust 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195) Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1.
W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/178/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 września 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r., Nr 151, poz. 4538), zmienionej Uchwałą Nr XVI/85/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2012 roku (Dz.U. Woj. Maz. z 2012r., poz.1695) oraz Uchwałą Nr VI/27/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r., poz. 3944) wprowadza się następujące zmiany:

1. Rozdział I - Postanowienia ogólne: § 1 otrzymuje brzmienie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.163 ze zm.),

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.),

3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

4) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.),

5) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 169),

6) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.),

7) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 169),

8) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.),

9) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 ze zm.),

10) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 224),

11) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),

12) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 330 ze zm.),

13) Niniejszego statutu.

2. W rozdziale II - Cele i zadania ośrodka: w §3 ust.4 po pkt.12 dodaje się pkt.13 w brzmieniu:

realizowanie zadań z ustawy z dnia 11 lutego 2016r., o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci .".

3. W rozdziale II - Cele i zadania ośrodka: w §5 ust.1 po pkt.4 dodaje się pkt.5 w brzmieniu:

Prowadzenie postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych.".

4. W rozdziale III - Organizacja i zarządzanie: w §8 ust.1 po pkt.4 dodaje się pkt.5 w brzmieniu:

Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych.".

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Stryjewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Meritoros

Biura rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »