| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII.75.2016 Rady Gminy w Potworowie

z dnia 11 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Potworów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Potworów oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

§ 2. 1. Publiczne przedszkola, o których mowa w art.80 ust.2 ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości określonej w tym przepisie , z tym że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta wysokość dotacji jest niższa od kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę udziela się dotacji w wysokości równej tej kwocie. 2.Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formy wychowania przedszkolnego otrzymuje dotację w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, w tym że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta wysokość dotacji jest niższa od kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę udziela się dotacji w wysokości równej tej kwocie.

§ 3. 1.Dotację dla przedszkoli niepublicznych czy też osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innej formie wychowania przedszkolnego udziela się pod warunkiem , że osoba prowadząca złoży w Urzędzie Gminy informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji z zastrzeżeniem § 3 ust.1 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z informacją o planowanej liczbie uczniów stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1.Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, które, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 2.Przedszkola niepubliczne spełniające warunki, o których mowa w art.90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację w wysokości określonej w tym przepisie , z tym że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta wysokość dotacji jest niższa od kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę udziela się dotacji w wysokości równej tej kwocie. 3. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego spełniające warunki, o których mowa w art.90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację w wysokości równej 50% , % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta wysokość dotacji jest niższa od kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę udziela się dotacji w wysokości równej tej kwocie. 4. Przedszkola niepubliczne niespełniających warunków, o których mowa w art.90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację na każde dziecko w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących , ponoszonych w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w roku udzielenia dotacji, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego gdy te wydatki są niższe od kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę w wysokości równej tej kwocie. 5.Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego niespełniających warunków, o których mowa w art.90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację na każde dziecko w wysokości 40% planowanych w budżecie gminy wydatków bieżących dla placówek niepublicznych w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach gminnych, które poniesie gmina w roku udzielenia dotacji, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego gdy te wydatki są niższe od kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę w wysokości równej tej kwocie.

§ 5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, czy też innej formy wychowania przedszkolnego wskazany przez organ prowadzący szkołę lub placówkę we wniosku o udzielenie dotacji. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący szkołę lub placówkę zobowiązany jest powiadomić Urząd Gminy stosownym pismem informującym o zmianie numeru rachunku bankowego.

§ 6. 1. Organ prowadzący przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy w terminie do 5. dnia każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie wychowanków według stanu na pierwszy dzień miesiąca z wskazaniem liczby dzieci z innych gmin, którym ma być przekazana dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. 2. Liczba wychowanków, o której mowa w ust. 1 stanowi podstawę do obliczenia kwoty dotacji na dany miesiąc. 3. Organ prowadzący sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały. 4. Rozliczenie wykorzystania dotacji podlega przekazaniu Wójtowi Gminy w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym. 5. Dotacja niewykorzystana - nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących podlega zwrotowi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 7. 1. Wójt Gminy kontroluje prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji na zadania określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. 2. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Gminy w Potworowie upoważnieni na piśmie przez Wójta Gminy 3. Kontroli podlega: 1) zgodność ze stanem faktycznym liczby wychowanków wykazywanej w informacjach, o których mowa w § 6 ust. 1 uchwały, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji; 2) prawidłowość pobrania i wykorzystania przyznanej dotacji; 3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 6 ust. 4 uchwały, z dokumentacją organizacyjną i finansową. 4. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została: 1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem; 2) pobrana nienależnie; 3) pobrana w nadmiernej wysokości; - podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 5. W trybie określonym w przepisach art. 90 3fa-fc ustawy o systemie oświaty dotacja może być wstrzymana 6. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo wglądu do informacji, danych, dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również mogą wykonywać z nich odpisy, wyciągi lub wydruki. 7. Kierownik jednostki kontrolowanej lub upoważniony przez niego pracownik, potwierdza zgodność odpisów, wyciągów, zestawień, obliczeń i wydruków, a także udziela informacji i wyjaśnień.

§ 8. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący, a drugi - kontrolowany. 2. Protokół kontroli zawiera: 1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego; 2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 3) imiona i nazwiska kontrolujących; 4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą; 5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości; 6) wymienienie załączników do protokołu; 7) informację o prawie zgłaszania przez kontrolowanego zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu; 8) datę i miejsce podpisania protokołu. 3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół. 4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w razie stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli. 6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego. 7. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni zapis w protokole. 8. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 9. Traci moc uchwała nr XXV.236.2014. Rady Gminy w Potworowie z dnia29 maja 2014r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych, przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Potworów oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Gminy w Potworowie


Tadeusz Milczarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.75.2016
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 11 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII.75.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 11 luty 2016r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.75.2016
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 11 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII.75.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 11 luty 2016r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII.75.2016
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 11 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII.75.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 11 luty 2016r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »