| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/62/2016 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku Rada Gminy w Sobieniach-Jeziorach uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobienie-Jeziory

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXII/130/2013 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 18 kwietnia 2013r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Janasz


Załącznik do Uchwały Nr XIV/62/2016
Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory, zwany dalej Regulaminem, określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2.

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) posiadanie na nieruchomości odpowiedniego pojemnika i worków do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) zbieranie odpadów do pojemnika i worków,

3) prowadzenie na terenie nieruchomości segregacji mającej na celu wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych: papieru i tektury, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i remontowych stanowiących odpady komunalne,

4) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w terminie wyznaczonym harmonogramem w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio przylegającego do nieruchomości; nie dotyczy to stref płatnego postoju lub parkowania.

3. Dozwolone jest mycie i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami samochodowymi, pod warunkiem, że nie powoduje to zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub gruntowych oraz gleby, oraz nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadów

§ 3.

Określa się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Powstające na terenie nieruchomości zmieszane odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w pojemniku oraz workach na odpady należy poddać segregacji mającej na celu wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych:

1) papieru i tektury;

2) tworzyw sztucznych;

3) opakowań wielomateriałowych i metalu;

4) szkła;

5) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpady zielone;

6) przeterminowanych leków i chemikaliów;

7) zużytych baterii i akumulatorów;

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

10) zużytych opon;

11) odpadów budowlanych i remontowych;

12) zmieszanych (niesegregowanych).

2. Właściciel nieruchomości może zbierać odpady w sposób selektywny według następujących kategorii:

1) papier i tektura;

2) opakowania wielomateriałowe i metal;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone.

3. W workach do selektywnej zbiórki odpadów należy umieszczać jedynie odpady należące do frakcji wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 niniejszego Regulaminu.

4. Selektywnie zbierane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach, które należy zamknąć.

5. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 zwolnieni są właściciele nieruchomości, na terenie której, wykorzystuje się, na własne potrzeby, odpady ulegające biodegradacji poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

6. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 5-11 wydzielone ze strumienia odpadów należy dostarczyć do punktów ich zbiórki wyznaczonych przez Wójta lub gromadzić, celem ich odbioru przez podmiot uprawniony, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

7. Pojemniki i worki służące do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkałych przedsiębiorca.

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4.

1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w pojemnikach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Pojemniki i worki przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy to:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l; 240 l, 660 l, 1100 l;

2) worki o pojemności 60 l, 120 l;

3) kontenery przeznaczone na odpady budowlane i remontowe;

4) kosze uliczne od 35 l do 70 l.

3. Pojemniki wymienione w ust. 2 pkt 1) zapewni przedsiębiorca, z którym Gmina zawrze umowę.

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów, uwzględniając minimum określone w § 4 ust. 5.

5. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne należy je gromadzić w pojemnikach, workach o pojemności: 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l, KP5-KP10.,

§ 5.

1. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki oraz worki o ujednoliconych kolorach:

1) zielony - z przeznaczeniem na szkło;

2) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę (w tym opakowania, gazety i czasopisma);

3) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;

4) biały - z przeznaczeniem na opakowania wielomateriałowe i metal;

5) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

6) czarny - z przeznaczeniem na komunalne odpady zmieszane (niesegregowane) w sytuacji określonej w § 5 ust. 2.

2. Dopuszcza się zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych w workach w sytuacji, gdy ilość wytworzonych komunalnych odpadów zmieszanych przekracza maksymalną pojemność pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów.

3. Odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (tj. odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz opony należy przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

4. Odpady budowlane i remontowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika, który przedsiębiorca dostarczy na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości.

5. Pojemnik do zbiórki odpadów musi posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu gromadzonego w pojemniku.

§ 6.

Miejsce publiczne takie jak: ciągi handlowo-usługowe, parki, parkingi, drogi publiczne oraz przystanki komunikacji publicznej są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców posiadających tytuł prawny do użytkowania nieruchomości obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi wzdłuż ciągów handlowo-usługowych, w parkach oraz parkingach nie może przekraczać 150 m;

2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

3) wielkość koszy ulicznych została określona w § 4 ust.2 pkt 4).

§ 7.

Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów:

1) właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemnik i worki wypełnione odpadami w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy, bez konieczności wchodzenia na teren nieruchomości; należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez przedsiębiorcę z którym Gmina zawrze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

2) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości i dobrym stanie technicznym.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8.

1. Częstotliwość odbierania zebranych na nieruchomości odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów:

1) odpadów zmieszanych - nie rzadziej niż raz na miesiąc;

2) odpadów zbieranych w sposób selektywny (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal) - nie rzadziej niż raz na miesiąc;

3) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie od marca do października oraz raz w miesiącu w okresie od listopada do lutego;

4) odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, oraz zużytych opon - w godzinach otwarcia selektywnego punktu zbierania odpadów;

5) odpadów budowlanych i remontowych z remontów prowadzonych samodzielnie - na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady komunalne, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych winno odbywać się systematycznie, w terminach zapobiegających przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości;

2) opróżnianie z osadów ściekowych przydomowych oczyszczalni określa instrukcja eksploatacji;

3) opróżnianie przenośnych toalet ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego winno odbywać się systematycznie - nie rzadziej niż raz w tygodniu.

3. Częstotliwość usuwania odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) kosze uliczne - nie rzadziej niż raz dziennie;

2) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie.

§ 9.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbycia się:

1) odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości w terminach określonych w udostępnionym mieszkańcom harmonogramie odbioru odpadów;

2) nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym w terminach określonych niniejszym Regulaminie i zgodnie z zawartą umową z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 10.

Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz odpady pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odebrane z terenu gminy, przedsiębiorcy zobowiązani są przekazywać do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie gospodarki odpadami województwa mazowieckiego, w ramach regionu warszawskiego oraz na zasadach określonych w planie.

§ 11.

Odpady selektywnie zebrane, powinny trafić zgodnie z zasadą bliskości do instalacji regionalnych, które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości, mogą one być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.

§ 12.

Właściciele nieruchomości mogą zagospodarować odpady zielone we własnym zakresie w szczególności w kompostownikach przydomowych na terenach zabudowy jednorodzinnej.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13.

Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;

2) sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawienia ich bez dozoru.

§ 14.

Utrzymujący psy są zobowiązani do:

1) prowadzania psa na smyczy lub w kagańcu, a psy rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającej otoczeniu - na smyczy i w kagańcu; wymóg ten nie dotyczy psów znajdujących się na terenie ogrodzonym nieruchomości niepublicznych, pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne i uniemożliwia samodzielne wydostanie się psa;

2) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego; nie dotyczy psów przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym.

§ 15.

Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcjirolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 16.

Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych produkcji rolnej pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

1) wytworzone podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie zobowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2) nie powodowania przez prowadzona hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich;

3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 17.

1. Wyznacza się na terenie Gminy Sobienie-Jeziory obszar wschodni (przebiegający od wschodniej strony drogi wojewódzkiej nr 801 do granicy administracyjnej gminy) oraz obszar zachodni (przebiegający od granicy administracyjnej gminy do drogi wojewódzkiej nr 801), które podlegają obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji raz w roku:

1) obszar wschodni - w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia;

2) obszar zachodni - w terminie jesiennym od dnia 1 września do 30 września.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »